دکتر تیمور سهرابی

دکتر تیمور سهرابی گروه آموزشی آبیاری و آبادانی

دکتر تیمور سهرابی

Dr. Teymoor Sohrabi

گروه آموزشی آبیاری و آبادانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تعداد روزهای مرطوب مجاور بر توزیع مقادیر بارش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 1
2 اثر سطوح مختلف تنش آبی در دو سامانه آبیاری قطره ای نواری سطحی و زیرسطحی بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
3 اثر مدیریت های مختلف پوشش بقایای گیاهی در برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از مدل گیاهی SIMDualKc (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
4 اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
5 ارائه روابطی برای پیش بینی الگوی توزیع مجدد رطوبت خاک در سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی به روش آنالیز ابعادی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
6 ارزیابی بازده کاربرد آب در برنج زارهای تحت شبکه های آبیاری گیلان و فومنات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
7 ارزیابی بازده کاربرد آب در برنج زارهای تحت شبکه های آبیاری گیلان و فومنات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 10
8 ارزیابی سناریوهای توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل سازی پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
9 ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری بارانی عقربه ای در کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 4
10 ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری بارانی عقربه ای در کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
11 استفاده از مواد کاهنده اصطکاک برای کاهش افت اصطکاکی خط انتقال در یک سیستم آبیاری بارانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
12 امکان سنجی اجرای روش های آبیاری تحت فشار بر اساس استانداردهای کیفیت آب (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
13 برآورد پتانسیل های بیوفیزیکال در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین با استفاده از مدل های گیاهی DSSAT (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
14 بررسی اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب سه هیبرید ذرت با سطوح مختلف آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 3
15 بررسی تغییرات کوتاه مدت ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک های ترک دار شالیزاری با افزودن کاه و کلش برنج و زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
16 بررسی تلفات آب و نیترات در کودآبیاری جویچه ای با هیدروگراف های ورودی موجی و ثابت (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
17 بررسی توزیع رطوبت- نیترات و عمق نصب لاترال ها در آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
18 بررسی توزیع فلزات سنگین در خاک اراضی آبیاری شده با پساب با استفاده از روش کریجینگ و مدل هایدروس: مطالعه موردی در جنوب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 3
19 بررسی عملکرد آبیاری جویچه ای در مزارع ذرت تحت مدیریت زارعان و ارائه راهکارهای کاربردی در بهبود آن (مطالعه موردی:کشت و صنعت و دامپروری مغان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی عملکرد، مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری بارانی دوار در منطقه جوین خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
21 بهبود دقت روش هارگریوز در برآورد تبخیر- تعرق مرجع به کمک ضریب اصلاحی با مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم M5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 6، شماره: 2
22 پراکنش فلزات سنگین سرب، مس و نیکل در اراضی آبیاری شده با پساب شهر تهران با استفاده از داده های ماهواره سنتینل۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
23 تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر ویژگی های فیزیولوژیکی و تغذیه ای لوبیاچیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 1
24 تاثیر افزایش جمعیت بر تقاضای آب شرب از سد مخزنی طالقان تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
25 تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
26 تحلیل حساسیت روش های برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع به تغییرات فاکتورهای هواشناسی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 2
27 تخمین دمای سطح زمین با استفاده از شاخص اختلاف نرمال شده (NDVI) در تصاویر سنجنده های MODIS و Landsat ETM+ (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
28 تغییرات کیفی رواناب در شالیزارهای گیلان و فومنات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
29 تغییرات کیفی رواناب در شالیزارهای گیلان و فومنات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
30 شبیه سازی وقوع بارندگی در ایستگاه سینوپتیک قزوین با استفاده از مدل های احتمالاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 1
31 مقایسه دقت برآورد تبخیر- تعریق ذرت با استفاده از داده های هواشناسی به هنگام و روش های مرسوم در اقلیم کرج (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
32 نقش کاه و کلش برنج و زیولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
33 واسنجی شاخص شدت خشکسالی پالمر تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک مناطق غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
34 واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامترهای بهره برداری بر گزینش نانوفیلتراسیون یون فسفات با کاربرد یک غشای نانوپلیمری جدید (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
2 اثر کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی شاخص های زراعی محصول ذرت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
3 اثر کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بربرخی خصوصیات محصول ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر مواد آلی و زئولیت بر رطوبت خاکهای شالیزاری در مراحل بروز درز و ترک در آبیاری تناوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
5 ارائه فاکتور جبران تنش رطوبتی در بخشهای مختلف ریشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 ارزیابی روش تشعشع دورنبس در پرویت در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
7 ارزیابی روشهای مختلف تعیین تبخیر تعرق پتانسیل گیاه ذرت با استفاده از سنجشهای لایسیمتری در منطقه اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 ارزیابی زیست محیطی رودخانه جاجرود با استفاده از شاخصهای هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 ارزیابی عملکرد انواع سیستم های آبیاری بارانی (مطالعه موردی اراضی کشاورزی دشت قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری بارانی عقربه ای (سنترپیوت) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
11 ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 ارزیابی مدل WMS در تخمین مشخصه های هیدروگراف سیل ( مطالعه موردی: حوضه معرف کسیلیان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
13 ارزیابی وضعیت کیفی آب رودخانه جاجرود در ایستگاه لتیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
14 ارزیابی یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد آب در دستگاه آبفشان خطی(Linear) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 اهمیت تنظیم پارامترهای الگوریتم SA در بهینه سازی آبیاری نواری با مدل BISEDOM (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 برآورد احتمالات نیاز ابی و باران موثر در زراعت گندم در نمونه های منتخب اقلیمی کشور (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
17 برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه با استفاده از دادههای دما و سرعت باد به کمک تبدیل موجک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
18 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زئولیت روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاکهای شالیزاری در ارائه راهکارهای مدیریتی آبیاری تناوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 بررسی اثر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه های سینوپتیک آبعلی، انزلی، بوشهر، تهران، سنندج و یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 بررسی تأثیر ترکیب توأم شاخص های عملکرد در تابع هدف در بهینه سازی عملکرد آبیاری نواری با استفاده از مدل BISEDOM (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 بررسی تأثیر متغیرهای تصمیمگیری متفاوت در بهبود عملکرد آبیاری نواری با استفاده از مدل BISEDOM (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی تغییرات نقطهای نفوذ در آبیاری جویچهای با جریان موجی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
24 بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی در مزارع تحت مدیریت زارعین در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی در مزارع تحت مدیریت زارعین در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
26 بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت با آبپاش های مختلف در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 بررسی عوامل موثر بر غلظت نیترات آبشویی شده محصولات یونجه،ذرت و سبزیجات با استفاده از مدل NLEAP و ارایه راهکار در اراضی کرج (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 بررسی عوامل موثر برغلظت نیترات آبشویی شده محصولات یونجه،ذرت و سبزیجات با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارایه راهکار در اراضی کرج (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 بررسی مکانیزم رسوب گذاری در پوشش های ژئوتکستایل (مطالعه موردی نخلیات آبادان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 بررسی منابع آب قابل استحصال و تعیین میزان برداشت مازاد در راستای مدیریت پایدار منابع آب ( مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
31 برنامه ریزی آبیاری ذرت در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخص اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
32 بهره‌وری مصرف آب در شبکه آبیاری راست آبشار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
33 بهینهسازی الگوی کشت به منظور کسب حداکثر سود در شبکه های آبیاری در شرایط شوری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سمتراستآبشار، اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کمی لوبیا چیتی رقم G-01437 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
35 تاثیر بافت خاک و رژیم رطوبتی خشک و تر بر شکل پیاز رطوبتی در آبیاری تراوا (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
36 تاثیر طول جویچه بر کارایی مصرف آب ذرت در آبیاری کامل و یک در میان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 تحلیل ریسک و ارزیابی تاثیر تغییراقلیم بر زیست توده گیاه ذرت (مطالعه موردی: پاکدشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
38 تخمین فاصله Fetch پارامتر مؤثر در ضریب تشت تبخیر (Kp) مطالعه موردی: شمال و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
39 تصفیه آب خاکستری با استفاده از تالاب مصنوعی مورد مطالعاتی: تصفیه آب حمام خوابگاه های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
40 تعیین توابع بهینه تولید- آب- شوری محصولات زراعی با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
41 تعیین ضریب تبخیر و تعرق گیاهی در شرایط واقعی برای چغندرقند در دشت قزوین و مقایسه آن با روش پیشنهادی FAO (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 تعیین معادله نفوذ با استفاده از روش رگرسیون غیر خطی (مطالعه موردی دشت قزوین) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
43 تعیین نرخ تغذیه آب زیرزمینی بوسیله جریان نشت از کانالهای خاکی با مدلهای تجربی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
44 تعیین نیاز آبی درشرایط گلخانه بهمنظور استفاده بهینه ازآب مصرفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
45 تعیین نیاز آبی گیاهان در شرایط گلخانه با روش آبیاری جانبی (Side Irrigation) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 جبران تنش رطوبتی توسط ریشه در شرایط رطوبتی غیریکنواخت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 در دشت مغان SIRMOD بهبود عملکرد آبیاری سطحی با استفاده از مدل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
48 دستیابی به الگوی کشت ملی وکشاورزی پایدارباتوجه به توابع تولید محصولات مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
49 شبیه سازی،ارزیابی،طراحی و بهینه سازی آبیاری نواری با ارایه مدل BISEDOM (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
50 شبیهسازی جریان نشت ازکانالهای خاکی به سمت آبخوان آب زیرزمینی با مدل Seep3D (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
51 طراحی مدل نرم افزاری MEWAT برای مدیریت آبیاری مزارع (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 کالیبراسیون روش ترنت وایت اصلاح شده در محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل مطالعه موردی (حوضه سفید رود) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
53 کالیبره کردن معادله بلانی و کریدل برای محاسبه تبخیر و تعرق مرجع روزانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
54 مروری بر عوامل حاکم بر دقت اندازه گیری تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
55 مطالعات تکمیلی بر روی امکان کاربرد لوله های تراوا در روش آبیاری زیر سطحی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
56 مطالعه ازمایشگاهی رسوب گذاری شیمیایی کربنات کلسیم برروی فیلترهای ژئوتکستایل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
57 مطالعه و ارزیابی روشهای توسعه یافته تخمین پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکوف در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
58 مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن راندمان انتقال و توزیع آب در کانال های با پوشش بتنی (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
59 مقایسه پتانسیل عملکرد سامانه های دوار مرکزی و کلاسیک ثابت و ارائه راهکارهای عملی جهت استفاده بهینه از آب (مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران: کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
60 مقایسه مدلهای SIRMOD و BISEDOM در طراحی و ارزیابی آبیاری نواری (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار