دکتر حمزه علی علیزاده

دکتر حمزه علی علیزاده

دکتر حمزه علی علیزاده

Dr. Hamzeh Ali Alizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 74
2 ارزیابی تاثیر الگوی کشت بر منابع آب زیرزمینی دشت مهران به روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
3 ارزیابی تاثیر سناریوهای الگوی کشت و توسعه روش های آبیاری تحت فشار بر سطح آب زیرزمینی دشت مهران با استفاده از روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
4 ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
5 ارزیابی سناریوهای توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل سازی پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
6 ارزیابی منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم تحت تأثیر سناریوهای مختلف تغییر قیمت حامل‌های انرژی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
7 ارزیابی یک نواختی توزیع و تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
8 بررسی اثر تراکم و بافت خاک بر دقت اندازه گیری رطوبت با دستگاه تتاپروب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 1
9 بررسی برهم کنش تنش های شوری، خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
10 بررسی تاثیر تغییر الگوی کشت بر جلوگیری از زه دار شدن اراضی دشت عباس با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
11 بررسی عرضه آب و الگوی کشت بر بالاآمدن سطح آب در دشت عباس استان ایلام با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 5، شماره: 3
12 بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار در استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
13 بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
14 بهره‌وری آب آبیاری محصولات کشاورزی در استان بوشهر (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
15 بهینه سازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
16 شبیه سازی اثرات بلندمدت استفاده از پساب بر سلامت بهره برداران با رویکرد پویایی سیستم(مطالعه موردی: دشت ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
17 شبیهسازی و بهینهسازی تلفیق آبهای سطحی و زیرزمینی با روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت عباس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
18 مدیریت جامع آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز(IWMsim) با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
19 ملاحظات کشاورزی، زیست محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم و بافت خاک بردقت اندازه گیری رطوبت با دستگاه تتاپروب مدل ML2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 اثر کودآبیاری جویچهای بر کارایی مصرف آب و کود در ذرت دانهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
3 ارزیابی توابع کاهش جذب آب توسط گوجه فرنگی در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
4 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبپاشهای مختلف در سامانه گرمسیری استان ایلام و انتخاب آبپاش مناسب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
5 ارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری گندم در منطقه کرج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6 استفاده از روش بار افتان ساده شده (SFH) برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 امکان سنجی استفاده از آب رودخانه کرخه در آبیاری قطرهای با استفاده از شاخصهای لانژیلر و ریزنر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
8 انتخاب بهترین سامانهی آبیاری شبکهی آبیاری و زهکشی دشتعباس با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 بررسی پیامدهای محیط زیستی آلاینده های کشاورزی و صنعتی بر تالاب بندعلیخان- شهرستان ورامین (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
10 روش پالس گرمایی برای محاسبه درصد رطوبت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 شبیه سازی سرعت جریان در لوله های پلی اتیلن شبکه های آبیاری بارانی با استفاده از مدل WaterGEMS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 مدل سازی جذب آب توسط ریشه در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 مدیریت کاربرد گچ در بهبود خصوصیات فیزیکی خاکهای شور قلیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
14 نقش زهکشی کنترل شده در کاهش آلودگی آبهای زیر زمینی و افزایش کارایی مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 نگرشی بر ملاحظات تعیین عمق نصب زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 واسنجی وصحت سنجی مدل AquacropGis برای محصولات گندم، جو، ذرت و چغندر در دشت دهلران استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست