دکتر سیدحسن طباطبائی

دکتر سیدحسن طباطبائی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سیدحسن طباطبائی

Dr. Seyed Hassan Tabatabaei

دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه روشی بر مبنای پهنه بندی فازی و تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس جهت انتخاب مناطق امید بخش مس پورفیری در منطقه فلززایی شرق معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
2 ارزیابی زیست محیطی آلودگی عناصر بالقوه سمی در رسوبات آبراهه ای منطقه سعدآباد، جنوب کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 2
3 استفاده از روش فرکتالی طیف توان در تهیه نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی کانسار طلا- آنتیموان ساری گونای کردستان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 5، شماره: 1
4 Optimizing the Grade Classification Model of Mineralized Zones Using a Learning Method Based on Harmony Search Algorithm (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 53، شماره: 2
5 تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین در مناطق معدنی با استفاده از شاخص های فرسایش و رسوب (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی در تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
2 اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای در برگه 1:50000 منطقه ظفرقند (استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
3 انتخاب نقاط بهینه حفاری در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران با استفاده از روش تاپسیس (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
4 Determination of rock type using Winland and SMLP methods and combining it with petrophysical analysis of well logging Bangestan reservoir in Shadegan oil field. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
5 بررسی الگوی منطقه بندی ژئوشیمیایی کانسار مس طلا پرفیری دالی جهت تعیین شاخصهای سطح فرسایش (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
6 بررسی تکمیلی ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی کانسار مس شیخ عالی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
7 بررسی مطالعات زمین شناسی،کانی شناسی و ژئوشیمیایی اندیس مس-طلای چاه علی خان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
8 بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی اندیس مس- طلا شجاع آباد، جنوب شرق نطنز (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
9 بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی اندیس طلای چاه زرد (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی اندیس مس پورفیری زنوز با استفاده از روش آنالیز فاکتوری و شاخص غنی شدگی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
11 بکارگیری داده کاوی اکتشافی EDA برای تعیین مناطق آنومال درکانسارمس کوه پنج (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
12 بکارگیری هندسه فرکتال بر روی پردازشPCAجهت آشکارسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی کانسار مس کوهپنج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
13 پتانسیل منابع ژئوترمال استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
14 پتروگرافی و کانی زایی اندیس معدنی IOCG در منطقه آفتاب رو (استان مرکزی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
15 پترولوژی سنگهای نفوذی و ولکانیکی زفره، شمال شرق اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
16 پردازش تصاویر استر و طبقه بندی آلتراسیونها به روش درخت تصمیم گیری موردمطالعاتی: منطقه معدنی مس سرچشمه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
17 تشخیص اتوماتیک پارامترهای هندسی اشیاء مدفون در تصاویرGPR با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
18 تلفیق داده های اکتشافی در محدوده اندیس مس - طلا پورفیری دالی با استفاده از منطق فازی جهت تعیین نقاط حفاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
19 جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه با استفاده از روش فرکتالی عیار - مساحت و آمار کلاسیک در کانی سازی مس پرفیری زنوز (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
20 روش محور سطح برای تحلیل زونینگ اندیس های ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
21 شناسایی آلتراسیون مرتبط با کانی سازی سرب و روی با سنگ میزبان کربناته در شمال چادگان ( باختر اصفهان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
22 شناسایی آلتراسیون و اکسیدهای آهن در محدوده کانسار مس شیدا افغانستان با استفاده از داده های ماهوار ای ETM+ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
23 شناسایی زونهای آلتراسیون در اندیس مس زفره با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 شناسایی مناطق آلتراسیون مرتبط با کایولن در اطراف معدن خاک نسوز آباده، شیراز (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
25 شناسایی نواحی امیدبخش مس در محدوده معدنی شادان با استفاده از روش آماره فضایی U (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
26 شناسایی و تعیین آلتراسیونهای منطقه اکتشافی کانسار طلای ساری گونای در استان کردستان با استفاده از داده های ماهواره ای استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
27 شناسایی و تفکیک زونهای آلتراسیون در محدوده اندیس مس - طلا پورفیری دالی با استفاده از داده های ماهواره ای TM و ASTER (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
28 طبقه بندی طیفی محدوده معدن طلای موته و نواحی مجاور توسط روشLSU (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی
29 کاربرد بسط سری توانی نااریب روش تخمین بیشترین درست نمایی جهت تقریب پارامترهای آماری داده های ژئوشیمیایی با توزیع سنسورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
30 کاربرد داده های سنجنده استر در بارز سازی مناطق دگرسانی شمال غرب نایین (استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
31 کاربرد داده های سنجنده استر در بارزسازی مناطق آلتراسیون مرتبط با کانسارهای کائولن جنوب غرب نائین (استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
32 کاربرد داده های ماهواره ای ASTER در شناسایی و تفکیک مناطق دگرسانی اندیس های خاک صنعتی در استان مرکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 کاربرد روش تحلیل فاکتوری مرحله ای جهت شدت بخشی به هاله های ثانویه خاک در منطقه طلای اپی ترمال چاه زرد (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
34 کاربرد روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS در اولویت بندی زون های پرپتانسیل مس پورفیری بمنظور ادامه عملیات اکتشافی در محدوده جنوب شرق کانسار مس سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
35 مطالعات لیتو ژئوشیمیایی اندیس مس پورفیری زفره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
36 مطالعه کانه نگاری و میانبارهای سیال مس پورفیری زفره، شمال شرق اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
37 معیارهای اکتشاف نمکهای پتاسیمدار (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
38 مقایسه دادههای سنجنده +ETM و سنجنده ASTER برای نقشه برداری مناطق دگرسان شده در برگه 100000:1 نطنز و طرق (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
39 ویژگی های ژئوشیمیایی و آلتراسیون اندیس پلی متال آفتاب رو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
40 ویژگیهای ژئوشیمیایی اندیس غربی مس مولیبدن پورفیری گرگر (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
41 ویژگیهای ژئوشیمیایی مس و مولیبدن در زونهای آلتراسیون کوهپنج (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 ویژگیهای ژیوشیمیایی اندیس پلی متال آفتابرو (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
43 ویژگیهای کانی شناسی - ژئوشیمیایی سیستم آلتراسیون اندیس مس مولیبدن پورفیری کهنگ (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
44 یک روش هیبریدی مبتنی بر آنالیز مولفه ی مستقل و تکنیک DBSCAN برای شناسایی چندمتغیره ی مقادیر خارج از ردیف در ژئوشیمی اکتشافی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین