دکتر سیدسعید موسوی ندوشنی

دکتر سیدسعید موسوی ندوشنی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سیدسعید موسوی ندوشنی

Dr. SeyedSaeed Mousavi Nadooshani

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدل تحلیلی و تجربی تعیین روابط رژیم در رودخانههای آبرفتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
2 ارزیابی عملکرد مدل های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل سازی دبی روزانه (مطالعه موردی: رودخانه های حوضه بالادست سد زرینه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
3 بررسی ایستایی و غیرخطی بودن سری های زمانی جریان روزانه رودخانه بر اساسآزمون های آماری مختلف (مطالعه موردی: رودخانه های حوضه بالادست سد زرینه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
4 بررسی عددی هیدرولیک آبگیرهای جانبی رودخانه ای با استفاده از مدل عددی SSIIM۲ (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 3
5 تحلیل فراوانی دبی اوج سیلاب با پهنای باند متغیر و ثابت روش چگالی هسته ای مطالعه موردی: رودخانه دز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 5
6 تحلیل فراوانی دومتغیره خشکسالی در حوضه آبریز قره سو-گرگانرود با استفاده از توابع مفصل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
7 تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای ترکیبی و گشتاور های خطی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
8 مدل تحلیلی روابط هندسه هیدرولیکی پیچان رودها با در نظر گرفتن جریان ثانویه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 3
9 مطالعه تحلیلی هندسه پایدار پیچان رودها (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 3
10 منطقه بندی حوزه های آبخیز با به کارگیری نوعی از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
11 نقش تیوری های حدی در اقتباس روابط هندسه ی هیدرولیکی رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تجربی بزرگی سیلاب طراحی سد به روش منحنی پوش سیلاب و منطقه بندی ROI(مطالعه موردی:سد رودبار لرستان) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 اثرات سد گلستان 1 بر کاهش خسارت سیلاب با استفاده از مجموعه نرم افزاری HEC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
3 ارائه تفسیری احتمالاتی ازمنحنی پوش منطقه سیلاب وتخمین سیلاب طراحی سدباتکنیک ماتریس واحدمطالعه موردی سدرودبار لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 ارزیابی سیلاب طراحی سد به کمک منحنی پوش منطقه ای احتمالاتی سیلاب و برآورد احتمال فراتری آن(مطالعه موردی: سد بختیاری) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی سیلاب طراحی سدبه کمک منحنی پوش منطقه ای سیلاب وروشمنطقه ای تاثیرمطالعه موردی: سدرودبارلرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژیکی تبدیل بارش - رواناب IHACRES درشبیه سازی رواناب روزانه ایستگاه کلاته رحمان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی نتایج روش توزیع دومتغیره ی پارتو تعمیم یافته با استفاده از روش توابع مفصل، در تحلیل آماری شاخص های جریان کم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
8 استفاده از سریهای زمانی فصلی در پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد ارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 بررسی اثرات بهره برداری از سد سلما در تامین نیاز پایین دست حوضه آبریز سد دوستی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 بررسی تأثیر انتخاب شاخصهای جغرافیایی، فیزیوگرافیک و هواشناسی در تشکیل مناطق همگن به منظور منطقه بندی حوضه ی آبریز ارس (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
11 بررسی توزیع مکانی-زمانی و شدت یک پدیده خشکسالی گسترده در فلات مرکزی ایران با استفاده از ماهواره گرانش سنجی ناسا (GRACE) و شاخص دورسنجی TSDI (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 بررسی زمان ماند مخزن در سناریوی اصلاح الگوی کشت و روش آبیاری در افق توسعه کوتاه مدت (مطالعه موردی: مخزن سد دز) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 بررسی کاربرد تحلیل فراوانی سیلاب به روش ناپارامتری در پهنه بندی رودخانه تویسرکان بر اساس محاسبه تابع چگالی ناپارمتری با پهنای باند ثابت بر مبنای قاعده سرانگشتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 به کارگیری تحلیل همبستگی کانونی در وزن دهی ویژگی های مورد استفاده در تحلیل خوشه ای به منظور منطقه بندی حوضه های آبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 بهره‌برداری بهینه از سدهای مارون و جره با روش برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 بهینه سازی برداشت انتخابی از مخزن با هدف بهبود کیفیت آب (مطالعه موردی : سد سیمره) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
