دکتر سعید اسلامیان

دکتر سعید اسلامیان استاد
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

دکتر سعید اسلامیان

Dr. Saeid Eslamian

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 1
2 برآورد منطقه ای جریان های کم رودخانه های حوضه آبریز مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
3 برآورد منطقه ای جریان های کم رودخانه های حوضه آبریز مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
4 اثر تنش آبی و آفات بر عملکرد لوبیای چشم بلبلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
5 اثر زئولیت بر جذب کادمیم در گیاه اسفناج در شرایط آبیاری با پساب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
6 اثرات تغییر اقلیم بر احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
7 ارزیابی استفاده از تشت های تبخیر در محیط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 1
8 ارزیابی روابط تجربی برآورد دبی اوج لحظه ای سیلاب در حوضه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
9 ارزیابی عملکرد مدل SWAT در شبیه سازی جریان ورودی به مخزن سد جهت مقابله با تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: حوضه آبریز بالادست سد زاینده رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 3، شماره: 10
10 ارزیابی کارایی سامانههای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقهای سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
11 ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه سازی بیلان آب در حوضه های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 5
12 ارزیابی مقایسه ای روش گشتاور خطی با روش های حداکثر درست نمایی و غیر پارامتری به منظور تحلیل فراوانی بارندگی در پنج ایستگاه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 2
13 ارزیابی مقایسه ای مدل های SDSM ، IDW و LARS-WG برای شبیه سازی و ریز مقیاس کردن دما و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
14 استفاده از روش خوشه بندی در تعیین همگنی هیدرولوژیک و ارزیابی آن توسط روش های تحلیل ممیزی و منحنی های Andrew در حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
15 استفاده از محاسبات نرم در شبیه سازی جریان های رسوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 10، شماره: 1
16 استفاده از نگرش تحلیل مولفههای اصلی برای وزندهی ویژگیهای آماری، اقلیمی و جغرافیایی حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته و تحلیل مکانی خوشهبندی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
17 امکان سنجی بازطراحی فضای سبز شهری در قالب منظرسازی خشک هوشمندانه با رویکرد استحصال آب باران (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 9، شماره: 2
18 اندازه گیری و مدل سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 3
19 Impacts of Climate Change and Water Resources Management in the Southern Mediterranean Countries (دریافت مقاله) مجله بهره وری مصرف آب دوره: 1، شماره: 1
20 Investigation of temporal and spatial variations of meteorological drought in Lorestan province (دریافت مقاله) مجله بهره وری مصرف آب دوره: 2، شماره: 2
21 Monitoring annual precipitation changes in Dezful plain with statistical analysis and time series (دریافت مقاله) مجله طبیعت و علوم مکانی دوره: 2، شماره: 1
22 Predicting the Effect of Temperature Changes on Reference Evapotranspiration by Means of Time Series Modeling (Case Study: Khorramabad Basin) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 2
23 Prediction of meteorological parameters of minimum and maximum temperatures in Zayandehrud basin using time series analysis (دریافت مقاله) مجله بهره وری مصرف آب دوره: 2، شماره: 2
24 The Effect of Land-Use Changes on the Amount of Heavy Metal Pollution in Urban Runoff in Tehran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 11، شماره: 2
25 Using spatial statistics to identify drought-prone regions (A case study of Khuzestan Province, Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 7، شماره: 4
26 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی جریان چگال در اثر تنگ شدگی بدنه کانال (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 3
27 بررسی آزمایشگاهی و تحلیل دینامیکی فراکتال و چند فراکتال الگوهای تکامل جریان چگال (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 13، شماره: 45
28 بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب نمود خروجی در شکست سد خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 2
29 بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
30 بررسی اثر موانع نفوذپذیر بر شار هد جریان غلیظ نمکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 1
31 بررسی اثر نوع پوشش سطح بر میانگین، بیشینه و کمینه دمای هوا در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 1
32 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر میزان پایداری مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
33 بررسی اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی هواشناسی بر روی خشکسالی آب زیرزمینی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب (مطالعه موردی: دشت تالش) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 56
34 بررسی تاثیر موانع گابیونی شکل بر رسوبات عبوری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 109
35 بررسی توزیع جریان بر زمان ماند و رفتار هیدرولیکی تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
36 بررسی رواناب سطحی رودخانه پلاسجان با استفاده از مدل هیدرولوژیک WetSpa (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
37 بررسی عدم قطعیت اثر تغییر اقلیم بر جریانهای حدی زایندهرود با استفاده از روش میانگینگیری بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
38 بررسی عملکرد شبکه های عصبی گازی در خوشه بندی هیدرولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 2
39 بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
40 بررسی کارایی فیلترهای شنی حاوی تراشه های لاستیک در پوشش زه کش های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
41 بررسی مدل های سینتیک حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی خاک اطراف لوله های انتقال نفت توسط ری گراس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
42 پایش بلند مدت خشکسالی های ارومیه با استفاده از شاخص کمبود توام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
43 پهنه بندی خرداقلیمی شهر اصفهان بر اساس نوع پوشش سطح (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
44 پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: دشت تالش) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 3
45 پیش بینی تغییرات نقطه ای مقادیر نسبی دما و بارش در اثر تغییر اقلیم در دوره های زمانی آینده نزدیک و آینده دور و بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های SPI و SPEI در دشت قزوین، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
46 پیش بینی خشک‎ ‎سالی استان اصفهان با استفاده از الگوهای‎ ‎مختلف سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 1
47 پیش بینی متغیر سرعت باد در حوضه زاینده رود با استفاده از سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش­ های نوین در مهندسی آب پایدار دوره: 1، شماره: 1
48 تاثیر تغییر اقلیم بر درجه حرارت حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از محاسبات نرم یادگیری ماشینی بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
49 تاثیر تغییر الگوی کشت و بهبود راندمان سیستم های آبیاری بر کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی تحت سناریوهای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت کوار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 1
50 تالاب مصنوعی، چالش- راه‎کار- طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 3
51 تحلیل ارتباط الگوهای پیوند از دور با خشک‌سالی حوضه قره‌قوم با استفاده از مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 42
52 تحلیل دقت روشهای پهنهبندی بارش بر پایه تکنیکهای درونیابی مکانی در حوضه آبریز زایندهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
53 تحلیل روند تبخیر از مخزن سد و پیش بینی آن به کمک سری های زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
54 تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
55 تحلیل فراوانی منطقه ای شدت خشکسالی توام شاخص های SEI-SRI و SEI-SSI در تداوم های مشترک با استفاده از گشتاورهای خطی چندمتغیره و توابع کاپولا (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
56 تحلیل منطقهای خشکسالی در حوضه آبریز کارون با استفاده از شاخصهای SPI و SPEI (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
57 تخمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
58 تخمین پارامترهای مدل LEACHN در دو حالت کاربرد اصلاح کننده زئولیت و عدم کاربرد آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
59 تخمین دبی سیل با تناوب مختلف در حوضه آبخیز زاینده رود طبق روش منطقه ای هیبرید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 9
60 تخمین دبی سیل با تناوب مختلف در حوضه آبخیز زاینده رود طبق روش منطقه ای هیبرید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
61 تخمین ضرایب رواناب برای تعدادی از حوضه های آبریز دریای مازندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 8
62 تخمین ضرایب رواناب برای تعدادی از حوضه های آبریز دریای مازندان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
63 تعیین مدل تجربی برآورد بده اوج لحظه ای چند حوزه آبخیز غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
64 تعیین مدل تجربی برآورد بده اوج لحظه ای چند حوزه آبخیز غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
65 شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار با شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
66 طراحی و ارزیابی شیر کنترل اتوماتیک ایجاد هیدروگراف های متفاوت جریان ورودی به جویچه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
67 فرآیند تبادل آنیونی به منظور حذف نیترات و رهاسازی آن با استفاده از زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
68 کاربرد برنامه ریزی بیان ژن و رگرسیون غیرخطی در تعیین هندسه شکافت و جریان بیشینه حاصل از شکست سدخاکی به کمک داده های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 1
69 کاربرد تئوری گشتاورهای خطی در تحلیل تناوب سیل حوزه های آبخیز مرکزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
70 کاربرد تئوری گشتاورهای خطی در تحلیل تناوب سیل حوزه های آبخیز مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
71 کاربرد روش تحلیلی افتراقی در براورد دبی های حداکثر لحظه ای برای حوضه های آبخیز غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 19، شماره: 2
72 کاربرد روش تحلیلی افتراقی در براورد دبی های حداکثر لحظه ای برای حوضه های آبخیز غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 19، شماره: 2
73 کاربرد مدل های فیزیکی برای تعیین ویژگی های شکافت و جریان در شکست سدهای خاکریزه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
74 کمبود و تنش آب در قرن بیستم و راهکارهایی برای دستیابی به امنیت جهانی آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش­ های نوین در مهندسی آب پایدار دوره: 1، شماره: 1
75 گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
76 محاسبه و ناحیه بندی شاخص های جریان کم و تعیین دوره های خشک سالی هیدرولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
77 مدل سازی درصد کاهش هد جریان غلیظ نمکی با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
78 مدل سازی دو بعدی و سه بعدی تراوش ناپایدار از سدهای خاکی با استفاده از مدل المان محدود (مطالعه موردی: سد کردعلیا) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 48
79 مدل سازی ریاضی پالایش سبز نیکل از خاک های آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
80 مدل سازی زمان پالایش نیکل از خاک آلوده (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
81 مدل سازی نوع توزیع جریان ورودی بر رفتار هیدرولیکی داخلی سامانه تالاب مصنوعی زیر سطحی افقی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 116
82 مدلهای برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه با برخورداری از ویژگی های فیزیوگرافیک برای حوزه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
83 مدلهای برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه با برخورداری از ویژگی های فیزیوگرافیک برای حوزه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
84 مطالعه آزمایشگاهی سرریزهای چندوجهی مثلثی در حضور پره های هادی جریان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
85 مطالعه حذف سرب از آب های آلوده با استفاده از انواع جاذب های تهیه شده از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
86 مطالعه عددی و آزمایشی رفتار هیدرولیکی تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی در توزیع های متفاوت جریان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 6
87 مقایسه آب کاربردی و نیاز آبی باغ گلهای شهر اصفهان با استفاده از روشهای LIMP و WUCOLS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
88 مقایسه روشهای ایستگاهی و منطقه ای گشتاورهای خطی در برآورد بارندگی های حداکثر ماهانه حوزه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
89 مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در ماه های گرم و سرد سال (مطالعه موردی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مجازی، مفاهیم و کاربردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 آنالیز جریان های حدی تحت اثر تغییر اقلیم در رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
3 اثر پارامترهای هواشناسی بر عملکرد گندم و جو دیم در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
4 اثر روشهای محاسبه PET روی شاخص خشکسالی RDI (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 اثر کابرد زئولیت برجذب کادمیم توسط گیاه اسفناج تحت تیمار پساب (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
6 اثر کاربرد پامیس بر انتقال کادمیم به گیاه اسفناج تحت آبیاری با پساب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
7 اثر کاربرد پساب و پامیس بر جذب کادمیم در اسفناج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
8 ارائه مدل GV برای شبیه سازی محیط متغیر اشباع (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 ارائه مدلی برای برآورد زمان پالایش فلزات سنگین از خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارزیابی اثر تغییر اقلیم در تراز آب زیرزمینی با استفاده از روشهای هوش مصنوعی مطالعه موردی دشت شبستر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
11 ارزیابی استحصال آب مه به عنوان یک منبع تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
12 ارزیابی استراتژی های مختلف کشت گندم و ذرت با نرم افزارDSSAT (مطالعه موردی: منطقه کبوترآباد اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 ارزیابی استفاده از تشتهای تبخیر در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
14 ارزیابی تغییرات هیدرولوژیک حوضه آبریز زاینده رود با استفاده ازمدلSWAT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
15 ارزیابی جنبه های فنی زیست محیطی و اجتماعی انتقال پساب تصفیه شده ی انسانی به یک واحد صنعتی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
16 ارزیابی روش های زمین آمار به منظور پهنه بندی و برآورد دما در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
17 ارزیابی روش های زمین آمار در تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
18 ارزیابی روش های مختلف برآورد تشعشع در محاسبه میزان نیاز ابی گیاه چمن در دو اقلیم مختلف با نرم افزار REF-ET و انتخاب مناسب ترین روش ها (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
19 ارزیابی روند برخی از فاکتورهای کمی وکیفی آب رودخانه های واقع در غرب حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
20 ارزیابی طرح های آبیاری قطره ای اجرا شده در منطقه اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
21 ارزیابی عدم قطعیت مقادیر تبخیر و تعرق محاسبه شده با روش های فائو پنمن مانتیث و هارگریوز سامانی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
22 ارزیابی کمی و کیفی آب مورد استفاده برای آبیاری باغات پسته در شرایط شور (مطالعه موردی: شهرستان اردکان در استان یزد) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
23 ارزیابی کیفیت آب رودخانه خرم آباد بر اساس شاخص کیفیت آب WQI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
24 ارزیابی و مدیریت جامع منابع آب و تصمیم گیری یکپارچه شورایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 استحصال آب باران به عنوان مؤثرترین روش LID برای مقابله با تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
26 استفاده از آبهای بازیافتی در طرحهای بیابانزدایی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
27 استفاده از الگوریتم توازن انرژی سطح زمین و تصاویر ماهواره ای دربرآورد تبخیر - تعرق مطالعه موردی: دامنه فریدن و دشت گلپایگان در استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
28 استفاده از انرژی مخصوص جریان رودخانه آب ترکی در تولید برقابی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 7 و مودیس برای برآورد تبخیر - تعرق از طریق سنجش از دور در مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 استفاده از روش برنامه نویسی خطی در طراحی تالاب های مصنوعی زیرسطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
31 استفاده از روش منطقه ای گشتاورهای خطی در برآورد جریان های حداقل رودخانه کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
32 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی وضع کیفی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
33 استفاده از گیاهان مناسب در سیستم تالاب مصنوعی جهت تصفیه پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
34 استفاده از مواد پوششی برای کاهش تبخیر از سطح آبهای آزاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
35 استفاده ازگیاهان تالابی برای تصفیه پساب به روش تالاب مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
36 استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده از طریق تغذیه آب های زیرزمینی برای افزایش پایدار منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
37 اعمال مدیریت پایدار با تغذیه مصنوعی پسابهای تصفیه شده درآبخوانهای شور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
38 امکان سنجی باز طراحی فضای سبز شهری در قالب منظرسازی خشک هوشمندانه با رویکرد استحصال آب باران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
39 انتخاب بهترین تابع توزیع برای تعیین احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
40 انتخاب بهترین تابع توزیع منطقه ای دبی های کم با استفاده از روش گشتاورهای خطی (حوضه رودخانه کرخه) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
41 انتخاب بهترین جاذب خام تهیه شده از ساقه کلزا برای حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
42 انتخاب بهترین سطح نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی برای حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
43 انتخاب بهترین معادله تبخیر و تعرق واقعی از طریق داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
44 انتقال بین حوضهای و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
45 اندازه گیری نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار سبز در گلخانه شیشهای با استفاده از میکرولایسیمتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
46 Estimating Environmental Flow for Millhaven Creek, Canada (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
47 Investigation of the removal of lead from polluted water using magnetic iron oxide nanoparticles (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
48 Study of adsorption isotherms of canola stalk adsorbents for removal of lead from polluted water (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
49 Study of Removal of Lead from Polluted Water with Using Different Adsorbents (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
50 بازنگری در معماری اقلیمی و بومی با استفاده ازانرژی های تجدید پذیردر طراحی مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
51 بتن نفوذپذیر و مزایای استفاده از آن در استحصال رواناب ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
52 برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کرخه با استفاده از بسته نرم - افزاری R (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
53 برآورد تغذیه طبیعی آبخوان در دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
54 برآورد توزیع سرعت جریان با استفاده از توزیع احتمالی و گشتاورهی خطی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
55 برآورد مؤثرترین پارامتر هواشناسی در میزان تبخیر و تعرق به وسیله الگوریتم بهینه سازی کلنی مورچگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
56 بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی دشت همدان- بهار تحت الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
57 بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان بارندگی سالانه در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
58 بررسی اثر خرداقلیم های شهری بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در سطح شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
59 بررسی اثر متقابل خشکسالی هیدرولوژیک بر کیفیت آب رودخانه دوآب خرم آباد (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
60 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
61 بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بر مؤلفه هیدرولوژیک حوضه آبخیز در آینده نزدیک و دور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
62 بررسی ارتباط گردوغبار با رسوب و آنالیز اثر تغییر اقلیم بر گردوغبار و ارائه راهکارهای کاربردی برای کاهش اثر تغییر اقلیم بر گردوغبار و رسوب (مطالعه موردی: رودخانه کرخه) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
63 بررسی استفاده از نانوذرات نی بامبو در بهبود خصوصیات مهندسی سازه های ابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
64 بررسی امکان استفاده از تشت تبخیر کلاس A در شرایط گلخانه ای با وجود تنش آبی گیاه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
65 بررسی تاثیر احداث سدها بر پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
66 بررسی تاثیر pH جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
67 بررسی تاثیر دما در فرآیند تولید زغال زیستی از ساقه کلزا در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
68 بررسی تاثیر دمای محلولهای آلوده در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
69 بررسی تاثیر دوز جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
70 بررسی تاثیر عوامل ادافیکی، اقلیمی، پوشش گیاهی و فیزیوگرافی بر سیلاب منطقه گل آباد اردستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
71 بررسی تاثیرآلودگی های رودخانه بهمنشیرآبادان برکشاورزی ونخیلات خرما (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
72 بررسی تاثیرات کمی و کیفی طرح های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی باغ سرخ شهرضا بر آب قنوات منطقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
73 بررسی تاثیرحداکثر شدت بارش برمقدار دبی پیک به کمک منحنی های IDF و مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
74 بررسی تغییرات برخی از پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه زاینده رود درمقیاس فصلی و سالانه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 بررسی تغییرات خصوصیات خشکسالی اقتصادی- اجتماعی و تأثیر تغییر اقلیم بر آن در دوره آتی(مطالعه موردی: زیر حوضه قر هسو استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
76 بررسی تغییرپذیری دما و بارش با استفاده از مدلLARS-WG ومدل CMIP5 (مطالعه موردی ایستگاه های داران و فریدونشهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
77 بررسی تفاوت گیاهان به کار رفته برای تصفیه پساب در تالاب مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
78 بررسی خشکسالی شهرستان خرم آباد براساس شاخص های SPI و PNPI و احتمال وقوع آن با استفاده از زنجیره مارکف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
79 بررسی دقت معادلات تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در سه شهرستان بروجن، فارسان و اردل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
80 بررسی روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
81 بررسی روشهای مختلف تخمین سیلاب در استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
82 بررسی روند پارامترهای هواشناسی در چند منطقه از ایران (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
83 بررسی روند تبخیر سد دز و پیش بینی آن به کمک سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
84 بررسی روند تجزیه آلاینده های نفتی خاک با استفاده از مدل های سینتیک (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
85 بررسی زمان ماند هیدرولیکی فرآیند A2O به منظور حذف مواد آلی از فاضلاب صنعتی (صنایع فلز) در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
86 بررسی زیست محیطی بازیافت فاضلاب تصفیه شده جهت تغذیه ی آب های زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
87 بررسی سیستمهای جمع آوری واستحصال آب خاکستری از آبهای سطحی و پساب در روستاهای آبادان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
88 بررسی عددی اثر ریزگرد ها بر بار معلق و بستر رودخانه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 بررسی عملکرد شبکه پخش سیلاب در تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی دشت موغار اردستان در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
90 بررسی عملکرد فیلتر حاوی تراشه های لاستیکی در کاهش EC ابهای نامتعارف (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
91 بررسی عوامل آلودگی رودخانه بهمنشیر و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
92 بررسی فرهنگ ترافیک و روانشناسی رفتاری جوانان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
93 بررسی قابلیت سامانه های نوین آبیاری با مطالعه مزرعه آبیاری بارانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
94 بررسی کارآیی توزیع تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظ های ژئومورفوکلیماتیک و معادله معادله نفوذ فیلیپ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
95 بررسی کارایی فیلترهای شنی حاوی تراشههای لاستیکدر زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
96 بررسی کارایی مدل هیدرولوژیک WetSpa در شبیه سازی جریان رودخانه پلاسجان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
97 بررسی کیفی آب رودخانه بهمنشیر با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
98 بررسی کیفیت جریان رودخانه آب ترکی حوضه بازفت در طراحی نیروگاه آبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
99 بررسی مزایا و مشکلات استفاده از کانال های پیش ساخته در احداث شبکه های آبیاری درجه 3و4 در اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
100 بررسی مهمترین علل بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی مطالعه موردی دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
101 بررسی میزان خوردگی پسابشهری بر فولاد ساده کربن (مطالعه موردی: پساب تصفیه خانه شاهین شهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت
102 بررسی نقش اثرات تغییر اقلیم بر سلامت انسان و اکوسیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
103 بررسی و مقایسه توزیع فراوانی کمی و کیفی رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
104 بررسی و مقایسه کارکرد انواع سیستم های تالاب مصنوعی در جهت تصفیه پساب (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
105 بهینه سازی مصرف آب در یک سیستم رودخانه ای ٩ مخزنه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
106 پایش و پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در حوضه آبخیز کرخه با استفاده از شاخص بارش استاندارد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
107 پتانسیل آلایندگی آب و استفاده از نانو ذرات در کاهش آلودگی آبها (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
108 پهنه بندی خشکسالی در استان اصفهان با استفاده از شاخص استاندارد بارش(SPI ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
109 پهنه بندی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص SPI در استان اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
110 پیش بینی پارامتر هواشناسی رطوبت نسبی بیشینه و کمینه در حوضه زاینده رود با استفاده از سری زمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
111 پیش بینی تبخیر از دریاچه سد با استفاده از روش تحلیل فراوانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
112 پیش بینی جریان کم با استفاده از تحلیل سری زمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
113 پیش بینی جریان کم به کمک مدلسازی سری زمانی حوزه آبریز زاینده رود ایستگاه قلعه-شاهرخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
114 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب در خاک های زراعی شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
115 تاثیر پره های هادی مستغرق برضری بدبی جریان درسرریز مثلثی با زاویه راس 45درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
116 تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
117 تاثیر جایگاه اقتصادی حمل ونقل عمومی درتوسعه پایدار کلان شهرهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
118 تاثیر سازه های هیدرولیکی بر پارامتر زمان تمرکز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
119 تاثیر عرض،زاویه استقرار و فاصله استقرار پره های هادی مستغرق بر عملکرد سرریز های چند وجهی مثلثی با زاویه وجه 45 و 90 درجه در کانال مستقیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
120 تحلیل تغییرات دما و بارندگی منطقه اصفهان به کمک آزمونهای آماری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
121 تحلیل تغییرات زمانی و مکانی نمایه های اقلیمی دمارتن و آمبرژه تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
122 تحلیل ضرایب رواناب و همبستگی بین رواناب و بارش حوزه بازفت  (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
123 تحلیل عدم قطعیت روش کوچک مقیاس کردن آماری بمنظور پیش بینی دوره های خشک و تر آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
124 تحلیل فراوانی بارندگی ایستگاه های محدوده های شهرکرد و دزفول با استفاده از توابع توزیع فراوانی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
125 تحلیل فراوانی تبخیر و تعرق پتانسیل ایستگاه های محدوده های شهرکرد و دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
126 تحلیل فراوانی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استاندارد در حوزه زاینده رود  (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
127 تحلیل فراوانی سرعتباد منطقه بیرجند بمنظور احداث نیروگاه بادی در منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
128 تحلیل فراوانی منطقه ای چندمتغیره خشکسالی هیدرولوژیک و کشاورزی در حوضه آبریزکرخه با استفاده از روش گشتاورهای خطی و توابع کاپولا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
129 تحلیل فراوانی منطقه‏ای شاخص خشکسالی با استفاده از گشتاورهای خطی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
130 تخمین پارامتر و تشخیص درستی الگو برای مدل های سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
131 ترک خوردگی پوشش بتنی لاینینگ کانال های انتقال آب در نقاط مرکزی ایران و راهکارهای جلوگیری از آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
132 تصفیه طبیعی پساب های صنعتی مورد استفاده به عنوان منابع آب با استفاده از گیاهان انباشتگر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
133 تصمیم گیری یکپارچه شورایی در برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
134 تعیین بهترین توزیع برازش شده بر روی داده های دبی حداکثر سالانه (مطالعه موردی حوضه اسکندری) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
135 تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل در استان اصفهان با استفاده از روش های پهنه بندی GIS و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
136 تعیین ضریب تشت کاهش یافته و کلاس A به منظور تخمین نیاز آبی در گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
137 تکنولوژی ورمی کمپوست، روشی برای مدیریت مواد زائد جامد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
138 تلفیق هنر معماری و سازه در عناصر سازه ای (نمونه موردی ستون های کاخ چهلستون اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
139 جمع آوری و حفاظت آب در مناطق کویری (بیابانی) و راه های جلوگیری از پیشروی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
140 حدمطلوب پارامترهای کیفی پساب جهت کاربرد دربازیافت صنعتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
141 راهبردهای توسعه سیستم های استحصال آب باران در فضای شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
142 راهکارهای مدیریت خشکسالی و کاهش تقاضا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
143 روش های افزایش آبدهی و بهره وری قنات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
144 روند تغییر اقلیم به سمت بحران آبی در جهان و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
145 رویکرد ها و چالشهای بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در حوزه های آبریز استان یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
146 زهکشی زیستی، روشی پایدار برای زهکشی اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
147 سهم تاثیر تغییر اقلیم و عوامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
148 شبیه سازی هیدروگراف سیلاب حوضه های فاقد آمار با مدل HEC-HMS با استفاده از داده های بارش PERSIANN-CDR (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
149 شکست در پی موفقیت: انتقال آب راهکاری برای مدیریت بحران آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
150 شناخت مناطق همگن در بررسی خشکسالی آبشناسی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
151 ضرورت توجه به تغییرات حوزه ابخیز در تولید رواناب در راستای ایمن سازی و بهره وری منابع آب، مطالعه موردی حوضه بالادست سد زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
152 طراحی مدل ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع حوادث در شبکه فاضلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، منطقه مطالعاتی : شاهین شهر (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
153 کاربرد جگن در تالاب مصنوعی برای حذف مواد مغذی از پساب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
154 کاربرد روش های ترکیبی و دمایی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع تحت شرایط آب و هوائی بروجرد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
155 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و ArcGIS در شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
156 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیلی منطقه ای جریان کم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
157 کاربرد مدیریت یکپارچه منابع آب در معماری پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
158 کاهش ریسک خطر پذیری ناشی از بروز سیلاب در شهرکهای صنعتی مطالعه موردی شهرک بزرگ صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
159 کاهش نیترات از محلول های آبی با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
160 کاهش نیترات از محلول های آبی با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
161 کشت های گلخانه ای راهی برای افزایش کارایی مصرف آب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
162 گیاه پالایی از طریق مکانیزم جذب عناصر کمیاب درتالاب های مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
163 لزوم بررسی چند جانبه خشک سالی با استفاده از شاخص های تک متغیره و چندمتغیره جهت مقابله با کم آبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
164 مدل ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع حوادث در شبکه فاضلاب شهری به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
165 مدل سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی تحت سناریوهای گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اسکندری) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
166 مدلسازی برآورد نیاز ابی گیاه در خاکهای الوده به فلز سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
167 مدیریت پایدار منابع آب با استفاده از روش های استحصال آب باران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
168 مدیریت پساب و آب باران در مناطق شهری با رویکرد تالاب مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
169 مدیریت تقاضای آب راهکاری در جهت توسعه پایدار وکاهش اثرات تغییراقلیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
170 مدیریت سیلاب، پیشبینی و برآورد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
171 مدیریت کشاورزی با تاکید بر طبقه بندی اقلیمی (مطالعه موردی : استان اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
172 مدیریت مالی منابع آب با استفاده از تخصیص هزینه های مناسب برای استحصال آب باران (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
173 مدیریت منابع آب درمناطق کویری با بهره گیری از دانش بومی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
174 مروری برمدلهای فرسایش و انتقال رسوب با تاکید برمدلسازی فرسایش زیرحوضه بهشت آباد کارون شمالی با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
175 مطالعه آزمایشگاهی تعیین اثر پرههای هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چندوجهی مثلثی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
176 مطالعه و بررسی روشAAO به منظور حذف فسفر از فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
177 معرفی پیش بینی کننده های منتخب جهت کوچک مقیاس کردن آماری-رگرسیونی در زیر حوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
178 معرفی مناسبترین مدل GCM بهمنظور کوچک مقیاس کردن آماری دادههای دما و بارندگی در زیرحوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
179 مقایسه تبخیر وتعرق مرجع در درون و بیرون گلخانه شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
180 مقایسه چند روش محاسباتی در تخمین نیاز آبی در گلخانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
181 مقایسه چهار روش تخمین تبخیر و تعرق سطح مرجع با داده های میکرولایسیمتری در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
182 مقایسه سه گیاه تالابی درحذف موادمغذی درتصفیه پساب باتالاب مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
183 مقایسه فرمول های تجربی و روش تجزیه هیدروگراف سیلاب جهت برآورد زمان تمرکز (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
184 مقایسه معادله های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
185 منطقه ای نمودن منحنی های شدت- مدت- فراوانی با استفاده از گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
186 نحلیل فراوانی سرعت باد در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
187 نقش تنوع اقلیمی و خشکسالی در بیابا زایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
188 نقش مدیریت منابع آب در ایجاد انگیزه جهت نصب و استفاده ازسیستم های جمع آوری آب باران (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
189 نقش معماری پایدار در ایجاد حس تعلق به بافت های فرسوده شهری نمونه موردی: چارسوق مقصودیه اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
190 نیازسنجی تدوین استانداردهای لازم در زمینهی بازیافت پسابها برای آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب