دکتر مجیدرضا کیانی

دکتر مجیدرضا کیانی استادیار  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر مجیدرضا کیانی

Dr. Majid Reza Kiani

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.