دکتر افشین هنربخش

دکتر افشین هنربخش دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر افشین هنربخش

Dr. Afshin Honarbakhsh

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رواناب مستقیم مستخرج از مدل های آبنمود واحد لحظه ای تبدیل لاپلاس و H۲U (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خانمیرزا) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 6
2 ارزیابی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر لندست طی بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بهشتآباد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
3 ارزیابی عدم قطعیت ناشی از دادههای بارش میان مدت سامانه جهانی TIGGE جهت پیش بینی سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 1
4 ارزیابی کارایی مدل های سری زمانی و فازی در مدل سازی دبی ماهانه (مطالعه ی موردی: حوضهی آبخیز کوه سوخته) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 21
5 ارزیابی کیفی و تهیه نقشه های پتانسیل های خوردگی و رسوب گذاری آب زیرزمینی مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 3
6 ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه سازی رواناب حوزه آبخیز کرخه (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 9، شماره: 27
7 اولویت بندی احداث انواع بندهای اصلاحی آبخیزداری به روش تحلیل چندمعیاره مکانی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دوراهان) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 11، شماره: 1
8 اولویت بندی زیرحوضه های آبخیز بهشت آباد از نظر پتانسیل سیل خیزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 1
9 بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2 (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 3
10 بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از ترکیب روش های برنامه ریزی آرمانی و تخصیص چند هدفه اراضی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
11 پس پردازش مدل عددی هواشناسی جهت پیش بینی میان مدت بارش در حوضه پلدختر (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 2
12 پیش بینی زمان تاخیر با استفاده از روابطی بر مبنای رگررسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 4
13 پیش بینی زمان تاخیر در حوضه آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 1
14 تاثیر احداث سد مخزنی در میزان کاهش دبی اوج سیلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 10
15 تحلیل زمین آماری شاخص کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان مرودشت-خرامه، فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 3
16 تحلیل عددی هیدرولیک جریان در یک رودخانه مخروطافکنهای با مدل CCHE۲D (مطالعه موردی: حدفاصل پل سودجان تا اورگان رودخانه دیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
17 تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل در بخش هایی از حوضه آبخیز کارون شمالی در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 4
18 تحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هواشناسی در حوزه ی کارون یک (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
19 تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در حوضه آبخیز کارون بزرگ به کمک گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
20 تعیین ایستگاه های پر خطر از نظر سیلاب در حوزه آبریز کارون بزرگ بر اساس تحلیل فراوانی منطقهای بارشهای ۲۴ ساعته (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 8
21 توزیع مکانی شدت خشک سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 1
22 توسعه مدل بهینه برای استفاده صحیح از منابع زیست محیطی در حوزه آبخیز چلگرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 1
23 روندیابی سیلاب در رودخانه ها با استفاده از مدل موج سینماتیک و ماسکینگام-کانژ(مطالعه موردی: رودخانه دوآب صمصامی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
24 سنجش عملکرد مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS برای حوزه های نیمه توزیعی و یکپارچه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوه سوخته) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
25 شبیه سازی الگوی جریان با یک مدل عددی دوبعدی در بازه ای از پیچان رود طبیعی؛ مطالعه موردی رودخانه خشکه رود فارسان، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
26 شبیه سازی سیلاب با استفاده از مدل های آبنمود واحد لحظه ای تبدیل لاپلاس و H۲U-Nash (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جونقان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
27 شبیه سازی عددی الگوی جریان در بازه ای از پیچانرود طبیعی رودخانه خشکه رود فارسان به کمک نرم افزار CCHE۲D (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
28 شناسایی مناطق مناسب تشکیل مخزن های آب های زیرزمینی با استفاده از تکنیک ژئوفیزیک مطالعه موردی: حاشیه رودخانه قرهچای، ساوه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
29 مدل سازی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت آباد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
30 مدیریت حوزه آبخیز از طریق بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از رویکردهای بهینه سازی ریاضی و مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
31 مقایسه روش های برآورد آب پایه در ارتباط با شبیه سازی جریان کل در حوزه آبخیز بهشت آباد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
32 مقایسه روشهای هیدرولیکی روندیابی سیل در بازه ای از رودخانه دوآب صمصامی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 2
33 مقایسه عملکرد بیلان آب سطحی با استفاده از دو مدل مخزنی در حوضه آبخیز کارون-۴ (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (مروری بر مطالعات روندیابی سیل به روش ماسکینگام در حوضه های آبخیز) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی حوضه آبخیز کوه سخته (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
3 آنالیز حساسیت دبی اوج سیل نسبت به تغییرات شماره منحنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
4 آنالیز خوشه ای با استفاده از شاخص SPI جهت تعیین زون های همگن خشکسالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 اثر ارتفاع بر شاخص های بارش در مناطق خشک و نیمه خشک استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
6 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی حوضه خراجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
7 ارزیابی زمان تمرکز در حوزه ی آبخیز کارون شمالی با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
8 ارزیابی قابلیت یک مدل عددی در شبیه سازی هیدرودینامیک جریان و رسوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
9 ارزیابی کارایی مدل بارش-رواناب IHACRES در شبیه سازی جریان روزانه در حوزه آبخیز باراریه نیشابور (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 ارزیابی مدل بارش رواناب TANK در سه اقلیم متفاوت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای تبدیل لاپلاس مطالعه موردی - حوضه جونقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 ارزیابی منطقه ای بارندگی با تداوم 30دقیقه ایی در حوزه ی کارون شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
13 استفاده صحیح از زمین راهکاری برای توسعه اقتصادی و کاهش مخاطرات زیست محیطی در منابع طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 انتخاب بهترین توزیع آماری با پارامترهای مختلف با دو روش آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون مربع کای با استفاده از نرم افزار FFA در برآورد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کارون شمالی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
15 Zoning stable and unstable flow in the Ghamsar Watershed Using HEC-FIA Software (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
16 برآورد ضریب سیل خیزی و تأثیر آن بر محیط زیست در حوزه کارون شمالی (استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی اثر تنگ شدگی کانال برر وی الگوی جریان در یک قوس 90 درجه از یک رودخانه طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
18 بررسی ارتباط بین میزان برداشت آبهای زیرزمینی و سطح زیرکشت در دشت خانمیرزا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
19 بررسی تاثیر برداشت شن و ماسه از کناره رودخانه ها بر خصوصیات هیدرولیکی جریان با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه خشکه رود فارسان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 بررسی تطابق زمانی خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
21 بررسی خشکسالی و ارایه راهکار هایی برای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
22 بررسی دقت روابط تجربی در برآورد زمان تمرکز سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوه سوخته) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی روند تغییرات بارش و دبی و تأثیر آن بر محیط زیست (مطالعه موردی: تیره ی دورود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی روند تغییرات بارندگی در حوزه آبخیزر کارون شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی روند تغییرات دبی و تاثیر آن بر محیط زیست در حوزه آبخیز قره چای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
26 بررسی روند وقوع خشکسالی در حوزهی آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
27 بررسی عددی سه بعدی تکامل بستر در طی زمان در قوسهای رودخانهای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی عددی سه بعدی روند رشد و استهلاک جریان حلزونی در کانال های قوسی U شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 بررسی کارائی مدل HEC-RAS در تحلیل غیرماندگار سیلاب در بازه های کوتاه و کم شیب از رودخانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
30 بررسی مدل های مختلف آشفتگی k-Ԑ درشبیه سازی عددی سه بعدی جریان در زاویه 45 درجه از یک قوس رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی مدل های مختلف آشفتگی k-Ԑ درشبیه سازی عددی سه بعدی جریان در زاویه 45 درجه از یک قوس رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی میزان فرسایش کناری رودخانه دوآب صمصامی با استفاده ازمدل BSTEM (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی میزان فرسایش کناری رودخانه دوآب صمصامی با استفاده ازمدل BSTEM (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بهینه سازی خودکار پارامترهای مدل بارش- رواناب HEC-HMS در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
35 پهنه بندی جریان در شرایط سیلابی و غیرسیلابی در رودخانه بن رود قمصر با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی HEC-RAS و HEC-GEO RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
36 پهنه بندی جریان سیلابی و غیرسیلابی در رودخانه ی مربوط به منطقه خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل های HEC-RAS و HEC-GEO RAS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 تاثیر احداث سدمخزنی در کاهش دبی اوج سیلاب پایین دست با استفاده از نرم افزار HEC-HMS مطالعه موردی حوزه ابخیز جونقان - فارسان استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
38 تاثیر زمین شناسی بر ژئومرفولوژی رودخانه شریانی کوهرنگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
39 تاثیر نوع مناطق نفوذ ناپذیر در برآورد رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
40 تأثیر احداث سد مخزنی در کاهش دبی اوج سیلاب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS(مورد مطالعه: حوضه آبخیز جونقان- فارسان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
41 تجزیهوتحلیل جریانهای سطحی با استفاده از مدل رقومی ارتفاع DEM مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوه سوخته (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
42 تحلیل عملکرد مدیریت آب در کلان شهرها و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
43 تحلیل عوامل فرهنگی موثر بر مشارکت مردم در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
44 تحلیل فراوانی جریان های کمینه راهی برای پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی: حوزه آبریزکارون شمالی در استان چهارمحال و بختیاری ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
45 تحلیل فراوانی منطقهای بارشهای 24 ساعته بر پایه روش گشتاور خطی در حوضه کارون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
46 تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش نروفازی در حوزه کارون شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
47 تخمین TDS آب زیرزمینی دو آبخوان به کمک EC و ارتباط دو پارامتر با یکدیگر (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
48 تعیین مولفه های سرعت جریان با استفاده از مدل عددی سه بعدی SSIIM در بازه ای پیچانرود (مطالعه موردی : رودخانه دوآب صمصامی) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 تفکیک آب پایه در حوزه ی آبخیز دورود و بررسی روند آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
50 روش های جداسازی آب پایه در هیدروگراف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
51 روندیابی هیدرولیکی سیلاب با استفاده از مدل موج سینماتیک و نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردی: رودخانه دو آب صمصامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
52 شبیه سازی پیوسته رواناب حوضه آبخیز باراریه نیشابور با استفاده از مدل احتساب کننده رطوبت خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
53 شبیه سازی رواناب در حوزه آبخیز کرخه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT و SWAT-CUP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
54 شبیه سازی شرایط جریان در یک کانال قوس دار آزمایشگاهی با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 شبیه سازی هیدرودینامیکی الگوی جریان و رسوب در یک پیچان رود طبیعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
56 شناسایی عوامل مؤثر بر رخداد سیلاب در بخشی از حوضه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
57 شناسایی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: بهره برداران منابع طبیعی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
58 کاربرد تهیه نقشه پوشش پشتبامها در نحوه جمعآوری آب باران با استفاده از تصاویر ماهوارهای مطالعه موردی: شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
59 کاربرد منطق فازی در پیش بینی رواناب بخشی از حوضه کارون شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
60 کاهش متغیرهای ورودی در جهت شناسایی عوامل موثر در تولید رواناب با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی مطالعه موردی حوضه آبخیز کوه سوخته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
61 مدل سازی الگوی جریان با CCHE2Dدر یک پیچان رود طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 مدل سازی بارش رواناب با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز کوه سوخته) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 مروری بر برخی مدل های تجربی نفوذ و جریان پایه مورد استفاده در مدل های بیلان آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
64 مروری بر روش های امتداد منحنی سنجه دبی- اشل در جریان یکنواخت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
65 مروری بر مطالعات تغییرات کاربری اراضی در حاشیه رودخانه ها و سیل گیری آنها با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
66 مطالعه سیل خیزی بخشی از حوزه آبخیز کارون در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل فراوانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
67 مقایسه روزهای بارانی و بارش تجمعی دربارش های سبک تا سنگین مناطق خشک و نیمه خشک چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
68 مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند گانه در برآورد سیلاب حوزه کارون شمالی با تاکید بر استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
69 مقایسه روش های طبقه ندی و تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست مطالعه موردی حوضه آبخیز کوه سوخته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
70 مقایسه شدتهای خشکسالی با استفاده از دو شاخص خشکسالی احیایی و شاخص بارش استاندارد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
71 مقایسه فرمول های موقعیت نموداری در برازش توزیع های مورد استفاده در دبی سالانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کارون شمالی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
72 مقایسه و ارزیابی مدل های مفهومی بارش - رواناب IHACRES و SIMHYD در حوضه آبخیز جونقان (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
73 نقش GIS در مدیریت بحران بخشی از حوزهی آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
74 نیازسنجی مدیریت منابع آب اقلیم های خشک و نیمه خشک در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
75 واسنجی ضریب کریگر در 3 زیرحوزه آبخیز کارون شمالی واقع در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب