دکتر سید آیت اله رزمجو

دکتر سید آیت اله رزمجو استاد بخش زبان هاي خارجي و زبانشناسي دانشگاه شيراز

دکتر سید آیت اله رزمجو

Dr. Seyyed Ayatollah Razmjoo

استاد بخش زبان هاي خارجي و زبانشناسي دانشگاه شيراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Putative Evaluation Scheme for Critical Appraisal of ELT Papers (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 3
2 A Qualitative Study of Socio-Cultural and Linguistic Factors Affecting Iranian EFL Learners' Language Proficiency (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبانشناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
3 An Exploration of Practices Adopted by EFL Teachers for Learners with ‎Low-Incidence Disabilities in Inclusive Classes (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 1
4 Demotivating Factors Affecting Undergraduate Learners of Non-English Majors Studying General English: A Case of Iranian EFL Context (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 4
5 Developing a Textbook Evaluation Scheme for the Expanding Circle (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 1
6 Developing and Validating Identity Processing Styles Scale for Iranian High School EFL Teachers: A Mixed Methods Approach (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 4
7 Discipline-Specific Writing Strategies Used by TEFL Graduate Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 3
8 English Language Learning and Reasoning Ability in Iranian Primary Schools: An Urgent Need for Curriculum Reappraisal
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۶.۸.۴ (دریافت مقاله)
فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 36
9 Examining 'Assessment Literacy in Practice' in an Iranian Context: Does it Differ for Instructors and Learners? (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 40، شماره: 2
10 Factors Affecting Untrained Raters’ Cognition in Rating Oral Proficiency of English Language Learners: Insights from Iran (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 2
11 Factors Influencing Iranian Untrained EFL Raters' Rating Group Oral Discussion Tasks: A Mixed Methods Design (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
12 Language Proficiency and Identity: Developing a Structural Equation Modeling (SEM) of Identity for Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 34
13 On the Development of a Model of Discipline-specific Reading Strategies in the Context of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 4، شماره: 15
14 On the Development of a Software towards Ameliorating Iranian EFL Learners' Reading Proficiency (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 7، شماره: 28
15 On the Development of a Tentative Model of a Flipped Classroom Instruction and Its Effect on Iranian Intermediate EFL Learners’ General IELTS Writing (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
16 On the relationship between justice judgments, outcomes and identity orientations among Iranian EFL learners:A structural equation model (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 3، شماره: 2
17 On the Representation of Multiple Intelligence Types in the ILI Intermediate Coursebooks: A Coursebook Evaluation (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 4، شماره: 2
18 Social, Cultural and Linguistic Factors Affecting EFL Learners’ Language Proficiency: A Quantitative Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 17
19 The Effect of a Newly- Developed Context-sensitive Framework of Writing Practice on Iranian EFL Learners' Writing Performance (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 4، شماره: 7
20 The Impact of Socio-Economic Status (SES) on the Iranian EFL Learners’ Identity Processing Styles and Language Achievement (Research Article) (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 27
21 The Most Common Challenges Facing Iranian English Majors in the Translation Process from English into Persian (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 33
22 Video Inclusive Portfolios as Teachers' Feedback and EFL Learners' Reading Comprehension (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 17، شماره: 1
23 ترجیح دانشجویان ایرانی نسبت به کاربرد خوش گویی در زبان فارسی با استفاده از روش دلفی با در نظر گرفتن متغیرهای زیستی، اجتماعی- فرهنگی و تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 4، شماره: 6
24 طراحی چارچوب ارزشیابی برنامه درسی جدید زبان انگلیسی دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 62
25 مشکلات نوشتاری زبان آموزان ایرانی: ایجاد یک چارچوب بافت- حساس برای تمرین مهارت نوشتن (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparison of Moves in Abstract Sections of Applied Linguistics Research Articles By Non-Native Speakers (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 Exploring the Available Resources for Alleviating EFL Teachers Burnout at Private English Institutes (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 Factors Affecting Willingness to Communicate Among Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
4 Iranian EFL Teachers and Students Viewpoints Regarding the Newly Developed English Textbooks of 7th and 8th Grades (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 On the Cultural Censorship of English Textbooks in Iran: Possible or Impossible, Necessary or Unnecessary (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)
6 On Willingness to Communicate in an Iranian EFL Classroom Context: A multiple case study (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
7 Sources of Burnout Prevention for the Iranian EFL Teachers Practicing at Private Language Institutes (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
8 The Factors Influencing Iranian Untrained Raters Rating Oral Proficiency of EFL Learners (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
9 The Most Frequent Types of Mismatches in Basic Level Proficiency Classes of the Iran Language Institute (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
10 Using Rubrics in Writing Assessment: Iranian EFL Learners and Teachers Perspectives on the Use of Rubrics in the WritingClassroom in Institutes (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
11 بررسی نشانه شناختی دو داستان ماهی سیاه کوچولو و الدوز و عروسک سخنگو از دیدگاه زبان شناسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای