دکتر سعید دانشمند

دکتر سعید دانشمند Associate Professor; Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Majlesi Branch, Isfahan, Iran

دکتر سعید دانشمند

Dr. Saeed Daneshmand

Associate Professor; Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Majlesi Branch, Isfahan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.