دکتر علی داوری

دکتر علی داوری استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر علی داوری

Dr. Ali Davari

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی کارآفرینی استراتژیک : مطالعه موردی وزارت نیرو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 2
2 ارائه الگوی بکارگیری استراتژی رقابت همکارانه در بین المللی سازی خوشه های صادرات محور با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 4
3 ارائه الگوی توسعه رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی: یک پژوهش راهبردی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 10، شماره: 40
4 ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 20
5 ارائه مدل بومی تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در حوزه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 44
6 ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
7 ارائه مدل نظام خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 3
8 ارایه الگوی بین المللی شدن زودهنگام شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 42
9 ارزیابی پیش برندگی سیاست های کلان و خرد توسعه کارآفرینی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 2
10 Strategic Approach to E-readiness Assessment in Human Resource Architecture (A study in NIOC) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 5
11 Toward prediction of entrepreneurial exit in Iran; a study based on GEM ۲۰۰۸-۲۰۱۹ data and approach of machine learning algorithms (دریافت مقاله) مجله داده های بزرگ و چشم انداز محاسباتی دوره: 1، شماره: 3
12 بررسی آثار راهبرد کارآفرینی در شرکتهای وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 1
13 بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 1
14 بررسی تاثیر هویت اجتماعی، جاذبه های ارتباطی و دسته بندی محصول بر وفاداری به برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 3
15 بررسی رابطه بین عوامل موثر بر استراتژی کارآفرینی سازمانی( مورد مطالعه: شرکتهای تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 44
16 بررسی نقش ذائقه فرهنگی فناورانه در اکوسیستم کارآفرینی فناوری دیجیتال صنایع خلاق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 50
17 بررسی نقش میانجی کارآفرینی فناورانه بر ارتباط بین سرمایه های فکری سازمان و مزیت رقابتی مورد مطالعه: شرکت های مستقر در مراکز رشد شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 1
18 بررسی و رتبه بندی مولفه های سیاست های حمایتی قانونی - حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 4
19 بررسی و مقایسه سطح آمادگی الکترونیکی سازمان مورد مطالعه: دو موسسه مالی و بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 1
20 تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 49
21 تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر ارتقای سرمایه فکری سبز(مورد مطالعه: واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 3
22 تبیین مدل نقش شرکت های دانش- بنیان بر کارآفرینی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 4
23 تحلیل روابط علی و معلولی بین کارآفرینی ، بیکاری و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 49
24 تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده بازاریابی عصبی در حوزه تبلیغات؛ مطالعه ای با رویکرد شناختی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 1
25 تحلیل فازی رابطه ابعاد اکوسیستم کارآفرینی با رقابت پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 55
26 توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست های کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 66
27 سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 7
28 سیاست گذاری مبتنی بر اکوسیستم کارآفرینی و توسعه شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 5
29 شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
30 شناسایی عوال موثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 1
31 شناسایی موانع اجرای خط مشی های کارآفرینی و نوآوری در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
32 شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین المللی در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 2
33 شناسایی و تبیین راهبردهای نوآوری باز در کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 1
34 شناسایی و تحلیل ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی ایران از منظر متخصصان مراکز رشد دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 46
35 شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 4
36 شناسایی واولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین المللی دربخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 1
37 طراحی مدل توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان با رویکرد دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 61
38 طراحی مدل سیاست های مالیاتی مشوق کارآفرینی مولد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
39 عوامل موثر بر خروج کارآفرینانه (مطالعه ی موردی: شرکتهای فعال در حوزه ی ابزارآلات کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 13، شماره: 40
40 عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه مهارت آموزان آموزش دیده در مرکز آموزش مهارت های پیشرفته گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 5
41 محیط مساعد کسب و کار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 61
42 نقش تاب آوری سازمان در نوآوری مدل کسب وکار در محیط کسب وکار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
43 یادگیری الگوی پیشگامی و سازگار پذیری تاب آوری شناختی مبتنی بر دانش بومی کارآفرینان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با تاکید بر ویژگیهای فردی کارآفرینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
2 ارزیابی سبک رهبری مدیران شرکت گاز استان قزوین با رویکرد 360 درجه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
3 ارزیابی کارآفرینی سازمانی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 امکان سنجی بکارگیری و زمینه های تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش -موردمطالعه آموزش و پرورش ایلام- شهرستان چرداول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
5 اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری مطالعه موردی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
6 CNG، اقتصاد و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
7 بررسی ارتباط صلاحیتهای مدیران پرستاری با رضایتمندی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در سال 2931 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
8 بررسی اقدامات گمرک در راستای گمرگ پایدار در آینده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
9 بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر میل به ترک خدمت کارکنانجهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
10 بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر فرایند کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
11 بررسی تاثیر عوامل موثر بر قصد تداوم استفاده از خدمات خانه های اشتراکی، مورد مطالعه خانه های اشتراکی در استان مازنداران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی
12 بررسی تاثیر منابع دانش خارجی در نوآوری باز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
13 بررسی تاثیربازاریابی داخلی برفرایند مدیریت دانش دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
14 بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
15 بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی در خدمات سلامت مورد مطالعه: بیمارستانهای دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
16 بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی داخلی و قابلیت یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
17 بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان شرکت گاز استان تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
18 توسعه ی کارآفرینی روستایی مطابق با ابعاد راهبرد اکوسیستم کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
19 چگونه توانستیم با راهکارهای آموزشی مشکل درست نویسی لغاتی که صدای آخر آنها ه ه یا ربط می باشد برطرف کنم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
20 رابطه بین هوش اجرایی با بروز رفتار های کارآفرینانه کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
21 رویکرد نهادگرایی در حوزه سیاستگذاری کسب وکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
22 سنجش رضایت شغلی کارکنان صنعت فولاد بر اساس مدل هی گروپ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
23 شناسایی تاثیر سرمایه انسانی بر تشخیص و بهره برداری از فرصت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
24 شناسایی چارچوب تیم های استارتاپی برای رسیدن به سطح اسکیل آپ(مقیاس پذیری)در استارتاپ های خدمات نرم افزاری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
25 شناسایی چالش های مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
26 شناسایی عوامل موثر بر شکست کارآفرینان در کسب وکارهای فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
27 شناسایی موانع رشد استارتاپ های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
28 شناسایی مولفه های نوآوری در مدل های کسب و کار B2B (مورد مطالعه: شرکت های توزیع کننده محصولات فناوری اطلاعات در ایران) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
29 طراحی مدل اثرسازی کارآفرینانه با استفاده از فراترکیب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
30 طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از فراترکیب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی
31 طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی بر اساس مدل GEI در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
32 لزوم توجه به رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با تکیه برنقش مشتریان کلیدی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
33 مشارکت دانشگاه و گمرک، نوآوری در آموزش علمی حرفه گمرک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
34 نقش شبکه های اجتماعی در راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
35 نقش مدیریت منابع انسانی در سه بخش جذب، آموزش و نگهداشت درکارافرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
36 نوآوری مدل های کسب وکار، تحقیقات گذشته وحال، مسیر تحقیقات آینده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی