دکتر محمدرضا مجدزاده طباطبایی

دکتر محمدرضا مجدزاده طباطبایی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا مجدزاده طباطبایی

Dr. MohammadReza MajdZadeh Tabatabaei

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدل تحلیلی و تجربی تعیین روابط رژیم در رودخانههای آبرفتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
2 اعتبارسنجی معادلات پروفیل عرضی کناره در رودخانه های ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه شیب کناره و دانه بندی ذرات بر فرسایش نشتی سواحل رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی آزمایشگاهی جریان انحرافی آبگیرهای جانبی در کانال های قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی الگوی جریان در خلیج گرگان با در نظر گرفتن تغییرات تراز سطح آب دریای خزر با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 3
6 بررسی تاثیر توالی دبی روزانه در پیش بینی جریان رودخانه ها با استفاده از برنامهریزی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
7 بررسی تاثیر خصوصیات هندسی رودخانه ها بر دبی طراحی در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
8 بررسی تاثیرات کف شکنی چاهها بر پتانسیل برداشت از آبخوان با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 4
9 بررسی تغییرات ریخت شناسی مصب ها (شبیه سازی عددی رودخانه شلمانرود با نرم افزار MIKE۲۱) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 3
10 بررسی عددی هیدرولیک آبگیرهای جانبی رودخانه ای با استفاده از مدل عددی SSIIM۲ (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 3
11 بهینه سازی ابعاد سیستم های ترکیبی (سد - گوره) مهار سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 3
12 شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
13 طراحی هندسه مقطع پایدار رودخانه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 1
14 مدل بهینه سازی طراحی ابعاد آبشکن های رودخانه ای و نقش آن در پایدارسازی مورفولوژیکی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 4
15 مدل تحلیلی روابط هندسه هیدرولیکی پیچان رودها با در نظر گرفتن جریان ثانویه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 3
16 مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
17 مروری بر اندرکنش هیدرودینامیک جریان و زندگی آبزیان در جریان آشفته رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 1
18 مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهههای ماسهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
19 مطالعه تحلیلی هندسه پایدار پیچان رودها (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 3
20 مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 5، شماره: 1
21 نقش تیوری های حدی در اقتباس روابط هندسه ی هیدرولیکی رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزایش قطر دانه بندی بر زبری ذره و زبری فرم بستر در رودخانه های ماسه ای، مطالعه موردی رودخانه سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
2 ارائه مدل تحلیلی محاسبه جریان موثر در رودخانه های شنی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارتباط تغییرات مورفولوژی رودخانه باترازکاهی بستر آن به روش آماری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیآبی روشهای تجربی و منطقی در تعیین عرض و عمق رژی رودخانه بغلان در حوضه کندوز افغانستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی آزمایشگاهی معادلات پروفیل عرضی کناره رودخانه های پایدارمستقیم (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 ارزیابی اثر تغییرات کاربری حاشیه رودخانه گرگان رود بر هندسه پایدار آن با استفاده از مدل تحلیلی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 ارزیابی دما و بارش یخچال علم کوه با سناریوهای CMIP5 و روش ریزمقیاس نمایی LARS-WG6.0 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
8 ارزیابی و مقایسه کارایی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در خطوط انتقال آب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 برآورد منحنی دبی - اشل با استفاده از منحنی دانهبندی بستر رودخانه، مطالعهی موردی رودخانه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
10 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان آبگیر جانبی باموقعیت 115 درجه در کانال U شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه و فاصله نسبی بر عمق چاله آبشستگی در آبشکن های سری دافع و برگردان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب بر آبشستگی پاییندست دریچهها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرادیان هیدرولیکی برعمق چاله ی آبشستگی ناشی از فرسایش نشتی درمجاورت سازه ی متقاطع درکناره ی رودخانه ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 بررسی آزمایشگاهی تغییر شکل بستر و الگوی رسوب گذاری در دماغه آبشکن های سری جاذب و برگردان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی آزمایشگاهی تغییرات شکل پلان بستر کانال رودخانه در مجاورت آبشکن های جاذب و برگردان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
