دکتر سیدمحمد مهدی حمدی

دکتر سیدمحمد مهدی حمدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر سیدمحمد مهدی حمدی

Dr. Seyed Mohamad Mehdi Hamdi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antimicrobial Activity of Scabiosa Olivieri Extract and Its Effect on TNF-α and IL-۱ Expression in Human Peripheral Blood Cells (PBMCs) (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 9، شماره: 4
2 آنالیز گیاه Scabiosa olivieri و بررسی خصوصیات ضد میکروبی آن (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 4
3 اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده از عصاره گیاه گزنه Urtica diorica بر استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 18، شماره: 1
4 اثرات ضد بیوفیلمی نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه سریشک (Asphodelus dendroides) بر روی ایزوله های بالینی مقاوم به آنتی بیوتیک و مولد بیوفیلم کلبسیلا پنومونیه: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 18، شماره: 12
5 Investigation of phylogenetic relationships and genetic diversity of population (Seidlitzia rosmarinus) by RAPD marker in some regions of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 23، شماره: 1
6 Pollen micromorphological study of some Chenopodiaceae species and their taxonomical relationships in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 22، شماره: 2
7 بازنگری جنس Hyoscyamus از تیره Solanaceae در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 25
8 بررسی بیان ژن‏های گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز بر روی رده‏ی سلولی سرطان پستان (MCF-7) تیمار شده با نانو ذرات اکسید روی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی تشریحی ساقه گونه های جنس Chenopodium L. در ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 14
10 بررسی جداکشت های مختلف بر باززایی گیاه بگونیا Begonia (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 8، شماره: 1
11 بررسی فیلوژنی مولکولی جنس Linaria Mill. (Plantaginaceae) در ایران براساس توالی DNA کلروپلاستی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی مقایسه ای اثرات ضدمیکروبی، سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه مارچوبه با نانوذرات نقره تجاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 3
13 بهینهسازی محیطکشت سویه سیانوباکتریوم Fischerella sp. SH.A برای بیشترین تولید اگزوپلیساکارید با فعالیت ضدباکتریایی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 9، شماره: 34
14 مطالعات آناتومی برگ در تیره Typhaceae در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 11
15 مطالعات گرده شناسی برخی از گونه های جنس Onosma L. (Boraginaceae) در ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 25
16 مطالعه تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 15
17 مطالعه فیلوژنتیکی جنس Rumex L. (Polygonaceae) در ایران براساس توالی ITS از DNA هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصارههای متانولی و اتانولی چهارگونه Ephedra در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
2 بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذره طلای سنتز شده توسط Salvia reuteranaبر روی ایزوله هایمقاوم به آنتی بیوتیکKlebsiella pneumoniae و مقایسه آن با آنتی بیوتیکAmikacin (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
3 پیشنهاد پروژه کشت صنعتی دو گونه Salicornia persica و Salicornia Iranica به منظور استخراج روغن و سایر فرآورده هادر مناطق کویری گرمسار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404
4 مطالعه میکرومورفولوژی بذر گونه های سه جنس Hyacinthus، Hyacinthella و Alrawia در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست