دکتر علیرضا مدیر رحمتی

دکتر علیرضا مدیر رحمتی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر علیرضا مدیر رحمتی

Dr. Alireza Modir rahmati

دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.