دکتر فرزین خوشکار

دکتر فرزین خوشکار استادیار
موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه

دکتر فرزین خوشکار

Dr. farzin khoshkar

استادیار موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.