دکتر حسین محمدولی سامانی

دکتر حسین محمدولی سامانی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه عمران

دکتر حسین محمدولی سامانی

Dr. Hosein mohammadvali samani

دانشگاه شهید چمران اهواز گروه عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «یادداشت تحقیقاتی» روندیابی هیدرولوژیکی سیل به روش ماسکینگام خطی در سیستم رودخانههای چند شاخهای با بهینهیابی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 8، شماره: 1
2 اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص های بارش استاندارد، نیستور و منبع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
3 افزایش راندمان محاسباتی روش نشت‌یابی تحلیل معکوس جریان گذرا با استفاده از مدل جایگزین کریجینگ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 3
4 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
5 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
6 بهینه سازی بهره برداری از سرریزهای دریچه دار در سیستم های چند مخزنه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مطالعه موردی سیستم سدهای دز و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 2
7 پیش بینی نحوه انتشار سیلاب با استفاده از موج پخشیدگی غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 5، شماره: 2
8 تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 4
9 تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
10 روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
11 کالیبراسیون پارامترهای با اثرات دینامیکی در مدل سازی شبکه های خطوط لوله با تحلیل معکوس جریان گذرا در حوزه فرکانس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 110
12 کالیبراسیون دریچه های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از بهینه سازی غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 2
13 کمینه سازی رسوب گذاری در مخازن سدها با بهره برداری بهینه از تخلیه کننده های تحتانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
14 کنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تاخیری پارهسنگی و خاکریزساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 7، شماره: 2
15 مدیریت پایدار منابع آب با استفاده مجدد از پساب شهری در رهیافت زمین عوارضی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 4
16 مقایسه دو رویکرد معکوس شبیه سازی-بهینه سازی و مدل جایگزین انتقال در شناسایی مشخصات منبع آلاینده سیستم های یکپارچه آبخوان-رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
17 مقایسه روش های عددی و تحلیلی در تحلیل دینامیکی سدهای خاکی(مطالعه موردی: سد خاکی بالارود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
18 یادداشت تحقیقاتی برآورد عدم قطعیت متغیرهای موثر بر شبکه آبرسانی بر اساس فرضیه حداقل سازی نوسانات دبی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات درصد تراکم و میزان رس خاک برضریب پخشیدگی در خاکهای سنگین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 ارائه روش جدیدی ازروندیابی ماسکینگام برای رودخانه های چندشاخه ای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی روشهای مختلف کنترل و مدیریت رسوبگذاری در مخازن سدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 استفاده از دو روش بهینه سازی غیرخطی متریک متغیر و گرادیان مزدوج به منظور بدست آوردن معادلاتی جهت محاسبه ضریب دبی در دریچه های کشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 استفاده ازروش جهات مزدوج برای کمینه سازی رسوبگذاری درمخازن سدها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 بازنگری و طراحی هیدرولیکی سرریز سد دز در شرایط افزایش ارتفاع سد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
7 بدست آوردن معادلات و مدلهایی جهت محاسبه دبی در پارشالفلومهای مستغرق با استفاده از روشهای بهینه سازی غیرخطی و شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 بررسی اثر پخش سیلاب در کنترل سیلاب رودخانه دز با استفاده از مدل ریاضی مناسب؛ مطالعه موردی: سیلاب فروردین 1395 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
10 بررسی اثر تراز سطح آب بر تغییر لایه بندی شوری مخزن گتوند با وقوع حداکثر سیلاب محتمل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
11 بررسی اثرات آب برگشتی در رودخانه های چند شاخه ای بمنظور اصلاح و تعیین دبی اشل ایستگاه های هیدرومتری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 بررسی پارامترهای اثر گذار بر تعیین الگوی شوری در منطقه تحت تأثیر جزر و مد رودخانه ها با استفاده از MIKE11نرم افزار و تطبیق آن با مدل تحلیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی تغییرات بلندمدت تراز شورابه غلیظ مخزن گتوند علیا تحت سناریو انحلال پله ای نمک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی خطای مدلهای دوبعدی درتحلیل فشارهیدرودینامیکی ناشی اززلزله بربدنه سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
15 بررسی راهکارهای معرفی جریان های جانبی غلیظ ورودی به مخازن در مدل دو بعدی هیدرودینامیکی و کیفی CE-QUAL-W2 : مطالعه موردی سد گتوند علیا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 بررسی عددی رخداد پدیده روانگرایی در خاک های لایه بندی شده با استفاده از دو مدل رفتاری خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی عوامل موثر بر قطر تونل انحرافی در سدهای مخزنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
18 بررسی فرسایش قوس خارجی رودخانه کارون در محل ایستگاه پمپاژ کوت امیر به روش مدل ریاضی و راه های تثبیت آن (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 برنامه ریزی و مدیریت بهینه سیستم های چندمخزنی چندمنظوره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
20 بهینه سازی خط لوله با درنظر گرفتن ضربه ی قوچ با استفاده از روش اعداد صحیح و حقیقی ( MIRLP ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
21 بهینه سازی دبی طراحی و رقوم نرمال سدهای مخزنی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بهینه سازی روش پله ای مانور دریچه های سد هنگام وقوع سیلاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی سد کارون 3 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بهینه سازی قطر تونل انحرافی در سد مخزنی کوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
24 بهینه یابی ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در محل تلاقی رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
25 بهینه یابی ارتفاع سد و ابعاد سرریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
26 بهینهسازی شبکههای آبرسانی با در نظر گرفتن اعتمادپذیری با استفاده از حداقل کردن واریانس دبیها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
27 پیدا کردن منشا آلودگی در رودخانه با کمک نرم افزار MIKE11 و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 پیش بینی سیلاب از طریق حل معادلات ماسکینگام با روش های عددی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
29 پیش بینی محل نشت درشبکه های توزیع آب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 تحلیل جریان آب تحت شرایط ماندگار و غیر ماندگار در محیط متخلخل غیر محصور همگن و غیر همگن با استفاده از معادلات سنت ونانت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 تعیین ارتفاع بهینه سد پاره سنگی بالادست حوضه در تلفیق با خاکریز ساحلی محدوده مسکونی مطالعه موردی: منطقه بالادست شهرک طالقان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 تعیین ارتفاعات بحرانی مخزن برای عملکرد بلادرنگ دریچه های سرریز سددر هنگام سیل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 تعیین محل دقیق سطح آزاد نشت با استفاده از روش های اجزای مرزی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 تعیین هیدرولیکی سیلابهای حوضه میانی در سیستم رودخانه ها با استفاده بهینه سازی (مطالعه موردی کنترل سیلاب شبکه ابیاری و زهکشی هندیجان) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 حل تحلیلی معادله ی نیروی مخصوص برای کانال های ذوزنقه ای ، مثلثی و دایره ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
36 روندیابی سیل دررودخانه با روش ماسکینگام دوخطی و تعیین پارامترها با استفاده از بهینه یابی غیر خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 روندیابی سیل دررودخانه با روش ماسکینگام دوخطی و تعیین پارامترها با استفاده از بهینه یابی غیر خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 روندیابی هیدرولوژیکی سیل در رودخانه به روش ماسکینگام خطی به بهینه یابی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
39 روندیابی هیدرولوژیکی سیل دررودخانه های چندشاخه ای به روش ماسکینگام خطی با بهینه یابی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 طراحی بهینه کانالهای مرکب ذوزنقه ای با استفاده از بهینه سازی غیر خطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 طراحی سایت گره های آزمون شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
42 طراحی کانال انتقال با مقطع نیم دایره و نشت حداقل به روش عددی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
43 طراحی و بهینه سازی خطوط انتقال آب در جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
44 کاهش فضای جستجو در روش های فرا اکتشافی بر اساس تعریف اصلاح شدهمسیر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
45 کنترل بهینه سیلاب در حوضه آبریز رودخانه زهره با استفاده از سدهای بالادست (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
46 محاسبه رسوبگذاری در مخزن سدها با استفاده از روشهای مختلف و مقایسه آنها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
47 مدل ریاضی تحلیلی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در رودخانه هندیجان با در نظرگرفتن شرایط جزر و مد و دبی های متفاوت آبگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 مدل ریاضی- عددی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در رودخانهء شاخه ای کارون، بهمنشیر و حفار با در نظر گرفتن شرایط جزر و مدی دریا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
49 مدل های ریاضی انتقال آلاینده پایدار در ابخوان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 مدلسازی انتقال آلودگی در رودخانه ها با استفاده از روش تابع گرین و مقایسه آن با روش مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
51 مقایسه روش های روندیابی سیل در مخزن و انتخاب روش برتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
52 مقایسه ی شاخص های تاب خسارت و انعطاف پذیری اصلاح شده جهت سنجش قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب