دکتر امیلیا نرسیسیانس

دکتر امیلیا نرسیسیانس دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر امیلیا نرسیسیانس

Dr. Emilia Nercissians

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.