دکتر مریم فاتحی زاده

دکتر مریم فاتحی زاده استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

دکتر مریم فاتحی زاده

Dr. Maryam Fatehizadeh

استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Romantic Challenge: A Qualitative Study of the Lived Experiences of Challenges of Love among Girls with a Physical Disability (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
2 آسیب شناسی زیرمنظومه ی همشیرها : دنیای پدیداری همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال ADHD ؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 3
3 ابعاد سه گانه ی نظریه امید اسنایدر وتطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 1
4 اثر بخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
5 اثربخشی آموزش زوج ها مبتنی بر الگوی زوج درمانی شخصیتی ـ سیستمی بر سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 7، شماره: 2
6 اثربخشی آموزش شادمانی به روش شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی زناشویی مردان و زنان متأهل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
7 اثربخشی آموزش گروهی مادران طلاق با رویکرد تلفیقی در شهر اصفهان بر سازگاری آنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 11
8 اثربخشی برنامه مداخلهای اجتماع محور بازسازی زندگی بر سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 68
9 اثربخشی بسته تلفیقی مهارت های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی سازی ازدواج بر آسیب های تعاملی بین فردی زوجین (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 35
10 اثربخشی درمان بین فردی فراشناختی بر آسیب های تعاملی زوجی مردان دارای علائم شخصیت خودشیفته: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 32
11 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان بزهکار زندانی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 3
12 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر اضطراب ناشی از جدایی عاشقانه: بررسی موردی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 24، شماره: 4
13 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تنظیم شناختی هیجان پس از قطع رابطه عاشقانه(مطالعه تک موردی) (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 3
14 اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 3
15 اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی بر کاهش آسیب های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 29
16 اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی ‌بر نظریه انتخاب بر تعهد اجتماعی زوجین (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 4، شماره: 2
17 اثربخشی مشاوره زوجی مبتنی بر مدل سرخوردگی کایزر بر کاهش سرخوردگی زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 14، شماره: 2
18 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 13، شماره: 3
19 امنیت خانواده در سایه تعدیل قدرتطلبی بیمارگونه در زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 70
20 بررسی اثربخشی زوج درمانی به شیوه آموزش خودتنظیمی برسلامت روان زوجین شاهدوایثارگراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
21 بررسی اثربخشی شیوه زوج درمانی ارتباط شیء کوتاه مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 1
23 بررسی اثربخشی مشاوره به شیوه زوج درمانی رفتاری بر افسردگی دوران بارداری (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 1
24 بررسی اثربخشی مشاوره رفتاری _ شناختی جنسی زوجین بر بهبود اختلال میل جنسی کم کار زنان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 53
25 بررسی تاثیر آموزش شناختی رفتاری زوجین در کاهش گرایش به مواد بیماران وابسته به مواد مخدر تریاکی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 4
26 بررسی تاثیر آموزش مثبت نگری زوجی بر اسنادهای زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 1
27 بررسی تاثیر روایت درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگیزوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 2
28 بررسی تاثیر زوج درمانی اسلامی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 1، شماره: 2
29 بررسی تاثیرشناخت درمانی معنوی برسازگاری زناشویی زوجین پارانویید دراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
30 بررسی تطبیقی ناامیدی در نظریه اسنایدر و قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 43، شماره: 2
31 بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 2
32 بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 1
33 بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک زندگی با تعالی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
34 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
35 بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 4
36 پدیدارهای وجودی در خیانت زناشویی مردان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 3
37 پویایی های تعامل با همسر در حالت های خوش بین، دوسوگرا، واقع گرا و بی ارزش ساز در زنان متاهل: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 36
38 پیامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 67
39 پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
40 پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت روابط زناشویی ، همدلی و سیستم سازی در دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 2
41 پیش بینی تعارض زناشویی از طریق ویژگی های شخصیتی، روانی و جمعیت شناختی زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
42 پیش بینی کامیابی بر اساس متغیرهای زوجی سازگاری زناشویی، جهتگیری اهداف زناشویی و منبع کنترل زناشویی در زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
43 پیش بینی کامیابی بر اساس متغیرهای زوجی سازگاری زناشویی، جهتگیری اهداف زناشویی و منبع کنترل زناشویی در زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
44 تاثیر آموزش برنامه غنی سازی برافزایش رضایتمندی زناشویی زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 4، شماره: 1
45 تاثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 2
46 تاثیر آموزش مهارت های ارتباط همسران بر میزان تعارض های زناشویی زوج های متعارض متقاضی طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
47 تاثیر درمان تلفیقی هیجان مدار (گرینبرگ) و متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 1
48 تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق در زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 1
49 تاثیر درمان یکپارچه شده متمرکز بر شفقت و هیجان، در تعارض زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 11، شماره: 2
50 تاثیر سوگ درمانی شناختی – رفتاری با رویکرد اسلامی بر سلامت عمومی خانواده های داغدیده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 12
51 تاثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر میزان اسنادهای ارتباطی و رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 1
52 تاثیر مشاوره راه حل مدار بر رضایت جنسی و عملکرد خانواده زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
53 تاثیر همزمان عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 3
54 تاثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 13، شماره: 3
55 تجربه زیسته زنان دارای رابطه عاطفی با جنس مخالف پیش از ازدواج (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 6
56 تدوین مدل خانواده سالم براساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 1
57 تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعادصمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 3
58 جایگاه مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان در کتاب های درسی عمومی دوره متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 2
59 دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 2
60 رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنجگانه شخصیت از منظر فردی و زوجی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 2
61 رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
62 رابطه بین کلیشه ­ های جنسیتی، احساس قدرت زوجین و متغیرهای جمعیتشناختی با چرخه ارتباط زناشویی تقاضا – کناره­گیری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
63 رابطه خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان با اهداف تسلط، عملکرد گرا و عملکردگریز دانش آموز،والدین، معلم و کلاس (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 6، شماره: 3
64 روایی و پایایی مقیاس کامیابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 16، شماره: 11
65 ساخت پرسشنامه آسیب های زیرمنظومه زوجی،والدینی و همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
66 ساخت و اعتباریابی مقیاس آسیب های شخصیتی ناشی از ترومای پیچیده دوران کودکی (فرم متاهلین) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 1
67 ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه نگرش های انتخاب همسر دختران در آستانه ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 16، شماره: 3
68 طراحی الگوی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اساس اسلام (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 4
69 طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی پیشگیری از انتقال بین نسلی طلاق و بررسی اثر بخشی آن بر دلزدگی و انتظارات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 84
70 کشف آسیب های زیرمنظومه خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و بررسی اثربخشی درمان رابطه والد- فرزند بر مشکلات کشف شده و توانمندسازی این خانواده ها، یک مطالعه ی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 32
71 کشف نگرش های انتخاب همسر در دختران در آستانه ازدواج: تحقیق کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 69
72 مقایسه اثربخشی رویکردهای هیجان مدار و روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان متاهل با تجربه ترومای پیچیده دوران کودکی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 51
73 مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
74 مقایسه رابطه باورهای ارتباط زناشویی و سلامت عمومی بین دو استان اصفهان و آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
75 مقایسه شبکهای فرزند پروری بامریند با سبک فرزند پروری در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 20، شماره: 14
76 واکاوی آسیب های خانواده های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
77 واکاوی بحران های وجودی در مردان بی وفا و بررسی اثربخشی مشاوره بومی مبتنی بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
78 واکاوی پدیدارشناختی عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی اسرای جنگی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 30
79 واکاوی و کشف عوامل موثر در تعاملات مثبت والد کودک: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 20، شماره: 1
80 ویژگی های روا نسنجی سیاهه آثار سوگ هوگان در خانواده های داغدیده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
81 هم سنجی تاثیر آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپروی با روش درمانگری متمرکز بر پذیرش و تعهد در رابطه مادر-کودک مادران کودکان دچار مشکلات رفتاری برونی سازی شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین پس از ترک مواد مخدر مردان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران با عنوان: ازدواج موفق و فرزندپروری سالم
2 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان ضربه عشق پس از قطع رابطه ی عاشقانه (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
3 اثربخشی شادمانی اسلامی بر روابط اجتماعی و صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
4 بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتادپس از ترک مواد مخدر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
5 بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی و سبک های حل تعارض بین فردی در دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
6 بررسی مقایسه ای مفهوم مدیریت خانواده در اسلام و دانش مشاوره خانواده (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
7 پیش بینی چاقی کودکان بر اساس مولفه های مشکلات رفتاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
8 پیش بینی شادکامی زناشویی بر اساس مولفه های شفقت به خود در دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
9 تاثیر آموزش گروهی غنی سازی زندگی زناشویی برسلامت روان همسران جانبازان اعصاب و روان شهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
10 تاثیر آموزش واقعیت درمانی بر سبک های اسنادی در زنان دارای تعارضزناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفها ن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
11 تاثیر آموزش واقعیت درمانی بر سبک های اسنادی در زنان دارای تعارضزناشویی مراجعه کننده به مراکس مشاوره اصفها ن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
12 تأثیر استفاده ازمدل فرایند دوگانه مقابله با داغ دیدگی بر سلامت روان و خودکارآمدی زنان بیوه سالمند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
13 تدوین بسته آموزش جنسی پیش از ازدواج و بررسی تأثیر آن بر دانش جنسی دختران در آستانه ازدواج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
14 تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
15 مقایسه شیوع اختلالات درونی سازی و برونی سازی در کودکان پیش دبستانی بر اساس جنسیت (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص