دکتر فریدون رحمانی رودپشتی

دکتر فریدون رحمانی رودپشتی Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Management Economics, TEHRAN, IRAN

دکتر فریدون رحمانی رودپشتی

Dr. Fraydoon Rahnamay Roodposhti

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Management Economics, TEHRAN, IRAN

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.