دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر علیرضا حاجیان نژاد دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

Dr. Alireza Hajiyan Nezhad

دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاههای سنایی، عطار و مولوی درباره خاستگاه شعر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 8، شماره: 1
2 Evaluating factors associated with uncontrolled hypertension: Isfahan cohort study, Iran (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 10، شماره: 6
3 تبیینی ساختگرا از تباین نیروانا و فنا (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 9، شماره: 1
4 تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 2
5 تحلیلی ساختگرایانه بر قصه امیر ارسلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 67
6 تمثیلها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 4، شماره: 2
7 چند نوع التزام در منظومه های عطار (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 92
8 چند نوع التزام در منظومه های عطار (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 92
9 درک گام به گام فرایند ادراک در مکاشفه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 4
10 رویکرد عارفانه شب در شعر دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 12، شماره: 23
11 سنتی باستانی در نظام خانقاه (ریشه یابی قاعده «لا سلام علی الاکل») (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 14، شماره: 1
12 صوفیان نخستین و جهاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 83
13 عطسه؛ تصویری اساطیری از انتقال روح (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 1
14 فیلولوژی و سنت فیلولوژیک در شرق شناسی آلمانی زبان (دوره اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 10، شماره: 2
15 قوّت و ضعف تصحیح جدید ترجمة رسالة قشیریه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 4
16 کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 10، شماره: 2
17 مضامین نهج البلاغه در گلستان سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 7، شماره: 22
18 میزان ترجمهپذیری عناصر فرهنگی و ... در خطبه صدوهشتم از نهجالبلاغه (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 7، شماره: 1
19 نظام مندی در مفهوم سازی استعاری معرفت بر پایه دریافت های دیداری در تمهیدات و نامه های عین القضات همدانی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 28، شماره: 99
20 نقش دارالسلطنه تبریز در ایجاد و گسترش رویکرد وقوعی به شعر (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جایگاه زنان در عرفان و سلوک ابوسعید ابوالخیر (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی