دکتر نیما احمدی

دکتر نیما احمدی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نیما احمدی

Dr. Nima Ahmadi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تیمار بخار متیل جاسمونات بر ویژگی های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا رقم پینک الگانس (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
2 اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر بهبود تحمل به خشکی گل پریوش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
3 اندام زایی مستقیم از ریزنمونه های بخش های رویشی L. Gerbera jamesonii رقم Nilo (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ گی های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ گل محمدی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
5 بررسی تنوع ژنتیکی زالزالک های ایران (Crataegus spp.) بر اساس توالی های ITS هسته ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 3، شماره: 1
6 بهبود ویژگی‌‌های کیفی پس از برداشت رز بریدنی (.Rosa×hybrida L) رقم ‘Red Alert’ در پاسخ به شدت نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 4، شماره: 2
7 مطالعه ی مزرعه ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ ارزشمند گل محمدی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی حسی میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) از دیدگاه مصرف کننده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 ارزیابی رنگیزه های گیاهی در مرحله پس از برداشت رز شاخه بریده (Rosa hybrida) رقم Red Alert در پاسخ به متیل جاسمونات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 بررسی ویژگیهای کیفی پس از برداشت رز شاخه بریده (Rosa hybrida) رقم Red Alert در پاسخ به شدت نور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 بهبود تکثیر و باززایی اندامهای پروتوکورم مانند )PLB( توسط امواج فراصوت در کشت درون شیشه ای ارکیده فالانوپسیس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران