دکتر امید اسماعیل زاده

دکتر امید اسماعیل زاده استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امید اسماعیل زاده

Dr. Omid Esmaeilzadeh

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا ترکیب گیاهی بانک بذر خاک قابلیت تشریح جوامع گیاهی رو زمینی را دارند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 2
2 اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجدیدحیات طبیعی درختان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 2
3 اثر شخم گراز (Sus scrofa) بر میزان کربن آلی کل و ذره ای خاک در جوامع علفی مراتع (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 3
4 ارزیابی شاخص های تنوع بتا در شناسایی تغییرات ترکیب پوشش گیاهی جامعه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
5 ارزیابی عملکرد ارزش های شاخص بوم شناختی النبرگ در پیش بینی برخی ویژگی های خاک در جنگل صلاح الدین کلا نوشهر (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 11، شماره: 38
6 الگوی تغییرات فصلی بانک بذر خاک ذخیرگاه سفید پلت پارک جنگلی نور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 1
7 تغییرات شاخص های تنوع زیستی گروه های اکولوژیک در امتداد گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: جنگل های صلاح الدین کلا، نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
8 تغییرپذیری ترسیب کربن خاک در شیب تغییرات ارتفاعی جنگل های صلاح الدین کلا نوشهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 3
9 فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک رویشگاه های شب خسب در جنگل های استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 4، شماره: 8
10 قوانین جدید برای توقف طبقه بندی در دارنگاره TWINSPAN (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 25
11 کاربرد روش ترکیب گونه های معرف در طبقه بندی پوشش گیاهی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 8، شماره: 28
12 مطالعه فلوریستیک جنگل های صلاح الدین کلا، نوشهر، ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 19
13 مطالعه فلوریستیک رویشگاه های شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در جنگل های غرب هراز، آمل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 1
14 معرفی شاخص اجتماع پذیری بذر در ارزیابی پایداری بانک بذر خاک (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 16
15 معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی رویشگاه های شمشاد (Buxus hyrcana) در جنگل های فریم ساری (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تفرج بر میزان ترسیب کربن خاک در پارک جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
2 ارتباط بین تنوع بتا با متغیرهای مختلف محیطی در رویشگاه شمشاد هیرکانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
3 بررسی تنوع گونه های گیاهی در واحدهای اکوسیستمی ذخیره گاه جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
4 بررسی تنوع گونهای خزههای پوست نشین درخت انجیلیParrotia persica با استفاده از مدلهای توزیع فراوانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
5 بررسی غنای گونهای خزههای اپیفیت بلند مازوQuerqus Castaneifolia درجنگل جلگهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
6 بررسی فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان راشستان های منطقه سنگده ساری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
7 بررسی منحنی عکس العمل گونه های گیاهی موجود در رویشگاه های شمشاد هیرکانی نسبت به متغیر واکنش خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
8 بررسی وضعیت روشنههای تاج پوشش،خشکهدارها و تراکم تجدید حیات طبیعی در پارسل شاهد جنگلهای آغوزچال نوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
9 بزرسی شباهت بین بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینی در سطح اکوسیستم ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
10 تآثیرتفرج بر برخی پارامترهای جنگل شناسی در پارک جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
11 تاثیر پرایمینگ بذر با اسید آسکوربیک بر درصد جوانه زنی گونه Agropyron pectiniforme Roem. & Schult. تحت تنش پلی اتیلین گلایکول 6000 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 تاثیر پیش تیمار بذر بر درصد و سرعت جوانه زنی گونه (Fisch. ex Link) Agropyron desertroum تحت تنش پلی اتیلین گلایکول 6000 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
13 تزکیب گیاهی بانک بذر دایمی خاک جنگل حفاظت شده سفید پلت نور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
14 تعیین الگوی پراکنش و وضعیت رقابتی سرخدار(.(Taxus baccata L در جنگل های گرگان (مطالعه موردی: ذخیره گاه افراتخته) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
15 تعیین گونه های معرف جوامع گیاهی راش (Fagus orientalis Lipsky.) در جنگلهای توسکستان گرگان به روش ارزش معرف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
16 روند تغییرات ترسیب کربن در یک گرادیان ارتفاعی در جنگلهای صلاح الدین کلا (نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
17 طبقه بندی گروه های اکولوژیک با استفاده از روش TWINSPAN اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
18 کاهش پوشش علفی زیر اشکوب در اثر اختلال گراز در جنگل های شمال کشور مطالعه موردی:(اکو سیستم جنگلی ارمجک) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 مروری بر مقایسه روشهای مختلف مطالعات بانک بذر خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
20 مطالعه بانک بذرخاک درجنگل جلگه ای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
21 مطالعه تنوع ساختاری گونه سرخدار (Taxus Baccata L.) در ذخیره گاه افراتخته استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
22 مطالعه فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی جنگل های سرخدار منطقه حفاظت شده جهان نما (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 معرفی شاخص های تنوع زیستی بتا و تعیین روابط میان آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
24 معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی رویشگاه های شمشاد Buxus hyrcana Pojark در رویشگاههای شمشاد استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
25 مقایسه ترکیب پوشش گیاهی رو زمینی و بانک بذر خاک در ذخیره گاه سفید پلت پارک جنگلی نور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
26 مقایسه سه روش طبقه بندی فصلی، عمقی و SAI در بزآورد پایداری بانک بذر خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
27 مهمترین شاخص های تنوع بتا در تبیین تغییرات پوشش گیاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران