دکتر حسن همتی

دکتر حسن همتی استادیار، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی پرندک

دکتر حسن همتی

Dr. Hassan Hemmati

استادیار، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی پرندک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.