دکتر حسن کامران

دکتر حسن کامران دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

دکتر حسن کامران

Dr. Hassan Kamran

دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.