دکتر سیدباقر میرعباسی

دکتر سیدباقر میرعباسی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دکتر سیدباقر میرعباسی

Dr. Seyed Bagher Mirabassi

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تحریم های بین المللی بر صنعت هوانوردی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 0
2 اثرات تحریم های بانکی بر فعالیت های بین المللی نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
3 ادعای فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتی در دیوان بین المللی دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 2
4 ارزیابی تاثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 45
5 اصلاحات در شورای امنیت با تاکید بر نقش گروه کشورهای اتحاد برای اجماع (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 44
6 اقدامات پیشگیرانه دولت ها در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک در مرحله قبل از وقوع حادثه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 53
7 امکان سنجی اعمال ضابطه رفتار ملل کامله الوداد درحل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
8 بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 37، شماره: 62
9 بررسی تخلف دولت منشا همه گیری ویروس کووید-۱۹ از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
10 بررسی تعرض پهپادهای جاسوسی به حریم دیگر کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تعرض پهپاد آمریکایی به حریم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
11 بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 2
12 بررسی حقوق محیط زیست در عرصه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 6
13 بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 99
14 بررسی ضمانت ھای منع شکنجه در اسناد حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با قوانین و مقررات ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
15 بررسی مدیریت آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 5
16 بررسی نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین الملل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
17 پیامدهای جنگ سوریه بر حقوق و سلامت کودکان و چگونگی حمایت آنها (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
18 پیامدهای جنگ سوریه بر حقوق و سلامت کودکان و چگونگی حمایت آنها (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
19 تبیین وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حمله سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
20 تجزیه‌پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
21 تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
22 تحلیل جغرافیایی- حقوقی تروریسم در غرب و جهان اسلام بر اساس آموزه های اسلامی و قواعد حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
23 تحلیلی بر آثار مخرب جرم پول‎شویی بر فضای کسب وکار کلان شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 33
24 تعهدات دولت ها در رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره: 1، شماره: 1
25 تعهدات دولت ها در قبال آلودگی های محیط زیست دریایی:با تاکید بر اخلاق زیست محیطی و کنوانسیون حقوق دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 2
26 تقابل حقوق بین الملل سنتی و اسلامی با حقوق بین الملل بشر در توسعه بین المللی حقوق پناهندگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
27 چالش های اجرایی نظریه مسیولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 57
28 چالش های حقوق بین الملل معاصر در حمایت از حقوق زنان (مطالعه موردی : منطقه خاورمیانه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 48
29 حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 88
30 حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
31 حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در قرارداد های بین المللی حوزه نفت و گاز و تاثیرات آن بر فرآیند توسعه مناطق آزاد تجاری با تاکید بر فرایند توسعه بخش انرژی در منطقه آزاد تجاری قشم (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
32 حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 4
33 درج شروط داوری و قیود ارجاع به داوری از لحاظ شکلی و ماهوی در معاهدات و قراردادهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
34 رژیم بین المللی مسئولیت در قبال تحریم های یک جانبه امریکا علیه صنعت هوانوردی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 49
35 رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 4
36 سازوکارهای حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاری- اقتصادی و چالش های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 4
37 عواقب انسانی تغییرات اقلیمی با تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و کنوانسیون ۲۰۱۵ پاریس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
38 فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 10
39 قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 2
40 قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 36
41 مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 45
42 مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
43 مسیولیت بین المللی دولت ها ناشی از مدارا و مماشات با گروه های دهشت افکن؛ با تاکید بر قضیه افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 2
44 معیارهای تجویز توسل به زور در صورت نقض فاحش و گسترده بنیان های اخلاقی حقوق بشری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 3
45 نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یکجانبه ی دول در آینه ی نظریه ی مشورتی ۲۰۱۰ دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 76، شماره: 77
46 نظریه اخلاقی سودگرایی و توسعه حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 4
47 نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 3
48 نقش کمیته رفع تبعیض نژادی در توسعه مفاهیم و قواعد کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 1
49 نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
50 نقش و جایگاه سازمان های بین المللی غیردولتی، به عنوان دوست دادگاه ، در نظام بین المللی حل وفصل اختلافات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 4
51 نگرشی بر تحولات حقوق بشری و آثارآن بر حاکمیت ملی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 49
52 نگرشی بر نقش رویه های ویژه حقوق بشری در دسترسی به حق آب آشامیدنی سالم در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
53 وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 4
54 وضعیت حقوقی سوخترسانی در منطقه انحصاری اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویه قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اقدامات ساختاری و قانون ساز سازمان بین المللی دریانوردی در مقابله با آلودگی ناشی از کشتی: مطالعه موردی آلودگی ناشی از آب توازن و رسوبات ناشی از کشتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
2 بررسی تزاحم و تعارض در حق بر توسعه و حق بر سلامت زیست محیطی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 بررسی چارچوب همکاریهای بین المللی در زمینه مقابله با آلودگی نفتی: مطالعه موردی کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
4 بررسی حقوق جهانگرد در ایران و اسناد بین الملل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
5 تبیین مفهوم مناطق ویژه و به ویژه حساس دریایی در کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
6 واکاوی نقش و ماهیت کمیته های فرعی سازمان بین المللی دریانوردی (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی