دکتر عباسعلی قربان صباغ

دکتر عباسعلی قربان صباغ استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر عباسعلی قربان صباغ

Dr. Abbasali Ghorbansabbagh

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.