دکتر الیاس سلطانی

دکتر الیاس سلطانی استادیار گروه زراعت دانشگاه تهران

دکتر الیاس سلطانی

Dr. Elias Soltani

استادیار گروه زراعت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره ای در پیشوا-ورامین (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
2 اثر تیمارهای پوشش دهی بذر بر سبزشدن و رشد گیاهچه کلزا و رشد قارچ های بیمارگر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 3
3 اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
4 ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 5، شماره: 17
5 ارزیابی تحمل به تنش های دمای بالا و پایین و خفتگی ثانویه ناشی از خشکی در ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
6 ارزیابی جوانه زنی ارقام کنجد در واکنش به دما: تعیین دماهای مهم و مقاومت به دما (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
7 ارزیابی جوانه زنی بذرهای گندم با سطوح مختلف قدرت بذر با استفاده از مدل هیدروتایم (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 3
8 ارزیابی جوانه زنی برخی از ژنوتیپ های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
9 ارزیابی شاخص های مختلف مرتبط با رسیدگی فیزیولوژیک، زمان برداشت و تعیین حداکثر کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 2
10 ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 2
11 Towards conservation and breeding of Ajowan (Trachyspermum ammi) by assessing ISSR, morphological traits and germination variability (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 5، شماره: 1
12 برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
13 بررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی شاخص های تحمل و حساسیت تاج خروس علوفه ای (.Amaranthus hypochondriacus L) تحت شرایط کم آبی از طریق تجزیه به مولفه اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 4
15 پارامتر یابی و ارزیابی مدلی ساده در شبیه سازی رشد و عملکرد گیاه سویا در شرایط اقلیمی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
16 تاثیر اسید سالیسیلیک و روش های کاربرد بر عملکرد بنه های دختری و خصوصیات فیزیولوژیک زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
17 تاثیر پرایمینگ بذور با کیفیت های مختلف توسط ملاتونین بر ویژگی های سبز شدن و رشد گیاهچه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش مرکب شوری وخشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
18 تاثیر پرایمینگ بنه با اسید سالیسیلیک و وزن بنه مادری بر گلدهی و خصوصیات کیفی کلاله زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
19 تاثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصیات بنه های دختری زعفران درسال اول (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 1
20 تاثیر دما، شوری و عمق کاشت بر جوانه زنی بذر و سبزشدن علف هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea spp.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
21 تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 2
22 تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 4
23 تحلیل عاملهای زراعی موثر بر کاهش عملکرد ذرت دانهای در ایران با استفاده از روش فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
24 تعیین دماهای کاردینال بذر گیاه دارویی بادرنجبویه Mellissa officinalis L در واکنش به دما وپتانسیل های مختلف آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
25 تغییرات کیفیت بذر و جوانه زنی برخی اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره نمو و رسیدگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
26 تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 4
27 شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدلCropSyst در گرگان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
28 کمی سازی اثر تنش شوری و آبی بر چهارده اکوتیپ گیاه دارویی سیاه دانه (.Nigella sativa) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
29 کمی سازی واکنش جوانه زنی توده های مختلف ریحان به دما (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
30 مدل سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه سازی برنامه Germin در پیش بینی الگوی سبزشدن (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
31 مدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تاثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
32 مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
33 معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف سنج جرمی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر صفات بیوشیمیایی اکوتیپ های سیاه دانه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تنش شوری بر جوانه زنی و شاخص های آن در پنج توده گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum Copticum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر تنش شوری بر میزان پرولین و کلروفیل a، b در اکوتیپ های سیاه دانه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر روشهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی کلزا بذر در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 اثر زوال بذر و تنش های محیطی بر سبز شدن گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم زاگرس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر سامانه هیدروژل - اوره کند رها بر خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی جو تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره و تنش کم آبی بر برخی پارامترهای فلورسانس کلروفیل، فیزیولوژیک و مورفولوژیک جو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثرتیمارهای مختلف پوشش دهی بذرکلزا براستقرارگیاهچه تحت شرایط مختلف محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی اکوتیپ های برتر زیره سبز (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارزیابی عملکرد دانه و بیولوژیکی اکوتیپ های سیاه دانه (.Nigella Sativa L) در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11 برآورد دماهای کاردینال بذرپنبه (Gossypium hirsutum L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی چند رقم گندم بر جوانه زنی کلزا در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررسی اثرات سطوح کود کامل مقادیر سوپرجاذب بر صفات رویشی ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن گیاه دارویی سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
15 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و شاخص های رشدی گیاه دارویی سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
16 بررسی تاثیر نوع بستر کشت گیاه پوششی زنده بر خصوصیات رشدی سیاه دانه (Nigella sativa) در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی تغییر اقلیم خراسان در دهه های گذشته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
18 بررسی توان آللوپاتی عصاره 3 رقم گندم بر مولفه های جوانه زنی علف هرز یولاف وحشی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی ضرایب قابلیت حیات اکوتیپ اردکان یزد زیره سبز (Cuminum Cyminum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
20 بررسی عملکرد بنه زعفران تحت تاثیر پرایمینگ و محلول پاشی تنظیم کننده های رشد گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 تاثیر آللوپاتی در گیاهان مختلف (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
22 تاثیر تاریخ کاشت والد مادری B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 تاثیر دما بر جوانه زنی ارقام کلزا تولیدشده در استان های گلستان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 تاثیر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر رشد و عملکرد گندم تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
25 تاثیرزوال بذروتنش غرقابی برفلورسانس و شاخص کلروفیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
26 تاثیرزوال بذروتنش غرقابی برمولفه های آنالیز رشدگندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
27 تأثیر کاربرد محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ زعفران تحت تنش شوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تحلیل امنیت غذایی کشور تا ۲۰۵۰ با مدلسازی همبست آب، زمین، غذا و محیط زیست : چشم انداز و سیاست های لازم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
29 تحلیلی بر اثرات محیط زیستی تولید محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
30 تعیین دماهای کاردینال در گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
31 تعیین دماهای کاردینال در گیاه سیاه دانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر توان تولید چغندرقند در خراسان و ارزیابی راه های سازگاری به شرایط آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
33 شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل cropsyst در گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
34 شناسایی بهترین آغازگرISSRجهت ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ های زنیان(Trachyspermum copticum) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 فراتحلیل (متاآنالیز) اثر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی: مطالعه موردی در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 کاربرد مدل سازی جوانه زنی در واکنش به دما در بذر گیاهی دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
37 کاربرد هورمون پرایمینگ بر روی بنه و نقش آن بر بهبود خصوصیات گل زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 لزوم استفاده از فراتحلیل (متاآنالیز) در پژوهش های علوم زراعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
40 مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
41 مقایسه مدلهای مختلف در تعیین سرعت جوانه زنی پنبه (GossypiumhirsutumL.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 نقش کود ارگانیک و هورمون جیبرلیک اسید بر عملکرد کمی و مورفولو یکی زعفران تحت کشت ایروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
43 واکنش جوانه زنی بذورتلخه جمع آوری شده ازمزارع گندم آبی و دیم به تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
44 واکنش جوانه زنی بذورتلخه جمع آوری شده ازمزارع گندم آبی و دیم به تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
45 واکنش درصد و سرعت جوانه زنی چهارده توده مختلف سیاهدانه (Nigella sativa L.) به تنش شوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 واکنش دو گونه گیاهی، سویا (Glycine max, L.) و گاوپنبه Abutilion thephrasti, med. به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی