دکتر طاهر نژاد ستاری

دکتر طاهر نژاد ستاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر طاهر نژاد ستاری

Dr. Taher Nejad Satari

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A proposal for the unification of two cyanobacterial strains of Nostoc as the same species (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 17، شماره: 2
2 Alpine flora of Hezar mountain (SE Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 12، شماره: 2
3 APERA INTERRUPTA (POACEAE), A NEW RECORD FOR THE FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
4 اثر آب مغناطیده بر روی اندام های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
5 اثر Cr۳+بر لیپید پراکسیداسیون غشا و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، و پلی فنل اکسیداز در گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 4
6 استخراج و تعیین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 3
7 Comparison PCR Method and Rapid Urease Test to Detect Helicobacter Pylori in the Gastric Biopsy Tissue Samples (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 3، شماره: 2
8 Effect of endophytic fungus, Piriformospora indica, on growth and activity of antioxidant enzymes of rice (Oryza sativa L.) under salinity stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 11
9 Models for estimating phytoplankton population densities under different environmental conditions with emphasis on climatic factors (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 18، شماره: 2
10 Molecular Identification and Morphological Characterization of Indigenous Soil cyanobacterium Anabaena sp. ISC ۵۵ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 1، شماره: 1
11 Phylogeny of Astragalus sect. Alopecuroidei based on the combined nrDNA ITS and morphology (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 2
12 THE MARINE ALGAE OF THE SOUTHERN COAST OF IRAN, PERSIAN GULF, LENGEH AREA (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
13 بازنگری جنس Hyoscyamus از تیره Solanaceae در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 25
14 بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه زغال اخته بر سلول های سرطانی و CHO (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 113
15 بررسی تشریحی ساقه گونه های جنس Chenopodium L. در ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 14
16 بررسی تکامل و مکانیسم تکوین پرچم در Salvia hypoleuca Benth. (Lamiaceae) و گونه های نزدیک با بررسی های میکروسکوپ الکترونی و فیلوژنی مولکولی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 19
17 بررسی تنوع آلکالوئیدها در اندام های مختلف گیاهPhysalis divaricata D. Don. ، شهر کرد (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 1
18 بررسی تنوع ژنتیکی حاصل از دو جهش زای فیزیکی (پرتو گاما، باریکه ی الکترونی) با استفاده از نشان گرهای دی ان ا چندریختی تصادفی تقویت شده در گیاه گندم نان رقم طبسی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 2
19 بررسی تولید کلاولانیک اسید توسط استرپتومایسس کلاولی جروس با استفاده از منابع کربنی گلوکز، گلیسرول و سبوس گندم (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 11، شماره: 41
20 بررسی روابط مرفومتریک جنس L. Colutea (Fabaceae) در ایران (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 6، شماره: 21
21 بررسی فلور منطقه درمیان در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 19
22 بررسی فیلوژنی مولکولی جنس Linaria Mill. (Plantaginaceae) در ایران براساس توالی DNA کلروپلاستی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 17
23 بررسی میزان تکثیر در شیشه پایه های سیب (Malus domestica) ارقام مالینگ M26 و MM106 (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 5، شماره: 19
24 بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 4، شماره: 15
25 بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی (Cousinia sect. Lachnosphaerae (Asteraceae در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 8، شماره: 2
26 تاثیر انواع پرتوهای فرابنفش بر رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه خرفه (Porulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 39
27 تجزیه ی زیستی نفتالین در خاک های آلوده به نفت خام توسط کنسرسیوم باسیلوس ها (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 13، شماره: 4
28 تشخیص پارامترهای موثر در عفونتهای پوستی مایکوباکتریوم های آتیپیک با روش PCR (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 17
29 توان آللوپاتی گیاه چای (Camellia sinensis L.) بر جوانه زنی بذرها و تکوین دانه رست های گیاه جو (Hordeum vulgar L.) و ماش (Vicia sp.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 29
30 دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 4، شماره: 2
31 شناسایی دیاتومه های جنس Diatoma De Candolle و بررسی تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر پراکنش آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 4
32 شناسایی مولکولی و مطالعه اثر کلرید سدیم بر پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Leptolyngbya sp. ISC۲۵ (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 0
33 کلونینگ، بیان و ارزیابی عملکرد ژن PprI داینوکوکوس رادیودورانس در اشریشیا کلی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 4
34 مطالعه تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 15
35 مطالعه تغییرات ریخت شناسی- تشریحی و فعالیت آنتی اکسیدانی ناشی از امواج الکترومغناطیس در مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 0
36 مطالعه فیلوژنتیکی جنس Rumex L. (Polygonaceae) در ایران براساس توالی ITS از DNA هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش گرمایی بر گیاه سویا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
2 اثر سلنیوم بر تنش دمایی دانه های در حال جوانه زنی گیاه سویا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
3 القای کالوس و رویان زایی پیکری درگیاه خیارcucumis sativus L رقم سوپردومینوس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 بررسی اثر تیمارهای اکسین بر سرعت و درصد جوانه زنی بذرها و تکوین بافت های آوندی در گیاه کلزا (Brassica napus L.) از خانواده شبوئیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
5 بررسی اثر نور قرمز و سفید بر ساختار رویشی و زایشی گیاه خربزه (Cucumis melo L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه زغال اخته (Cornus mas L) بر رده سلول های SKOV3، A549، A375 و Fibroblast به روش MTT assay (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
7 بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه به لیمو Lippia citriodora بر فعالیت های ضد جهشی و ضد سرطانی با استفاده از باکتری جهش یافته سالمونلا تیفی موریوم (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
8 بررسی تغییرات خواص آنتی اکسیدانی در مراحل تکوین گل در گیاه ماری تیغال .Silybum marianum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی
9 بررسی تغییرات سیتوژنتیکی درگیاهان باززایی شده از رویان پیکری موز (Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی روند تکوینی رویان زایی سوماتیک موز( Musa acuminate L.) رقم Valery (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
11 بررسی سیتوژنتیکی گیاه موز رقمValery باززایی شده از رویان پیکری و مقایسه با گیاه مادری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 بررسی میزان تکثیر درشیشه پایه های سیب( Malus domestica ) ارقام مالینگ M26 وMM106 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 بهینه سازی بذر مصنوعی از جوانه رویشی دردو رقم سیب مالینگMM.106,M.26 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 بهینه سازی تولید بذر مصنوعی از مریستم انتهایی ساقه کلزاBrassica napus L رقم ساری گل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 بهینه سازی تولید پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.)رقم Dwarf cavendish و رقم Vallery (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 بهینه سازی شرایط کشت در شیشه جهت تولید کالوس رویان زا از قطعات برگ، ساقه، ریشه و دمبرگ گیاه پسته (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
18 بهینه سازی شرایط کشت در شیشه جهت تولید کالوس رویان زا از قطعات دمگل، میوه، مادگی، بساک و رویان زیگوتی (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
19 تاثیر قارچ اندوفیتPiriformospora indica بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی وبیوشیمیائی گیاه برنجOryza sativa تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
20 تقکیک و باززایی پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish و رقم Vallery (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 جلبک های رشته ای رودخانه بالیخلو در استان اردبیل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
22 رویان زایی پیکری و باززایی در موز ( Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
23 مطالعه روابط درون و بین جمعیتی گونه زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss در البرز با کمک مارکرهای فتوشیمی و مولکولی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی