دکتر مسعود قدسیان

دکتر مسعود قدسیان استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود قدسیان

Dr. Masoud Ghodsian

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبشستگی پایین دست جت های ریزشی حاوی رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 1
2 آبشستگی پایین دست سرریزهای کلید پیانویی مثلثی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 2
3 استهلاک انرژی سرریز کلیدپیانویی مثلثی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 3
4 اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 3
5 اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 4
6 بررسی آبشستگی والگوی جریان دراطراف دوآبشکن بسته درقوس 90درجه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 3
7 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش USBRVI با آبپایه پلکانی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 4
8 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات چسبنده ناشی از جت های ریزشی آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 3
9 بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش روزنه های مکش رسوب بر عملکرد روش لوله دفن شونده در لایروبی مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 1
10 بررسی آزمایشگاهی اثر شعاع انحنا و موقعیت استقرار آبشکن های T شکل در قوس ۹۰ درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 1
11 بررسی آزمایشگاهی اثرگذاری های هندسه پایه های جداکننده جریان بر آبگذری سرریز کلیدپیانویی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 2
12 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف آب شکن های سری سرسپری جاذب در مسیر مستقیم (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 3
13 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 4
14 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 4
15 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و مشخصات دلتا تحت جریان دائمی و غیردائمی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 1
16 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای طول آبشکن و قطر مصالح بر آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 2
17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شعاع انحنای قوس ۹۰ درجه بر تغییرات توپوگرافی بستر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
18 بررسی آزمایشگاهی تاثیر موقعیت پایه روی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل در قوس ۹۰ درجه ملایم (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
19 بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن تی شکل در قوس ۹۰ درجه با بستر صلب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
20 بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریز کلید پیانویی با تاج شیب دار ناپیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 19، شماره: 1
21 بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 4، شماره: 12
22 بررسی آزمایشگاهی میدان جریان توسط جت های آفست دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 1
23 بررسی پدیده انفجارآشفتگی اطراف آبشکن مستغرق در خم کانال (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 2
24 بررسی تاثیر نحوه تخریب فیوزپلاگ بر دبی خروجی از مخزن سد (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 18
25 بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس ۱۸۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 2
26 بررسی ساختار جریان آشفته اطراف آب شکن تیغه ای قرار گرفته در موقعیت های مختلف قوس 90 درجه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
27 بررسی عددی تاثیر شعاع انحنای قوس بر الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس ۹۰ درجه با بستر صلب (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 22
28 بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تاثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل آلود (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 4
29 بررسی و ارزیابی تجربی آبشستگی پایین دست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه ای نوع A در جریان آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 1
30 تاثیر زاویه استقرار آبشکن T شکل در قوس بر الگوی جریان با استفاده از مدل عددی (FLOW-۳D) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
31 تاثیر شیب دیواره پاییندست بر ضریب آبگذری سرریز کنگره ای انحنادار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 30، شماره: 1
32 تاثیر قدرت جریان ثانویه بر تنش برشی بستر پیرامون آبشکن سرسپری مستقر در موقعیتهای مختلف قوس ۹۰ درجه با بسترصلب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
33 تعیین عمق و سرعت جریان سیلابی در آستانه شکست گیاهان زراعی و محاسبه موقعیت برش در آنها به روش آنالیز تحلیلی و آزمایشگاهی، مطالعه موردی: برنج (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 1
34 تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
35 روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز براساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 4
36 شبیه سازی عددی پخش جت آب در حوضچه استغراق و فشار وارد بر کف آن (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 10
37 شبیه سازی عددی میدان جریان در حوضچه آرامش USBR VI با نرم افزار Flow۳D (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
38 مطالعه آزمایشگاهی اثر ارتفاع ریزش جریان بر توپوگرافی بستر پایین دست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه ای شکل نوع A (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
39 مطالعه آزمایشگاهی اثر ارتفاع ریزش جریان بر توپوگرافی بستر پایین دست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه ای شکل نوع A (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
40 مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب تاج دیواره جانبی بر آبگذری سرریز کلید پیانویی مثلثی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 4
41 مطالعه آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف آبشکن T شکل مستغرق در مسیر مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 2
42 مطالعه آزمایشگاهی الگوی آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل منفرد مستقر در قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 3
43 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سهبعدی در اطراف آبشکن T شکل مستغرق، عمودی و مستقر در قوس ۹۰ درجه با بستر تعادل یافته (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 7، شماره: 1
44 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر دبی جریان و عمق پایاب بر روی توپوگرافی بستر پایین دست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 3
45 مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در یک کانال مستقیم با بستر زبر (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
46 مطالعه آزمایشگاهی و عددی جریان در سرریز کلیدپیانویی با دماغه بالادست و تاج نیم دایره در دهانه خروجی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 2
47 مطالعه عددی الگوی جریان در کانال قوسی تحت تاثیر تغییرات پارامتر U/Uc با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
48 مطالعه ی آزمایشگاهی اثر ارتفاع مانع در مهار سرعت جریان گل آلود در شرایط تغییر ناگهانی شیب بستر مخزن (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 32
49 واسنجی چندمعیاره خطوط لوله برای جریان های گذرا (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشستگی اطراف پایه استوانه ای شکل در یک قوس 180 درجه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 آبگذری سرریز کنگره ای انحنادار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 اثر ارتفاع ریزش بر حداکثر ابعاد حفره آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 اثر ارتفاع ریزش جریان بر توپوگرافی بستر پایین دست سرریز کلید پیانویی ذوزنقه ای شکل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 اثر استغراق و زاویه قرارگیری آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه بر آبشستگی بستر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 اثر زمان بر آبعاد حفره آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 اثر شرایط جریان ورودی و قطر مصالح بستر بر آبشستگی پایین دست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه ای نوع A : بررسی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 اثر طول آبشکن بر روی الگوی جریان و طول ناحیه جداشدگی در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
9 اثردانه بندی مصالح بر روی حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل با مقطع دایره شکل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارائه رابطه ضریب ابگذری المانی دریچه های کشویی جانبی با استفاده از روش جستجوی ژنتیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
11 استهلاک انرژی درسرریزهای پلکانی تحت شرایط رژیم جریان پیوسته (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 الگوی جریان اطراف پایه پل در قوس ° 180 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 Data filtering methods for collected data by Acoustic Doppler velocimeter (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 Flow Pattern and Delta Characteristics in a Dam Reservoir (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
15 Secondary Currents in a Bend Channel With T-Shape Spur Dike (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 برآورد حداکثر عمق آبشستگی تحت اثر جتهای دیواره ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 برآورد حداکثر عمق آبشستگی حول آبشکنها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن بسته در قوس (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن بسته در قوس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 بررسی آبشستگی ناشی از جت ریزشی دایروی بر بستر چسبنده (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی آبگذری سرریز کنگرهای انحنادار با شیب بالادست و پاییندست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات چسبنده توسط جت آفست مستغرق مایل 30 درجه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
23 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی ناشی از پایه پل کج استوانه ی شکل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 بررسی آزمایشگاهی آستانه تخریب آبشکن توده سنگی درشرایط مستغرق (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی آزمایشگاهی اثر جریان ورودی و عمق پایاب بر آبشستگی پایین دست سر ریز کلید پیانویی نوع A (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه آبشکن های سری سرسپری بر تغییرات توپوگرافی بستر درمسیر مستقیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی آزمایشگاهی اثر کج شدگی پایه پل مستطیلی و شکل هیدروگراف برعمق آبشستگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل و مستقر در قوس ملایم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان پیرامون جت دیواره ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر 90 درجه با وجود همزمان صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی پیرامون آبشکن شکل در قوس ملایمT (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 بررسی آزمایشگاهی بروی ضریب تخلیه جریان همزمان دریچه و سرریز جانبی در خم 180 درجه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی درون حوضچه آرامش با آستانه انتهایی پلکانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر توپوگرافی بستر در یک خم 90 درجه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
36 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب درآبگیر 09 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر 90 درجه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
38 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شعاع انحنا بر تغییرات ناحیه جدایی پیرامون آبشکن تی شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکست شیب و غلظت بر پروفیل های سرعت جریان گل آلود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
40 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار در تغییر شکل ترک طولی در لوله های پلی اتیلن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 بررسی آزمایشگاهی تاثیر کج شدگی پایه به سمت بالادست جریان برآبشستگی پیرامون پایه با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات جریان و انحنای نسبی کانال بر ابعاد حفره آبشستگی در یک خم90 درجه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بررسی آزمایشگاهی تاثیر وجود مانع، شکست شیب و غلظت ورودی جریان گل آلود بر پروفیل های سرعت (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
44 بررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر در قوس 180درجه با ابگیر جانبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بررسی آزمایشگاهی تغییرات تنش برشی دو بعدی در قوس 90 درجه با استفاده از روش سرعت متوسط از روش سرعت متوسط (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
46 بررسی آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی بستر در محدوده آبشکن T شکل مستغرق در قوس ٩٠ درجه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بررسی آزمایشگاهی تنش برشی و ناحیه جداشدگی حول آبشکن T شکل در قوس ۹۰ درجه به منظور مدیریت کناره در رودخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
48 بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در یک خم 90 درجه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
49 بررسی آزمایشگاهی روان شدگی و دبی نشت از ترک طولی زیر لوله پلی اتیلن در خاک غیریکنواخت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
50 بررسی آزمایشگاهی روند تغییرات رواناب در فرسایش بین شیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
51 بررسی آزمایشگاهی زمان تعادل آبشستگی پیرامون پایه پل مستطیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
52 بررسی آزمایشگاهی صلبیت بستر بر تغییرات ناحیه جدایی پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریز کلیدپیانویی مستطیلی در شرایط آزاد و مستغرق با جانمایی های مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
54 بررسی آزمایشگاهی فراآب در بالادست پایه پل مستطیلی شکل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
55 بررسی آزمایشگاهی ناحیه جدا شدگی جریان پیرامون آبشکن مستقر در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 بررسی آزمایشگاهی هندسه چاله آبشستگی و نرخ آبشستگی حول آبشکن سرسپری جاذب و دافع (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 بررسی آزمیشگاهی تاثیر شعاع انحناء نسبی بر تغییرات ورتیسیتی پیرامون آبشکن T شکل مستقر درقوس 90 درجه با بستر تخت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
58 بررسی اثر بخشی تزریق هوا درون آب پایه های انتهایی بر آبشستگی در حوضچه آرامش نوع 6 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 بررسی اثر تنگ شدگی موضعی در تغییرات توپوگرافی بستر ناشی از استقرار آبشکن سرسپری مستغرق در کانال مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
60 بررسی اثر نسبت استغراف آبشکن های T شکل مستقر در قوس 90 درجه برتوپوگرافی بستر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 بررسی اثر نسبت استغراق آبشکنهای T شکل مستقر در قوس 90 درجه بر توپوگرافی بستر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 بررسی اثر نسبت طول بال به جان آبشکن سرسپری مستغرق در تغییرات توپوگرافی بستر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 بررسی اثرات زبری بستر بر روی الگوی جریان پیرامون جت دیواره ای با نازل دایره ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 بررسی اثرات منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه شفارود در استان گیلان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
65 بررسی اثرطول بال آبشکن های T شکل مستقر در قوس 90 درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
66 بررسی اثرموقعیت استقرار آبشکن های T شکل در قوس 90 درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
67 بررسی ازمایشگاهی اثر زاویه قرار گیری آبشکن T شکل مستغرق نسبت به ساحل برتوپوگرافی بستر در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
68 بررسی پدیده انفجارآشفتگی در لایه نزدیک بستر اطراف آبشکنها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 بررسی پدیده درون آمیختگی در جریان های گل آلود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
70 بررسی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر پارامترهای عرض جدایی جریان و رسوب ورودی به آبگیر 90 درجه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 بررسی تاثیر دبی برروی توپوگرافی بستر حول آبشکن بسته درکانال قوسی شکل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 بررسی تاثیر درصد استغراق جریان در آبشکن های سرسپری سری بر توپوگرافی بستر در مسیر مستقیم در حالت مستغرق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 بررسی حفرة آبشستگی ایجاد شده توسط جتهای دیواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
74 بررسی زمان به تعادل رسیدن توپوگرافی بستر ناشی از استقرار آبشکن سرسپری مستغرق در کانال مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
75 بررسی ساختارجریان آشفته نزدیک بستردرجتهای دیواره ای سه بعدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 بررسی عددی اثر پایه های جداکننده بر جریان عبوری از سرریز کلیدپیانویی مستطیلی شکل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 بررسی عددی اثر شکل تاج بر روی ضریب آبگذری سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 بررسی عددی الگوی جریان اطراف پایه کج پل به سمت پایین دست (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
79 بررسی عددی پروفیل های عمقی مولفه های سرعت حول آبشکن T شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
80 بررسی عددی تاثیر طول آبشکن T شکل بر الگوی جریان مستقر در قوس 90درجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 بررسی عددی تاثیر عرض کانال بر ناحیه جداشدگی جریان پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 09 درجه با استفاده از نرم افزار FLOW - 3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
82 بررسی عددی تاثیرتغییر طول جان آبشکن Tشکل بر الگوی جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 بررسی عددی تأثیر شعاع انحناء قوس بر ناحیه جداشدگی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
84 بررسی عددی جریان روی سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
85 بررسی عددی سرعت در حوضچه آرامش USBR VI و کانال پایین دست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
86 بررسی عددی فشار روی دیوار قایم میانی حوضچه آرامش USBR VI (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
87 بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیرات طول آبشکن بر الگوی جریان در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
88 بررسی عملکرد آبپایه های پله ای شکل بر ابشستگی پایین دست حوضچه آرامش تیپ USBR VI (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
89 بررسی عملکرد اثر آرایش جداکننده ها بر ابشستگی پایین دست حوضچه آرامش USRR VI (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
90 بررسی موقعیت و طول آبشکن بر آبشستگی اطراف آن در قوس (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
91 بررسی نیروهای موثر در حرکت جریان گل آلود با استفاده از نتایج مدل فیزیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 بررسی و مقایسه روشهای محاسبه تنش برشی در کانالهای قوسی شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
93 تاثیر آبشکن T شکل مستقر در ابتدای قوس 90 درجه بر توپوگرافی بستر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
94 تاثیر پارامتر U/Uc بر اندازه مولفه های سرعت سه بعدی در قوس توام با آبشکن T شکل به روش عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
95 تاثیر تنگ شدگی مقطع بر تغییرات توپوگرافی بستر ناشی از آبشکن T شکل مستقر در انتهای قوس 90 درجه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
96 تاثیر جریان سیلابی بر توسعه دلتا در مخازن سدها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
97 تاثیر دبی و موقعیت استقرار بر ابعاد حفره آبشستگی آبشکن T شکل مستقر در قوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
98 تاثیر زبری بستر بر الگوی جریان و پارامترهای آشفتگی جت های دیواره ای سه بعدی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
99 تاثیر زمان بر تغییرات ابعاد حفره آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل با طول بال های متفاوت و مستقر در ابتدای قوس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
100 تاثیر شعاع انحناء نسبی قوس 90 درجه با بستر تخت بر تغییرات تنش برشی پیرامون آبشکن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
101 تاثیر طول تاج بر ضریب آبگذاری در سرریزهای کنگره ای مثلثی با شکل تابع ربع دایره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
102 تاثیر عدد فرود جریان و زاویه آبشکنهای سرسپری سری بر توپوگرافی بستر در مسیرمستقیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 تاثیر عرض کانال هادی بر نحوه شسته شدن خاکریز شسته شونده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
104 تاثیر عمق پایاب بر حداکثر عمق حفره آبشستگی ایجاد شده توسط جتهای دیواره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
105 تاثیر فاصله آبشکن برروی آبشستگی و پروفیل بستر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
106 تاثیر قدرت گردابه (Vorticity) و قدرت جریان عرضی (Secondary flow) برفرایند ابشستگی در اطراف آبشکن در قوس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
107 تاثیر موقعیت استقرار آبشکن بر الگوی جریان در قوس توسعه یافته به روش عددی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
108 تاثیر موقعیت استقرارآبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه با بستر تخت بر تغییرات ورتیسیتی پیرامون آبشکن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
109 تاثیرشعاع انحنا بر توپوگرافی بستر قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
110 تاثیرعدد فرود جریان براندازه مولفه های سرعت سه بعدی درقوس توام با آبشکن سرسپری به روش عددی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
111 تأثیر زمان بر روی عمق آب شکستگی اطراف آب شکن ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
112 تخمین آبشستگی ناشی از جتهای غیر مستغرق دایروی و مستطیلی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
113 تخمین هوشمند حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل در رسوبات غیریکنواخت با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
114 تخمین هوشمند دبی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
115 تعیین آبگذری سرریزجانبی لبه تیزمثلثی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
116 تعیین ضریب آبگذری سرریز جانبی لبه تیز مثلثی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
117 تعیین نسبت دبی انحرافی سرریز جانبی در کانال آبگیر واقع در قوس 180 د رجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
118 تعیین نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع آب شرب شهری تحت حملات آلودگی شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
119 تغییرات زمانی حفره آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی ازاد (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
120 رژیم جریان در سرریزهای کنگره ای قوسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف پایه کج پل در صفحه عمود بر جریان به سمت راست و چپ (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
122 شبیه سازی عددی الگوی جریان در قوس 90 درجه با استفاده از نرم افزار SSIIM (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
123 شبیه سازی عددی جریان عبوری سرریز جانبی لبه پهن گرد گوشه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
124 ضریب آبگذری دریچه های کشویی جانبی در کانالهای انتقال آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
125 ضریب شدت جریان دریچه جانبی در قوس 180 درجه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
126 کارآیی روش کریجینگ در بررسی تغییرات توپوگرافی بستر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
127 کامپوزیت های دیجیتال: مروری بر چاپ سه بعدی و جوهرهای چاپ نانوساختار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
128 کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در قوس 180 درجه با استفاده از پره های مستغرق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
129 کنترل رسوب ورودی به آبگیرها با استفاده از آبشکن و صفحات مستغرق (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
130 محافظت و تعمیر سواحل و سازه های (بتنی) دریایی و بندری به کمک پیگمنتهای سرامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
131 مدلسازی عددی پخش شوری و فرآیند انتقال با استفاده از مدل EFDC (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
132 مدلسازی عددی جریان درون شیب شکن گردابه ای مماسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
133 مدلسازی عددی فرآیند انتقال موادمحلول تحت جریان های مختلف در خور (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
134 مروری بر تاثیر پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
135 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست سرریز کلید پیانویی مثلثی شکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
136 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست سرریز کلیدپیانویی مستطیلی شکل نوع A (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
137 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی سری سه تایی آبشکنهای T شکل در قوس 90 درجه تند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
138 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از پایه پل کج دایره ای شکل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
139 مطالعه آزمایشگاهی اثر دبی انحرافی آبگیر جانبی در کانال قوسی 180 درجه بر قدرت جریان ثانویه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
140 مطالعه آزمایشگاهی اثر عدد فرود بر الگوی جریان دو بعدی پیرامون آبشکن مستقیم مستقر در انتهای قوس 90 درجه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
141 مطالعه آزمایشگاهی اثر مانع بر سرعت پیشروی جریان گل آلود در مخازن سدها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
142 مطالعه آزمایشگاهی اثرات هیدرولیکی صفحات مستغرق بر میزان آبگیری، آبگیرهای جانبی 90 درجه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
143 مطالعه آزمایشگاهی اثرزاویه قرارگیری آبشکن های سری سه تایی سرسپری برآبشستگی درقوس 90درجه تند (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
144 مطالعه آزمایشگاهی اثرشیب برمشخصات جریان های ورقه ای ناشی ازبارندگی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
145 مطالعه آزمایشگاهی اثرعدد فرود جریان بر الگوی آبشستگی پیرامون آبشکن های T شکل مستقر در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
146 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان حول دو آبشکن در قوس 90 درجه با بستر متحرک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
147 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان در اطراف آبگیر جانبی با وجود صفحات مستغرق و آبشکن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
148 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
149 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر دبی سیلاب بر دلتای رسوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
150 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر دراطراف آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
151 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل هیدروگراف بر پیشروی طولی دلتا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
152 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه بال آبشکن های T شکل مستقردر قوس °90 بر میزان آبشستگی اطراف آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
153 مطالعه آزمایشگاهی توسعه دلتا در مخازن سدها با عبور هیدروگراف های متوالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
154 مطالعه آزمایشگاهی جریان در سرریزکلید پیانویی نوع A با پلان های مستطیلی، مثلثی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
155 مطالعه آزمایشگاهی رفتار جریان گل آلود در مخازن سدها تحت اثر غلظت و شکست شیب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
156 مطالعه آزمایشگاهی روان شدگی خاک در اثر نشت از ترک زیر لوله پلی اتیلن در خاکهای ماسه ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
157 مطالعه آزمایشگاهی سازه بهینه از نظر کنترل رسوب و آبشستگی در آبگیرهای جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
158 مطالعه آزمایشگاهی نشت از روزنه واقع در زیر لوله های پلی اتیلن مدفون در خاک های ماسه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
159 مطالعه آزمایشگاهی و عددی آبشستگی در قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
160 مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان حول آبشکن در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
161 مطالعه عددی تأثیر طول بال آبشکن T شکل بر الگوی جریان در قوس تند با بستر صلب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
162 مطالعه عددی تأثیر طول بال و جان آبشکن T شکل بر الگوی جریان درقوس 09 درجه با شعاع انحنای R=3B با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
163 مطالعه عددی تغییرات تنش برشی بستر حول آبشکن T شکل (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
164 مطالعه عددی جریان دوفازی (آب و هوا) در سرریز کلید پیانویی نوع A (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
165 مطالعه عرض جدایی جریان و میزان کنترل رسوب در سامانه های مختلف در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
166 مطالعه ی آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف پایه کج پل با انحراف به سمت پایین دست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
167 مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی ازپایه ی کج پل باانحراف به سمت بالا دست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
168 معرفی رویکرد فرامکانی در مطالعات مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
169 مقایسه ی آزمایشگاهی مساحت و حجم حفره آبشستگی پایین دست سرریز کلیدپیانویی مثلثی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
170 نگرشی بر خطاهای موجود در برداشت داده های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
171 همگرایی لایه های جریان در پایین دست سرریزهای کنگرهای قوسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور