دکتر محمد علی امین یزدی

دکتر محمد علی امین یزدی دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر محمد علی امین یزدی

Dr. Mohammad ali Aminyazdi

دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.