دکتر مریم مشرف

دکتر مریم مشرف گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

دکتر مریم مشرف

Dr. Mosharraf Maryam

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.