دکتر حسن خانی

دکتر حسن خانی استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر حسن خانی

Dr. Hasan Khani

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.