16 بررسی آزمایشگاهی تغییرات یک بعدی سرعت در پیچان رودخانه های با بستر ثابت (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر درایجاد وروند فرسایش درونی درکناره های رودخانه ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در اثر نشت آب از کناره رودخانه به عنوان عاملی مهم در فرسایش و ناپایداری کناره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق در بستر رودخانه ها بوسیله محافظ مرکب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 بررسی آزمایشگاهی گرادیان بحرانی حرکت دانه ها در کناره ی رودخانه در اثر فرسایش نشتی در دو حالت وجود و عدم وجود سازه ی متقاطع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
21 بررسی آزمایشگاهی یک بعدی سرعت در کانال های مرکب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرولوژیکی دما و بارش یخچال علم کوه و رودخانه سردآبرود با سناریوهای CMIP5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
23 بررسی اثرات زیست محیطی تغییرات مورفولوژی رودخانه باتمرکز بر سازه های کنترل سیلاب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
24 بررسی اندرکنش تغییرات ریخت شناسی و زیستگاهی رودخانه (مطالعه موردی قزل آلا خال قرمز رودخانه لار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
25 بررسی بافت فرسوده شهری و ارایه راهکارهای ایمن سازی آن جهت مدیریت بحران، مطالعه موردی؛ شهرستان مسجد سلیمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
26 بررسی تاثیر لبه دار کردن سرریزهای پلکانی در پراکنش انرژی سریز با روش عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی تأثیر نمونه برداری سطح بر ویژگیهای مورفولوژیکی بازه های پله -گوداب در رودخانه های کوهستانی (با مطالعه موردی در رودخانه امامه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
28 بررسی تئوری رژیم در رودخانه های با بستر فعال ماسه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی تخمینی رسوبگذاری در مخزن سد شهید عباسپور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
30 بررسی تغییرات روابط غلظت رسوب – دبی جریان در طول حوادث هیدرولوژ یکی و اهمیت آنها در انتقال رسوب سالانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
31 بررسی تغییرات قدرت جریان حلزونی در کانالهای قوسی(U) شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 بررسی رابطه عمق آبشستگی و عدد رینولدز محیط متخلخل در کناره قائم و شیبدار رودخانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی رابطه عمق آبشستگی و عدد رینولدز محیط متخلخل در کناره قائم و شیبدار رودخانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی راهکارهای تامین دبی زیست محیطی رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
35 بررسی روش های برآورد بار معلق رودخانه قزل اوزن و انتخاب معادله بهینه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
36 بررسی روند اجرایی پروژه های ساماندهی رودخانه ها و ارزیابی عملکرد آنها با شاخص های حفاظت و بهره برداری (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 بررسی زندگی و ساختار جمعیت جلبک های فیتوپلانکتون گونه Amphora commutata با توجه به اثرات هیدرولیک جریان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
38 بررسی زندگی و ساختار جمعیت جلبک های فیتوپلانکتون گونه Navicula placentula با توجه به اثرات هیدرولیک جریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
39 بررسی سطح مقطع پایدار کانالهای آبرفتی مستقیم با استفاده از مفهوم ضریب شکل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 بررسی ضوابط طراحی، ملاحظات زیست محیطی، هیدرولیکی و مورفولوژیکی به منظور احداث رودخانه انحرافی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی کمی پوشش گیاهی ونقش آن در تعیین هندسه هیدرولیکی پایدار رودخانه های شنی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
42 بررسی مقدار نشست رسوبات مخزن سد شهید عباسپور با استفاده از روش های تجربی و مدل عددی HEC-RAS (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
43 بررسی نقش پارامترهای موثر در تعیین دبی طراحی در رودخانه ها (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
44 بررسی نقش دبی مقطع پررودخانه به عنوان آستانه درتحلیل جریان با استفاده از دبی های جزیی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
45 بررسی نقش شاخه های فرعی در فرایند فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه ها با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 بررسی وضعیت رسوبگذاری در رودخانه های جزر و مدی مطالعه موردی رودخانه بهمنشیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
47 بررسی هیدرولیک جریان و تاثیر آن بر چرخه ی زندگی و ساختار جمعیت جلبک های فیتوپلانکتون گونه های Amphora ovsalis در رودخانه تجن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
48 به کارگیری روشهای تصمیم گیری چند معیاره در برنامه ریزی شستشوی شبکه های جمع آوری فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
49 بهره برداری پایدار از آبخوان با استفاده از روش حل مناقشات تئوری منابع مشترک، مطالعه موردی: بخش جنوبی دشت تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
50 بهینه سازی ابعاد سازه های مهار سیلاب در حوضه های شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 بهینه سازی طراحی سازه های کف بند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
52 پاسخ اکولوژیکی رودخانه به تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده در اثر فرآیندهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
53 پهنهبندی سیلاب رودخانه شاندیز با توجه به تحلیل فراوانی به روش ناپارامتریک ومقایسه آن به روش پارامتریک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
54 پیش بینی عمق چاله آبشستگی کناره رودخانه در اثر جریان آب زیرزمینی با استفاده از فرامدل (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
55 پیش بینی هندسه هیدرولیکی رودخانه های کوهستانی با استفاده از مدل تحلیلی(مطالعه موردی: رودخانه اورازان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
56 تاثیر پوشش گیاهی بر ساختار شکل بستر و آبزی پروری در رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
57 تاثیر عرض و عمق جریان بر زیستگاه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
58 تحلیل جریان هیدرولیکی ماندگار و غیرماندگار در مسیل رودها (مطالعه موردی رودخانه بالارود) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 تخمین ضریب زبری به روش تحلیل ابعادی در رودخانه های شنی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
60 تعیین بهترین معادله بار بستر و بار معلق و کالیبراسیون آنها در رودخانه های شنی و ماسه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 تعیین تحلیلی روابط هندسه هیدرولیکی موضعی و مقایسه نتایج آن با روش تجربی دررودخانههای فصلی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 تعیین حد حریم و بستر رودخانه (مسیل های چوره ناب و کلگبین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
63 تعیین حریم کیفی چاه های آب شرب حاجی آباد به کمک مدل WhAEM2000 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
64 تعیین دبی زیست محیطی رودخانه زاینده رود به روش هیدرولیکی با توجه به گونه های شاخص (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
65 تعیین دبی طراحی رودخانه (بررسی موردی رودخانه تار) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
66 تعیین دبی طراحی رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
67 تعیین کاربری اراضی حاشیه رودخانه در مناطق کوهستانی با روش طبقه بندی نظارت شده (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
68 تعیین مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی سنندج) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 تعیین معادله انتقال رسوب مناسب جهت تعیین هندسه پایدار رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
70 تعیین مقادیر CN با استفاده از RS و GIS و برآورد سیلاب ناشی از رواناب در حوضه های فاقد داده های اندازه گیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
71 تعیین مقاطع پایدار در رودخانه ها یا بررسی پایداری در رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
72 تعیین مکان های مناسب برداشت شن و ماسه در رودخانه ها با استفاده از مدل عددی GSTAR-1D (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
73 تغییرات تراز بستر رودخانه ها تحت شرایط سیلابی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
74 تغییرات دینامیکی زمانی و مکانی توزیع دانه بندی بستر رودخانه امامه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 توسعه مدل تحلیلی ارزیابی نقش تغییرات کاربری اراضی حاشیه رودخانه های شنی برهندسه پایدار آن (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
76 جامع نگری در مدیریت کلان طرحهای راهبردی مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
77 حل تحلیلی جریان درآبخوان تحت فشار با اعمال ضریب ذخیره لایه های نیمه نفوذپذیر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
78 حل تحلیلی جریان شعاعی در آبخوان تحت فشار نشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
79 شبیه سازی سه بعدی هیدرودینامیک تلاقی کانال با زاویه 90 درجه (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
80 شبیه سازی عددی آب شستگی پایین دست دریچه کشویی (دریافت مقاله) همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک
81 شبیه سازی عددی تاثیر هندسه تلماسه بر مقاومت جریان در رودخانه های کم عمق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
82 صحت سنجی توابع انتقال رسوب و تاثیر پارامترهای هیدرولیکی بر چگونگی شبیه سازی رسوبگذاری مخزن سد شهید عباسپور با استفاده از مدل عددیHEC-RAS (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 طراحی سریز پلکانی ابزاری مناسب جهت استهلاک انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
84 طول کاربردی روش هی حفاظت بستر در برابر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
85 کاربرد جریان غالب در رودخانه های قلوه سنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
86 کاربرد مدل DRASTIC در بررسی آسیب پذیری آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت فسا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
87 کاربرد هندسه هیدرولیکی در تعیین مقاطع پایدار در رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
88 مبانی اساسی و شواهدفرسایش لوله ای شکل درکناره های رودخانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
89 محاسبه تابع چگالی احتمال قطر متوسط ذرات رسوب به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو : (مطالعه موردی رودخانه امامه) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
90 محاسبه نرخ افزایش سواحل در رودخانه شنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
91 محاسبه نرخ فرسایش سواحل در رودخانه های شنی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
92 مدل تجربی هندسه رودخانه های میاندر در حالت سه، دو و تک متغیره (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
93 مدل تحلیلی فرسایش نشتی در مجاورت سازه های متقاطع کناره های قائم رودخانه ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 مدل سازی سدهای اصلاحی به منظور بررسی تأثیر آنها در هیدرولیک جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه ماسوله) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
95 مدل نیمه تئوری پیش بینی عرض رودخانه های با بستر ماسه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
96 مدل های فرسایش کناره رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
97 مدلسازی دو بعدی جریان در رودخانه ها با استفاده از شبکه های منحنی الخط (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
98 مدلسازی عددی آبشستگی موضعی ناشی از جت مستغرق افقی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
99 مروری بر اثرات متقابل فرایندهای زیست محیطی موثر بر نفوذ پذیری بستر رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
100 مصرف بهینه نمک مورد استفاده در یخزدایی در معابر شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
101 مطالعات میدانی و آزمایشگاهی عملکرد زیست محیطی سازه های عرضی در احیای رودخانه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
102 مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه های ماسهای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 مطالعه آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق با استفاده از سنگچین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
104 مطالعه صحرائی احتمال فرسایش لایه های سطحی و زیر سطحی بستر در رودخانه های شنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
105 مطالعه صحرائی تغییرات مکانی ضریب مسلحشدگی در رودخانه های شنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
106 مطالعه صحرایی به منظور یافتن مناسبترین روش هیدرولیکی در برآورد منحنی دبی اشل در رودخانه های کوهستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
107 مطالعه صحرایی روابط هندسه هیدرولیکی چندمتغیره در رودخانه های شنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
108 مطالعه عددی فرسایش کناره رودخانه های با بستر ماسه ای با استفاده از مدل SSIIM2.0 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
109 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی بروزن تجمعی رسوبات زیرشویی شده ناشی از نشت کناره ی رودخانه ها درگرادیان های هیدرولیکی یکسان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
110 معرفی پارامترها و روشهای احیای رودخانه مطالعه موردی: رودخانه کن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
111 مقایسه توابع پنهان شدگی مختلف با استفاده از توسعه مدلی تحلیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
112 مقایسه روش DRASTIC و GODS در تعیین آسیب پذیری آب های زیرزمینی دشت فسا در محیط ArcGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
113 مقایسه مدل های دوبعدی در برآورد پهنه سیلاب در رودخانه فرحزاد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
114 مولفه های مقاومت جریان در بازههای پله-گوداب واقع در رودخانه های کوهستانی (با مطالعه موردی روی رودخانه امامه) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
115 میزان اثر بخشی روش های توسعه کم اثر در کمیت و کیفیت رودخانه های شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
116 نقش پارامترهای هیدرولیکی درطراحی ابعادشیب شکن ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
117 نقش تغییرات زمانی شدت جریان آب بر روی اکوسیستم رودخانه ها؛ مطالعه موردی رودخانه اغشت (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
118 هندسه هیدرولیکی بازه ای رودخانه های با بستر شنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
119 هندسه هیدرولیکی بازه ای رودخانه های پیچان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران