دکتر نادیا زنده دل

دکتر نادیا زنده دل استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر نادیا زنده دل

Dr. Nadia Zendehdel

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.