17 پهنهبندی سیلاب رودخانه شاندیز با توجه به تحلیل فراوانی به روش ناپارامتریک ومقایسه آن به روش پارامتریک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 پیش بینی جریان روزانه ورودی به مخزن سد دز با استفاده از مدل های سری زمانی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
19 تحلیل توأم دبی اوج و حجم رواناب سیلاب با استفاده از تابع مَفْصَل Frank (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 تحلیل فراوانی تداوم و شدت خشکسالی بااستفاده ازتوزیع ناپارامتری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 تحلیل فراوانی سیلاب با استفاده از توزیع ناپارامتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 تحلیل فراوانی سیلاب به روش ناپارامتری بااستفاده ازروش سری متعامد کسینوسی سری مثلثاتی کلاسیک و تابع هسته باپهنای باند ثابت برمبنای روش صحت سنجی مضاعف (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 تعیین مقادیر CN با استفاده از RS و GIS و برآورد سیلاب ناشی از رواناب در حوضه های فاقد داده های اندازه گیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 تعیین مناطق همگن سیلابی به روش تحلیل خوشه ای افرازی k-means بر اساس گشتاورهای خطی مرتبه دوم (مطالعه موردی: حوضه سدهای رودبار و بختیاری) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 تغییرات تراز بستر رودخانه ها تحت شرایط سیلابی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 تغییرات دینامیکی زمانی و مکانی توزیع دانه بندی بستر رودخانه امامه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 توسعه مدل تحلیلی ارزیابی نقش تغییرات کاربری اراضی حاشیه رودخانه های شنی برهندسه پایدار آن (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 تهیه مدل تصادفی پیش بینی آورد آب آشامیدنی بهداشتی با مطالعه موردی بر رودخانه بشار (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
29 شاخصه بندی پایش و پیش بینی پدیده خشکسالی با استفاده از ماهواره گرانش سنجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
30 شبیه سازی دبی های ماهانه ایستگاه هیدرومتری حمیدیه به روش fragments (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
31 عملکرد برازش جامعتر (Over fitting) برای مدلسازی جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه کرج) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
32 کاربرد روشهای پیش پردازش داده ها درمدل سازی جریان رودخانه مطالعه موردی رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
33 کاربرد رویکرد ورشکستگی در مدیریت کیفی رودخانه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
34 کاربرد مدل های دبی - مدت - فراوانی در آبخیزداری (دریافت مقاله) نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز
35 کاربرد منحنیهای پوش منطقهای در ارزیابی سیلاب طراحی سد (مطالعه موردی سد بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
36 مدل تجربی هندسه رودخانه های میاندر در حالت سه، دو و تک متغیره (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 مدل میانگین متحرک جامع خود همبسته برای پیشبینی جریان روزانه ورودی به مخزن سد دز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
38 مروری بر تجارب ملی و بین المللی کاربرد روش منحنی پوش سیلاب در تعیین سیلاب طراحی سد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
39 مقایسه توابع پنهان شدگی مختلف با استفاده از توسعه مدلی تحلیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 مقایسه روشهای هلت - وینترز و باکس - جنکینز درمدلسازی جریان رودخانه مطالعه موردی رودخانه کرج (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
41 مقایسه عدم قطعیت برآورد دبی طراحی به روشهای حداکثر سالانه و دبی های اوج بالاتر ازیک آستانه ی معین درروزدخانه دز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 منطقه بندی حوضه ی آبریز ارس با استفاده از نگاشت های خودسازمانده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
43 منطقه بندی حوضه ی آبریز سفیدرود بزرگ با استفاده از روشهای خوشه بندی ترکیبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 منطقه بندی فازی حوضه ی آبریزارس باترکیب الگوریتم های c-means Ward (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 نقش تغییرات زمانی شدت جریان آب بر روی اکوسیستم رودخانه ها؛ مطالعه موردی رودخانه اغشت (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
46 هندسه هیدرولیکی بازه ای رودخانه های پیچان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران