دکتر مجید مرادی

دکتر مجید مرادی استادیار موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

دکتر مجید مرادی

Dr. Majid moradi

استادیار موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.