دکتر مجید دهبیدی پور

دکتر مجید دهبیدی پور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مجید دهبیدی پور

Dr. Majid Dehbidi pour

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.