دکتر فرشاد درویشی

دکتر فرشاد درویشی استاد تمام، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران

دکتر فرشاد درویشی

Dr. Farshad Darvishi

استاد تمام، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.