دکتر سید ابوالقاسم محمدی

دکتر سید ابوالقاسم محمدی استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

دکتر سید ابوالقاسم محمدی

Dr. Seyed Abolghasem Mohammadi

استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Simple, Quick, Efficient and Cost-effective Method for Isolating Genomic DNA from Medicinal Plant Lemon Balm (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 1
2 Allelic Variation of VRN-۱ Locus in Iranian Wheat Landraces (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 3، شماره: 1
3 اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه ارقام جو Sahara ۳۷۷۱ (متحمل) و Clipper (حساس) به شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 2
4 اثر تنش شوری و خشکی بر خواص مرتبط با کیفیت ارقام گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 3
5 اثر تنش کمبود آب انتهای فصل بر روابطاثر تنش کمبود آب انتهای فصل بر روابط بین صفات فیزیولوژیکی و زراعی گندم بین صفات فیزیولوژیکی و زراعی گندم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
6 اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 4
7 اثر مهارکنندگی عصاره های گیاهی تلخ بیان Goebelia alopecuroides L. و گاودانه Vicia ervilia L. بر فعالیت تریپسین و کیموتریپسین گوارشی کرم غوزه ی پنبه Helicoverpa armigera Hb. (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 1
8 ارزیابی تفاوت ها و شباهت های ژنتیکی جمعیت ها و ژنوتیپ های بنگ دانه بر اساس نشانگرهای رتروترانسپوزونیIRAP و REMAP (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 2
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای SSR و EST-SSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی غلظت و محتوی عنصر آهن در بذر ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 40
11 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در جمعیت لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 4
12 ارزیابی کشت مخلوط سویا (Glycine max) و سورگوم (Sorghum bicolor) با استفاده از مدل عکس عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 1
13 ارزیابی و گروه بندی لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 3
14 اشباع نقشه پیوستگی ریزماهواره ای گندم نان درجمعیت حاصل از تلاقی Fukuho-Komugi × Oligo-Culm با استفاده از نشانگرهای AFLP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
15 اشباع نقشه پیوستگی ریزماهواره ای گندم نان درجمعیت حاصل از تلاقی Fukuho-Komugi × Oligo-Culm با استفاده از نشانگرهای AFLP (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
16 انتقال پذیری نشانگرهای ریزماهواره جو برای ارزیابی روابط ژنتیکی در خویشاوندان وحشی گندم جنس‌های Triticum و Aegilops (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 22، شماره: 2
17 انتقال پذیری و چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره جو در ارزیابی روابط فیلوژنتیک جنس های تریتیکوم (Triticum) و هوردئوم (Hordeum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
18 Determination of QTLs Associated with Agronomic and Physiological Traits under Normal and Salinity Conditions in Barley (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 6، شماره: 1
19 Effect of short- and long-time salt treatment on root traits and expression pattern of Atls۱ gene in barley (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 8، شماره: 2
20 Effects of imidacloprid, indoxacarb and endosulfan on egg, third-instar larva and pupa of green lacewing Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 1
21 Genetic Variation and Inheritance of Early Growth Characteristics in Three Wild Pistachio Populations (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 2، شماره: 1
22 Mapping QTL with additive effects and additive x additive epistatic interactions for plant architecture in wheat (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 8، شماره: 1
23 Patterns of Population Diversity in Lemon balm (Melissa officinalis L.) as Revealed by IRAP Markers (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 1، شماره: 2
24 Transcriptional changes of AOS, AOC, OMT, NHX۱, and L۱S۱ genes in roots of barley genotypes under salinity stress (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 11، شماره: 2
25 Transferability of wheat SSR markers for determination of genetic diversity and relationships of barley varieties (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 10، شماره: 2
26 بررسی الگوی تظاهر ژن های مربوط به چرخه سلولی در آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
27 بررسی بیان ژن‌هایHv TIP2;3 و Hv TIP4;1در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل جو تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 2، شماره: 2
28 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های اسپرس از نظر برخی صفات مهم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 2، شماره: 6
29 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های مشتق شده از گندم سرداری با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 3
30 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی یونجه های یک ساله دیپلوئید و تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
31 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی یونجه های یک ساله دیپلوئید و تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
32 بررسی تنوع و روابط ژنتیکی در برخی از توده های بنگ دانه (Hyoscyamus spp.) بر اساس چندشکلی حاصل از درج رتروترانسپوزونی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 9، شماره: 1
33 بررسی روابط ژنتیکی تعدادی از انگورهای وحشی و زراعی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
34 بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم نام (.Triticum aestivum L) به تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 5، شماره: 1
35 بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
36 پراکنش گونه های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
37 پراکنش گونه های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
38 تاثیر تراکم و زمان های مختلف تداخل سورگوم علوفه ای بر میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
39 تاثیر تراکم و زمان های مختلف تداخل سورگوم علوفه ای بر میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
40 تاثیر تنش آبی بر میزان جذب برخی عناصر غذایی در بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 106
41 تاثیر دما، مرحله رشدی و زهآب گیاهان میزبان و غیرمیزبان روی میزان تفریخ تخم نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 1
42 تاثیر رژیم های غذایی مختلف بر بیان ژن آلفا- آمیلاز در لاروهای سن پنجم شب پره هندی، Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
43 تجزیه ارتباط نشانگرهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی AFLP در گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 3
44 تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیکی و زراعی در گندم از طریق تجزیه خانواده های F۳ در شرایط نرمال و تنش کمبود آب انتهای فصل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
45 تجزیه ژنتیکی پاسخ به تنش کمبود آب برای صفات زراعی در گندم با استفاده از تجزیه میانگین و واریانس نسل ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
46 تجزیه ژنتیکی پاسخ به تنش کمبود آب در صفات فیزیولوژیک در گندم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
47 تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط تنش خشکی و کشت بهاره در اقلیم سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 3
48 تجزیه مولکولی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌های بومی جو بر اساس نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
49 تعیین ضریب نفوذ رطوبت در پنیر سفید ایرانی طی مرحله آب نم کگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
50 تعیین ضریب نفوذ رطوبت در پنیر سفید ایرانی طی مرحله آب نم کگذاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
51 تغییرات ساختاری ژن مقاومت به زنگ قهوه ای Lr۳۵ در ژنوتیپ های مقاوم و حساس گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
52 تنوع آللی ژن های زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در گندم های پاییزه بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 1
53 تنوع آنالوگ‌های ژن‌های مقاومت به بیماری در ارقام مقاوم و حساس به زنگ گندم نان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 5، شماره: 2
54 تنوع اللی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در مکان هایGlu-A۳ ،Glu-B۳ و Glu-D۳ در گندم های نان بومی بهاره ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 17، شماره: 1
55 تنوع ژنتیکی برای تحمل به سرمای زمستانی و خصوصیات مرتبط با آن در ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
56 تنوع ژنتیکی لاین های جو بدون پوشینه وتجزیه علیت بر اساس عملکرد دانه و سایر ویژگی های زراعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
57 تنوع نوکلئوتیدی نواحی ژنومی ژن های مقاومت به زنگ قهوه ای Lr۲۹ و Lr۴۷ در لاین های گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
58 توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 1
59 جداسازی و تعیین خصوصیات باکتریوفاژهای آلوده کننده Pseudomonas syringae pv. syringae و ارزیابی کارایی کنترل بیولوژیکی آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 11، شماره: 2
60 ژنگان شناسی از آزمایشگاه تا مزرعه: تولید نژادگان های گندم پرمحصول و متحمل به تنش های محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 2
61 شناسائی QTLهای موثر در وزن هزار دانه جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
62 شناسایی آنالوگ های ژن های مقاومت به بیماری (RGAs) در جمعیت F۱ درحال تفرق سیب زمینی با استفاده از تکنیک NBS profiling (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
63 شناسایی صفات موثر بر عملکرد دانه در لاین های جو (Hordeum vulgare L.) از طریق تجزیه علیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 5، شماره: 11
64 شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترلکننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم و برگ دوم در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 3
65 شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده غلظت و محتوای آهن در بخش هوایی جو با استفاده از جمعیت لاین‌های هاپلوئید مضاعف جو(Sahara3771 × Clipper) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
66 شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع آهن در دانه جمعیت هاپلوئیدهای مضاعف جو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 4
67 کارایی نشانگرهای EST-SSR در تعیین تنوع و ساختار ژنتیکی توده های بومی جو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 2
68 کاربرد پروتئین های ذخیره ای بذر در مطالعه تنوع درون گونه ای سه جمعیت از پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 6
69 گروه بندی اینبرد لاین های نوترکیب گندم نان ازنظر صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط تنش کم آبی انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
70 مطالعه کمی الگوی بیان ژن Na+ Transporter تحت تیمارهای مختلف شوری در ارقام جو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
71 مطالعه ی دو شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت سنجی هندسی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
72 مکان یابی QTLهای مرتبط با جذب و تجمع بر در بخش هوایی جو در مراحل رویشی و رسیدگی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
73 مکان یابی ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما در کلزا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 3
74 مکان یابی ژن(های) کنترل کننده عملکرد دانه و اجزای آن درگندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 2
75 مکان یابی نواحی ژنومی کنترل کننده برخی صفات مورفولوژیکی در شرایط تنش شوری در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 46
76 مکان‌یابی QTL‌های غلظت و محتوای فسفر در بخش هوایی جو (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز و کاربرد ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Miller (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر تلقیح دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر جذب پتاسیم و عملکرد دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های اینبرد نو ترکیب گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 ارزیابی عملکردواجزای عملکرد لاین های پیشرفته گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی لاین های امیدبخش گندم نان درآزمایشات ناحیه ای اقلیم ساحل خزری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی لاین های جو ازنظر مقاومت به سرما براساس برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی هیبریدهای ذرت از نظر شاخص های مقاومت به تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 افزایش درصد نشاسته ،درصد ماده خشک و وزن مخصوص غده گیاه سیب زمینی در همزیستی با قارچ میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
10 انتولوژی ژن های متاثر از فرآیند پیرایش متناوب در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 برآورد قابلیت توارث صفات همبسته با عملکرد وش پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی الگوی پروتئینی ژنوتیپ های گندم در شرایط عادی و تنش شوری با استفاده از تکنیک SDS-PAGE (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
13 بررسی اثرات فرآیند پاستوریزاسیون و افزودن استارتر روی پروتئولیز پنیر گوسفند طی دو ره رسانیدن با استفاده از روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
14 بررسی پاسخ به کشت بافت ژنوتیپ های بومی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 بررسی تاثیر ترکیبات هورمونی بر میزان مواد موثره گیاه ماریتیغال (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
16 بررسی تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ های بومی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای SSR (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی رابطه بین عملکردبذروصفات مرتبط دراکوتیپ های اسپرس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزای آن در هیبریدهای متوسط رس ودیررس ذرت دانهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
20 بررسی کارایی نشانگرهای REMAP مبنی بر رتروترانسپوزون های جو در تعیین روابط خویشاوندی و نوع ژنتیکی اکوتیپ های گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
21 بررسی گوناگونی ژنتیکی جدایه های ازتوباکتر به روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بررسی همبستگی بین صفات در توده های برتر گوجه فرنگی آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
23 بکارگیری راهکارهای بیوتکنولوژی مانند کاربرد الیسیتور و پیش ماده در کشت های سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum (L) Gaertn.) و بررسی میزان سیلیمارین تولیدی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بهبود جوانه زنی بذر گیاه دارویی کبر (.Capparis spinosa L) با استفاده از تیمارهای مختلف اسید سولفوریک و اسید جیبرلیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بهینه کردن شرایط اندام زایی در کالوس های حاصل از ریزنمونه های ریشه، محو زیر لپه و برگ لپه ای گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum (L) Gaertn.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تاثیر تنظیم کننده های رشد بر خصوصیات رشدی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
27 تاثیراشعه گاما و پلی اتیلن گلیکول روی جوانه زنی دورقم کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تأثیر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز (POX) در گندم پاییزه در مرحله پنجه زنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 تجزیه علیت صفات مرتبط با عملکرددانه برخی ازژنوتیپ های سورگوم دانه ای درشرایط آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تجزیه و تحلیل داده های مولکولی از دیده گاه بررسی تنوع ژنتیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تعیین ارتباط عملکردبیولوژیک ژنوتیپ های لوبیا با شاخص کلروفیل دررژیم های آبی متفاوت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تعیین QTL های موثر در کارایی کلسیم در مرحله رویشی و دانه جو با استفاده از نشانگرهای ISSR و SSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 تعیین روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گیاه دارویی باردنجبویه (Melissa officinalis L.) با استفاده از نشانگرهای IRAP (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
34 تعیین مناسب ترین شاخص انتخاب ارقام تتراپلوئید پنبه در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تعیین مناسب ترین شاخص انتخاب برای گونه های دیپلوئید زراعی پنبه در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 تغییرات ساختاری ژنهای مقاومت به زنگ قهوهای در ارقام مقاوم و حساس گندم نان (Leaf rust) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
37 تنوع آنالوگ ژن های مقاومت به بیماری زیرخانواده CC-NBS-LRR در ارقام زراعی و خویشاوندان وحشی جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
38 تنوع اللی ژن های زیرواحد گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ های بومی گندم نان بهاره ایرانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای جو بدون پوشینه با استفاده ازویژگیهای زراعی و نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 تنوع ژنتیکی گندم های بومی پاییزه ایرانی براساس ژن های زیرواحد گلوتنین با وزن مولکولی پایین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
41 توسعه نشانگرهای رتروترنسپوزونیIRAP در یونجههای یکساله (Medicago sativa L.) برای ارزیابی تنوع ژنتیکی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
42 جداسازی آنالوگ های ژن های مقاومت به بیماری ها (RGAs) درارقام زراعی و خویشاوندان وحشی جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 در ژنوتیپ های مقاوم و حساس گندم نان Lr تغییرات ساختاری ژن مقاومت به زنگ قهوهای 1 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
44 روش های نوین تجزیه ساختار ژنتیکی صفات کمی در گیاهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 روشهای آماری در ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران
46 ژنتیکی کمی در عصر ژنومیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 شناسایی مکانهای ژنی کنترلکننده میزان و غلظت بر دانه در جمعیت هاپلوئیدمضاعف شده جوHordeum vulgare L (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
48 شناسایی نشانگرهای SSR پیوسته با ژن های تجمع روی Zn دردانه جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده اجزای عملکرد دانه در کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیک در گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع ریزمغذی روی در معیت هاپلوئیدهای مضاعف جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
52 شناسایی نواحی کروموزومی دخیل در اجزای عملکرد در لاینهای اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
53 عملکرد دانه و اجزای آن در جمعیت لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره تحت شرایط زراعی مطلوب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
54 کارآیی مصرف اب درتولیدبذربابونه آلمانیMatricaria chamomilla L.) تحت تیمارهای آبیاری و فاصله بوته روی ردیف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 گروه بندی ارقام مقاوم وحساس به زنگ گندم نان با استفاده از آنالوگ های ژنهای مقاومت به بیماری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
56 گروه بندی اکوتیپ های اسپرس براساس عملکردبذرو صفات مرتبط (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 گروه بندی اکوتیپ های یونجه آذربایجان براساس نشانگرهای مولکولی RAPD و صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 گروه بندی ژنوتیپ های یونجه ازنظر عملکرد بذر با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 گروه بندی لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان درشرایط کم ابی با استفاده ازصفات مرفولوژیک و زراعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
60 گروه بندی هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
61 گروهبندی هیبریدهای دیررس و متوسط رس داخلی و خارجی ذرت دانه ای با استفاده ازروش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
62 مطالعه الگوی بیان ژن HvPIP2:1 در ارقام مقاوم و حساس به شوری جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
63 مطالعه راهکارهای بیوتکنولوژی کاربرد الیسیتور و پیش ماده در کشت های سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum (L) Gaertn.) و بررسی میزان سیلیمارین تولیدی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
64 مقایسه جمعیت های مختلف رازیانه( Foeniculum vulgare Miller) ازلحاظ ترکیبات شیمیایی موجود در کالوس حاصل از کشت بافت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
65 مقایسه کارایی نشانگرهای رتروترانسپوزونی IRAP و REMAP مبتنی بر LTR های جو در گیاه دارویی بادرنجبویه (L.Melissa officinalis) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
66 مکان یابی QTLهای کنترل کننده عملکرد دانه در لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
67 مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم ودر گندم نان تحت شرایط کم آبی و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
68 مکانیابی QTL های موثر در کارایی کلسیم در مرحله رسیدگی جو با استفاده از نشانگرهای ISSR و SSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
69 مکانیابیQTLهای موثر در وزن دانه و عملکرد در جمعیت دابلدهاپلویید جو با استفاده از نشانگرهایSSR و ISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
70 همبستگی و تجزیه علیت عملکرددانه هیبریدهای ذرت تحت شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران