دکتر علیرضا امینی

دکتر علیرضا امینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر علیرضا امینی

Dr. Alireza Amini

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندازه گیری و تحلیل روند بهره وری به تفکیک بخش های اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 10، شماره: 4
2 اندازه گیری و تحلیل شاخص های عمومی بهره وری به تفکیک بخش های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 10
3 بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش های اقتصادی ایران (۱۳۳۵-۱۳۸۵) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 12، شماره: 1
4 برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۱ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 10، شماره: 1
5 بررسی عدم تعادل های منطقه ای بازار کار کشور (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 9، شماره: 3
6 تحلیل عوامل موثر بر اشتغال زنان: مطالعه موردی کارگاه های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 2
7 تحلیل نقش مراکز کاریابی در بازار کار با نگاهی به تجربه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 8، شماره: 3
8 نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر بهرهوری کل عوامل در بخش معدن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 23، شماره: 2