دکتر حمیدرضا شریفی

دکتر حمیدرضا شریفی دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر حمیدرضا شریفی

Dr. Hamidreza Sharifi

دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روش های خاک ورزی، حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
2 ارزیابی تاثیرتراکم بوته، پوشش گیاهی و سایه‌اندازی برتعدیل دمای خاک و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 4
3 بررسی اثر رفتار جبرانی تراکم کاشت، وزن بنه مادری و عمق کاشت بر خصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus.sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 3
4 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
5 بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 1
6 بررسی مراحل رشد و نمو گندم نان (Triticum aestivum L.) در کرمانشاه با استفاده از شاخص درجه روز رشد تحت شرایط تعجیل و تاخیر در موعد کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 2
7 تاثیر انواع روش های خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
8 تاثیر تیمار های مختلف کوددهی روی بر عملکرد دانه ارقام گندم پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
9 مدیریت مراحل نموی شش رقم گندم با تغییر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن در منطقه سردسیر جلگه رخ خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 4
10 مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
11 مقایسه ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ پاسخ به کوددهی آهن در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
12 واکنش مراحل فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نان با عادت های رشد متفاوت به تاخیر در کاشت (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات مصرف کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 CDK-FBX028-MYC Axis: A Potential Molecular Drug Target (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
3 بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های امید بخش جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 بررسی برخی عوامل اکولوژیکی موثر بر پراکنش مزارع زعفران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
5 بررسی تغییرات عملکردواجزای عملکرد دانه درارقام مختلف گندم درپاسخ به تاخیر کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 برهمکنش رقم و مکان بر آهن - کارایی ارقام مختلف گندم نان در خاک های آ]کی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بهینه سازی تراکم کاشت، وزن بنه مادری و عمق کاشت جهت حصول حداکثر عملکرد اقتصادی زعفران (.Crocus.sativus L) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
8 روش های تولید و فناوری زعفران با تاکید بر یافته های علمی ۳ دهه اخیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
9 سرهم بندی ترنسکریپتوم و شناسایی ها در زعفران برای مطالعه تنوع ژنتیکیEST-SSR (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
10 مطالعه شاخص های فیزیولوژیکی رشد در ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 مطالعه عملکرد و سایر خصوصیات زراعی محصولات تحت نظام های مختلف کشاورزی در منطقه سرد استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران