دکتر رضا قضاوی

دکتر رضا قضاوی دانشگاه کاشان

دکتر رضا قضاوی

Dr. Reza Ghazavi

دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم انجیر خرم آباد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 4
2 ارائه استراتژی های مناسب مدیریتی زیرساخت های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهر کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
3 ارائه و اولویت بندی استراتژی های مدیریتی توسعه اکوتوریسم پایدار در حوضه آبخیز ونایی با استفاده از ماتریس تحلیلی SWOT و QSPM (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 2
4 ارائه یک رویکرد در تعیین عوامل موثر در مدیریت بحران با تاکید بر رواناب ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
5 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر میزان آورد رودخانه ارس (مطالعه موردی: محدوده استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 3
6 ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر کیفیت آب رودخانه مرزی ارس با استفاده از روش های آماری، مدل SWAT و شاخص WQISC (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 4
7 ارزیابی روشهای مختلف درونیابی به منظور پهنهبندی کیفیت آب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرستان آباده) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
8 ارزیابی عملکرد اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداری بر تغییرات سیلاب، فرسایش و رسوب و پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بادکش شهرستان میناب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 53
9 ارزیابی کارایی روش های مختلف ایستاسازی داده ها با استفاده از مدل های خانواده ARIMA (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
10 ارزیابی کارایی مدل SWMM به منظور بررسی گره های سیل گیر شبکه زهکشی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شرق منطقه شش شهرداری تهران) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 4
11 ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان زایی با استفاده از روش ESAs (پژوهش موردی: دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
12 امکان سنجی توسعه پایدار اکوتوریسم بیابان در کویر شیراز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
13 اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
14 The effects of municipal treated wastewater and sludge on some vegetative characteristics of Nitraria Schoberi (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی ارتباط هیدرولیکی آبخوان کاشان با دریاچه نمک مجاور آن و تعیین منشاء شوری ایجاد شده در آبخوان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 3
16 بررسی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از مدل های دراستیک و گادز در محیط GIS (مطالعه ی موردی: دشت رفسنجان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 10
17 بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر پتانسیل تولید رواناب های سطحی با استفاده از سنجش از دور و مدل SWAT (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
18 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر آورد رسوب معلق حوزه های آبخیز ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرکرد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
19 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر تغییرات دبی رودخانه ی هروچای اردبیل با استفاده از مدل های SWAT و LARS-WG (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 15
20 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات سطح دریاچه مهارلو با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 1
21 بررسی تاثیر تغییرات میزان بارش و برداشت از آب های زیرزمینی بر تغییرات کمی و کیفی آب آبخوان (مطالعه ی موردی: دشت رفسنجان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 12
22 بررسی تاثیر زئولیت بر ضرایب مدلهای منحنی رطوبتی خاک در دو بافت شنی و لومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
23 بررسی تاثیر کاشت پرچین ها بر برخی از خصوصیات هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
24 بررسی تاثیر گسترش مناطق شهری بر کمیت و کیفیت آب رودخانه بالوخلوچای اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
25 بررسی تاثیراحداث Check Dam بر مرفولوژی آبراهه ها و ترسیب رسوبات (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آب جوان-فارس) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
26 بررسی تأثیر خشک‌سالی‌های هواشناسی بر کمیت و تداوم رواناب‌های سطحی در مناطق خشک (مطالعه‌ی موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 35
27 بررسی ر وند دوره های خشکی سالانه با استفاده از شاخص های AMDSL ، ANDSPS و SPI (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
28 بررسی رابطه ی خصوصیات بارش و کیفیت رواناب های شهری در مناطق خشک مطالعه ی موردی: حوضه ی شهری مقصود بیگ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27
29 بررسی روش های زمین آمار در پهنه بندی کیفی منابع آب زیر زمینی دشت کاشان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
30 بررسی روند زمانی و مکانی تغییر پارامترهای کیفی آب دشت کاشان با استفاده از روشهای زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
31 بررسی روند، تجزیه و تحلیل، مدل سازی و پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از مدل های تصادفی سری زمانی (مطالعه ی موردی: ایستگاه سینوپتیک اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 44
32 بررسی عملکرد الگوریتم های طبقه بندی کاربری اراضی با استفاده از تکنیک‌های ادغام تصاویر (مطالعة موردی: زیرحوزه بهشت آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
33 بررسی کارایی مدل SWAT در برآورد دبی های روزانه حوضه های فاقد آمار با رویکرد منطقه بندی در مناطق خشک (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 25
34 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمینآمار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 2
35 بررسی میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم ذخایر آبی آبخوان های غربی تالاب گاوخونی در دوره آماری 1370-1392 (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
36 بررسی نقش سطوح خشکیده تالاب گاوخونی بر تولید گرد و غبارهای داخلی با استفاده از تصاویر لندست و گل توفان (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 1
37 بررسی نقش ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک آبکند و عوامل زمینمحیطی حوضه بالادست آن بر گسترش فرسایش آبکندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
38 پایش خشکسالی با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (MODIS) در مناطق خشک مطالعه موردی مراتع استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 3
39 تاثیر استفاده ازسوپرجاذب های پرلیت، زئولیت و A۲۰۰ بر فرسایش سطحی و و رسوب زایی خاک اشباع (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 2
40 تعیین استراتژی های مدیریتی مناسب منابع آب حوضه ی آبریز شهری نطنز با استفاده از ماتریس SWOT (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 22
41 تعیین پتانسیل مکانهای مناسب ذخیره بارش با استفاده از GIS و تحلیل سلسلهمراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سودجان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 2
42 تهیه و تحلیل نقشه خطر سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC RAS و RAS MAPPER (مطالعه موردی: رودخانه سوک چم کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 3
43 مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز رودخانه تلوار تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
44 مقایسه روش های مختلف رگرسیون دو متغیره در شناسایی رخساره های کویری بر اساس روابط مولفه های خاک با داده های ماهواره ای مورد شناسی: پلایای ابرکوه- استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
45 مقایسه کارآیی مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی و رگرسیون برای پیشبینی بار رسوب جریان مطالعه موردی حوضه آبخیز سمندگان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
46 مقایسه مدل های سری زمانی و شبکه عصبی با نتایج سناریوهای انتشار درپیش بینی بارندگی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
47 مقایسه‌ی مدل‌های ریزمقیاس‌نمایی LARS-WG و SDSM در پیش‌بینی تغییرات دما و بارش تحت سناریوهایRCP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 40
48 مکان یابی عرصه های مناسب ذخیره نزولات آسمانی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی دشت کاشان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزایش شوری بر تغییرات سیمای گیاهی منطقه تحت تأثیر گنبد نمکی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
2 ارائه برنامه مدیریتی بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی براساس پتانسیل آلودگی آبخوان (مطالعه موردی دشت رفسنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
3 ارزیابی اثرات هیدرولوژیک بندهای اصلاحی احداث شده در حوزه آبخیز بالادست مناطق شهری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوه) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
4 ارزیابی اقتصادی عملیات مکانیکی آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوه دلیجان) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
5 ارزیابی حساسیت آلودگی آب های سطحی با استفاده از شاخص USGS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد گیوی، اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
6 ارزیابی حساسیت آلودگی آبهای سطحی با استفاده از شاخص USGS(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد گیوی، اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
7 ارزیابی حساسیت آلودگی منابع آب سطحی با استفاده از شاخص WRASTIC (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد گیوی، اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
8 ارزیابی دقت الگوریتم های بیشترین شباهت و ماشین بردار پشتیبان در برآورد کاربری اراضی با استفاده از سنجنده OLI (مطالعه موردی: زیر حوضه بهشت آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی روابط الومتریک بین پارامترهای مورفومتری تپه های برخانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
10 ارزیابی کیفیت رواناب شهری به منظور آبیاری فضاهای سبز (مطالعه موردی: منطقه 2 شهری اردبیل) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 استحصال و ذخیره روانابهای مناسب ترین گزینه تامین آب غیر شرب مناطق شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 الویت بندی حوزه آبخیز برای اقدامات آبخیزداری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 برآورد آبدهی با استفاده از روش های تجربی در حوزه فاقد آمار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 بررسی اثر تغییر اقلیم بر افزایش دما در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی اثرات بادشکن های بربرخی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رطوبت خاک در مناطق خشک و عملکرد آن بر فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
16 بررسی اثرات پخش سیلاب بر سرعت نفوذپذیری و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی اثربخشی شیوه های مختلف احیاء بیولوژیکی و بیومکانیکی مراتع حوزه آبخیز سد قشلاق کردستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 بررسی استعداد فرسایش خندقی با استفاده از ضرایب اقلیمی هیدروترمال و کمبود رطوبت خاک(مطالعه موردی:حوزه آبخیز قهرود همدان) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم میدان گل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
20 بررسی پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در کشاورزی: گام اساسی در تضمین توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم مختلف کلزا (Brassica napus L) در آزمایش گلدانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
22 بررسی تاثیر طبقه بندی داده ها در تحلیل روند تغییرات درازمدلت دبی و رسوب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 بررسی تاثیر کاشت پرچینها بر خصوصیات فیزیکی و هیدرودینامیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 بررسی تاثیر نسبت های باندی بر ارتقای میزان همبستگی اطلاعات بافت خاک و بازتاب طیفی مطالعه موردی: کویر دهشیر- یزد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
25 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی آبخیزنشینان شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
26 بررسی سیلخیزی حوزه آبخیز کاشان با استفاده از دبی حداکثر سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 بررسی شاخص های اقلیمی در شرایط تغییر اقلیم با کاربرد مدل LARS -WG (مطالعه موردی: حوضه دشت شهرکرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
28 بررسی عملکرد بندهای سنگی ملاتی در کنترل سیلاب ورودی به شهرها(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالادست شهر برازجان ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
29 بررسی کیفیت زه آب خروجی از خاک های شور اصلاح شده با استفاده از گچ (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 بررسی میزان افت و جهت جریان آب های زیرزمینی دشت رزن قهاوند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
31 بررسی نقش کاربری اراضی ، واحدهای سنگ شناسی و شبب زمین در فرسایش خندقی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 پایش مکانی خشکسالی کشور ایران با استفاده از شاخص SPI در دوره آماری2005-1976 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
33 پهنه بندی رطوبت های اشباع و ظرفیت زراعی خاک با استفاده از توابع انتقالی و روش زمین آمار در حوزه آبخیز بالخلوچای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
34 پهنه بندی سیلخیزی و فرسایش پذیری دشت کاشان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 پهنه بندی فرسایش و رسوب حوزه آبخیز دشت کاشان با استفاده از مدل EPM و GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
36 پهنه بندی میزان کل املاح محلول (TDS) آب های زیرزمینی دشت رزن- قهاوند با استفاده از مناسب ترین روش زمین اماری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
37 تعیین پتانسیل مکان های ذخیره نزولات آسمانی با استفاده از GIS و AHP مطالعه موردی حوضه آبخیز میهه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 جا پای اکولوژیکی دستاورد عملی مدیریت پایدار سیمای سرزمین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
39 جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
40 شناسایی عرصه های مناسب جهت ذخیره روانابها در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده ازGISوSCN-CN (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 کاربرد مدل SWAT در تخمین رواناب حوضه در دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
42 کالیبراسیون و اعتبار سنجی روش های تجربی برآورد رواناب در حوزه آبخیز (مطالعه موردی: بادامک استان فارس) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
43 مدلسازی تاثیر زبری سطوح ژئومورفیک در دریافت رسوبات بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
44 مدلسازی روند رسوبگذاری بادی بر روی سطوح شیب دار ژئومورفیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
45 مدیریت کاهش آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از نقشه های پتانسیل آلودگی منابع آب (مدل دراستیک) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
46 مطالعه پتانسیل تولید سیل حوضه های آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه مورد حوضه گرگک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 معرفی روش شاخص WLTR به منظور ارزیابی آسیب پذیری رواناب سطحی در حوزه های آبخیز شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
48 مقایسه کارایی مدل های BLM و Fargas جهت تعیین شدت فرسایش(مطالعه موردی:حوضه آبخیز راژان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 نقش منابع طبیعی در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
50 نگرش سیستمی در مدیریت یکپارچه نگری پژوهشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران