دکتر نوذر منفرد

دکتر نوذر منفرد استاد -  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر نوذر منفرد

Dr. Nozar Monfared

استاد - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.