دکتر حجت کرمی

دکتر حجت کرمی دانشیار گروه آموزشی عمران - آب دانشگاه سمنان

دکتر حجت کرمی

Dr. Hojat Karami

دانشیار گروه آموزشی عمران - آب دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز عددی مشخصه های جریان عبوری از سرریز استوانه ای با استفاده از مدل Flow3D (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
2 ارایه روش هیبریدی برای بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها مبتنی بر هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 11
3 ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیش بینی مدل های سری زمانی دبی رودخانه تحت تاثیر رهیافت تفاضل گیری) مطالعه موردی: رودخانه دز) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
4 ارزیابی عملکرد مدلهای سری زمانی، شبکه عصبی و سیستم استنتاج عصبی- فازی در پیشبینی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
5 ارزیابی و مقایسه شهر جدید شوشترنو طی دوره های مختلف، (1394-1353) و ارایه پیشنهادهای طراحی شهری به منظور بهبود کیفیت آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
6 انتخاب مدل مناسب برای پیش بینی خشک سالی شهر سمنان در مقیاس زمانی کوتاه مدت ماهانه با استفاده از آمار هواشناسی و مدل های خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
7 Improving the Performance of Porous Concrete Composites Using Zeolite as a Coarse Grain (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 5، شماره: 2
8 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل تحت تأثیر آبشکن-های بالادست و پایین‌دست (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
9 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آشغال گیر روی مشخصات گردابه تشکیل شده در دهانه آبگیر نیروگاه های برق آبی در دبی و اعماق استغراق مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 6، شماره: 21
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از طوق در کاهش عمق و تاخیر در شروع آبشستگی در اطراف تکیه گاه مستطیلی پایه پل (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
12 بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف تکیه گاه های مستطیلی و دیوارباله ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 1
13 بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد هیدرولیکی آبگیر کفی با روزنه مربع شکل در شرایط مختلف زیربحرانی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
14 بررسی اثر استفاده از لایه‏های پلی‏استایرن بر کاهش تبخیرمخازن ذخیره آب در مناطق خشک و نیمه‏خشک (مطالعه موردی: شهر سمنان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی ارتباط بین شاخص های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه ای در مقیاس های زمانی کوتاه مدت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 4
16 بررسی الگوی آشوبی دبی جریان رودخانه دز در مقیاس های مختلف زمانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 1
17 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف آبشکن محافظ بر کاهش عمق آبشستگی با استفاده از روش گروهی مدل سازی داده ها (GMDH) و برنامه ریزی بیان ژن (GEP) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
18 بررسی تاثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-۳D (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
19 بررسی خصوصیات جریان در سرریزشوت سد گلورد نکا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 1
20 بررسی عددی تاثیر ایجاد حفره در پایه پل بر خصوصیات جریان پیرامون پایه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 3، شماره: 1
21 بررسی عددی خصوصیات جریان در سرریز لبه تیز با مقطع افقی مثلثی با زاویه راس در پایین دست (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 3
22 بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان اطراف سرریز لبه تیز قائم و مورب با شبیه سازی در نرم افزار Flow3D (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 4، شماره: 1
23 بررسی ماهیت آشوبناکی جریان در بالادست و پاییندست مخزن سد زایندهرود با استفاده از معیارهای سیستمهای آشوبناک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
24 بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 3
25 بهینهسازی بهرهبرداری از سد مخزنی با الگوریتم جستجوی کلاغ براساس یک مدل تصمیمگیری چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
26 بهینهسازی پارامترهای هندسی آبشکن محافظ با استفاده از روش تاگوچی و GRA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
27 بهینهسازی طرح اختلاط بتن متخلخل بهمنظور کاهش رواناب معابر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
28 تاثیر هندسه مقاطع میله ها در عملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
29 تحلیل جریان در سرریز و سازه استهلاک انرژی سد گلورد نکا به کمک روش های عددی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 11
30 تحلیل جریان رودخانه کارون در سه مقیاس روزانه، ماهانه، و فصلی با استفاده از شاخص های نظریه آشوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
31 تحلیل سه بعدی تاثیر تکیه گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
32 تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
33 تعیین سهم دبی خروجی آبگیر تحتانی دارای شبکه آشغال گیر با کنترل میزان بازشدگی سطح آبگیر به روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 3، شماره: 2
34 ساخت و آزمون سامانه کنترل PID برای کانال های آبیاری در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 5، شماره: 2
35 شبیه سازی عددی و تحلیل تاثیر پارامترهای بیلان و نیروگاه شهید مفتح بر افت سطح آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
36 شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سدهای بلند (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
37 طراحی بهینه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگرهای با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
38 عملکرد بتن متخلخل حاوی افزودنی جهت کاهش سیلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 13، شماره: 1
39 کاربرد الگوریتم خفاش به منظور طراحی اقتصادی کانال های باز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
40 کاربرد الگوریتم هیبریدی ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات-نهنگ (LSSVM_WOA) جهت ریز‌مقیاس‌نمایی و پیش‌بینی بارش تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه کارون 3) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
41 کاربرد توابع مفصل و الگوریتم های هوشمند در تحلیل خشک سالی هواشناسی شاهرود (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
42 مدل بهینه سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 1
43 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن ساده تحت تاثیر آبشکن های مجاور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
44 مطالعه تجربی کاهش تبخیر از مخازن آب با استفاده از پوشش‌های پلی‌استایرن، چوب و موم و تخمین آن با الگوریتم‌های هوشمند (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
45 مطالعه جریان عبوری از سد الاستیکی با به کارگیری هیدرودینامیک محاسباتی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 9
46 مطالعه عددی آب شستگی جت ریزشی آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 2
47 مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
48 مطالعه عددی عوامل موثر بر عملکرد هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز کنگره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
49 مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلیدپیانویی خطی و کلیدپیانویی غیرخطی در پلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
50 یادداشت تحقیقاتی علاج بخشی حوضچه ی آرامش سد تاریخی فریمان (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی الگوی بهینه شبکه پایش باران سنجی با استفاده از روش های آنتروپی و بهینه سازی فراابتکاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
2 ارزیابی مدل های تصادفی سری زمانی در مدل سازی و پیش بینی دبی متوسط سالانه رودخانه مطالعه موردی:رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 استخراج منحنیهای IDF از دادههای روزانه بارش مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 استفاده از روش های مدیریت ریسک در کنترل پدیده آبشستگی جت های ریزشی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
5 الگوی آب شستگی اطراف آب شکن ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 الگوی آبشستگی اطراف آب شکن ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
7 انتخاب تابع حمل رسوب مناسب و تعیین کلاس فرسایش رودخانه های شهری مطالعه موردی رودخانه نکارود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 Numerical simulation of flow pattern around spur dikes series in rigid bed (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
9 Three-dimensional modelling of flow, over the cylindrical weir using Flow-3D software (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 Underground Dams (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
11 برآورد دبی بیشینه سیلاب تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شمیران، ژئوفیزیک و مهرآباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
12 برآورد ضریب زبری جریان در نهرهای طبیعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی آزمایشگاهی اثر زمان بر آب شستگی موضعی اطراف آب شکنها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 بررسی آزمایشگاهی پیش بینی اثر آب شکن فرعی بر آب شستگی دماغه اولین آب شکن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
15 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب شکن فرعی قائم بر آب شستگی دماغه ی اولین آب شکن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی در دماغه ی اولین آب شکن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
17 بررسی اثر استفاده از مواد شیمیایی و فیزیکی ، بر کاهش تبخیر سطح آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
18 بررسی پارامترهای هیدرودینامیک جریان توربولانسی در حوضچه هایآرامش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
19 بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد گلورد نکا با استفاده از دینامیک سیالات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
20 بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی بر جریانهای چند فازی درون لوله با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
21 بررسی تأثیر تغییرات دبی و شیب کف در عملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی تغییرات دمایی آب و هوای مخازن بتنی آب با جداره بتن متخلخل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی تغییرات سرعت جریان در سرریز استوانه ای با استفاده از CFD (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 بررسی خشکسالی هواشناسی شهر سمنان با استفاده از شاخصهای خشکسالی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
25 بررسی عددی تغییرات ارتفاع ریزش در آبشستگی جت ریزشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی عملکرد سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
27 بررسی عملکرد معادلات انتقال رسوب مختلف در پدیده آبشستگی اطراف آبشکنها در مدل عددی سه بعدی 2.0 SSIIM (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی و تحلیل دبی جریان رودخانه گرگر ازدیدگاه نظریه آشوب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 به کارگیری روش قابلیت اطمینان برای بررسی آبشستگی جت های ریزشی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
30 پهنه بندی سیلابدشت با تلفیق مدل هیدرولیکی و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
31 پهنه بندی فرسایش خاک و تعیین پوشش گیاهی در حوزه های آبریز با استفاده از تحلیل تصاویر ماهواره ای و مدل جهانی فرسایش خاک USLE (مطالعه موردی حوزه آبریز سد دز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 پیش بینی آبشستگی جت های ریزشی با بررسی قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
33 پیش بینی تراز آب زیر زمینی با استفاده از شبکه های عصبی مطالعه موردی : دشت سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
34 پیش بینی ماهانه جریان رودخانه جاجرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 پیشبینی خشکسالی شهر سمنان با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
36 پیشنهاد جاذب مناسب جهت تصفیه پساب شهری با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
37 تاثیرات طراحی پایداردربهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تاسیسات نوین ساختمانی
38 تئوری ها و روابط انتقال رسوب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تحلیل آشوب پذیری دبی جریان رودخانه کارون در مقیاس ماهانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
40 تحلیل شدت و مدت خشکسالی ایستگاه سینوپتیک شاهرود با استفاده از توابع چندمتغیره کوپلا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
41 تعیین درجه اهمیت سازه های هیدرولیکی احداث شده روی رودخانه نکارود با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
42 تعیین محل حفر چاه آب با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی FANPوGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
43 تغییرات عمق آب شستگی نسبت به پارامتر u*/u*c اطراف آبشکن فرعی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
44 حل تحلیلی و عددی برخورد امواج شاک و انبساطی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
45 روشهای حفاظت سازههای هیدرولیکی از پدیده آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
46 شبیه سازی دو بعدی جریان بر روی سرریز پلکانی با استفاده از نرم افزار openFoam (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
47 شبیه سازی عددی پارامترهای جریان اطراف سرریزلبه تیزقائم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
48 شبیه سازی عددی تاثیرشکل مقاطع تکیه گاه پل برنیروهای هیدرودینامیک وارد برآن و تحلیل الگوی جریان با نرم افزار OpenFOAM (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
49 شبیه سازی عددی جریان متلاطم اطراف سه آبشکن 90 درجه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
50 شبیه سازی عددی و مقایسه مدلهای آشفتگی درتحلیل سرعت جریان پیرامون تکیه گاه پل واقع درکانال مستطیلی بااستفاده ازFlow-3D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
51 شبیهسازی عددی آبشستگی پیرامون آبشکنهای متوالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 طراحی دیوار سیل بند وزنی و طره ای T شکل معکوس و تاثیرآن برهیدرولیک جریان و رسوب مطالعه موردی: رودخانه نکارود دراستان مازندران (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
53 عملکرد شبکه عصبی MLP در تعیین پرش هیدرولیکی در شیب معکوس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
54 عملکرد طوق دایرهای در کاهش آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
55 عملکرد طوق در کاهش آبشستگی آبشکنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
56 عملکرد طوق مستطیلی در کاهش آبشستگی پیزامون تکیه گاه پل ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
57 کاربرد روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در تحلیل کاهش پساب شهری با استفاده از بتن متخلخل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
58 کاربرد روش های بعد همبستگی و فضای فاز در تحلیل دبی ایستگاه های پایین دست زاینده رود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
59 کنترل خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی و GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
60 مدل سازی تخصیص آب سد کمال صالح با استفاده از نرم افزار WEAP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
61 مدل سازی عددی تاثیر طول آبشکن بر خصوصیات جریان اطراف آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 مدل هوشمند پیشبینی عرض و عمق رودخانههای بستر شنی با استفاده از شبکههای عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
63 مدلسازی الگوی جریان پیرامون ابشکن ها در بستر صلب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
64 مدلسازی عددی سرریز نیلوفری سد هراز به کمک نرمافزارFLOW-3D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
65 مدیریت پیش بینی و پهنه بندی سیلاب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
66 مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
67 مدیریت منابع آب با استفاده از نرم افزار WEAP مطالعه موردی:حوضه نازلوچای (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
68 مدیریت منابع آب حوضه نازلوچای با استفاده از نرم افزار Vensim (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
69 مدیریت هدررفت در سیستم های توزیع آب با تأکید بر آبهای به حساب نیامده (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
70 مطالعه آزمایشگاهی بررسی عملکرد طوق در کاهش آبشستگی پایه مستطیلی پل واقع در کانال مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
71 مطالعه آزمایشگاهی کاربرد طوق در کاهش آبشستگی پایه های دایره ای پل ها در سیلاب دشت یک کانال مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
72 مطالعه آزمایشگاهی کاربرد طوقه در کاهش عمق آب شستگی اطراف تکیه گاه مستطیلی پل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 مطالعه تاثیر هندسه آبشکن های بالادست و پایین دست بر عمق آبشستگی آبشکن T شکل میانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 مطالعهعددی سرریزکنگره ای بااستفاده ازمدل آشفتگی RNG (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
75 مقایسه پیش بینی حداکثر بارش روزانه حوضه مشهد توسط توزیع های احتمالاتی پارامتری وغیرپارامتری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
76 مقایسه قابلیت شبکه عصبی مصنوعی و توابع رگرسیونی در برآورد بار معلق رودخانه (مطالعه موردی رودخانه طرق در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
77 مکان یابی محل حفر چاه آب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 میدان جریان در اطراف یک کوله مستطیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران