دکتر روح اله هادی

دکتر روح اله هادی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

دکتر روح اله هادی

Dr. Roholah Hadi

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.