دکتر مرتضی رجبزاده اوغاز

دکتر مرتضی رجبزاده اوغاز استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر مرتضی رجبزاده اوغاز

Dr. Morteza Rajabzadeh oghaz

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.