دکتر مجتبی مهرآیین

دکتر مجتبی مهرآیین استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

دکتر مجتبی مهرآیین

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جانمایی نازل بر آبشستگی موضعی ایجاد شده توسط جت های دیواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 2
2 بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 4، شماره: 12
3 بررسی آزمایشگاهی میدان جریان توسط جت های آفست دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 1
4 بررسی پدیده انفجارآشفتگی اطراف آبشکن مستغرق در خم کانال (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 2
5 بررسی ساختار جریان آشفته اطراف آب شکن تیغه ای قرار گرفته در موقعیت های مختلف قوس 90 درجه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
6 تاثیر شیب دیواره پاییندست بر ضریب آبگذری سرریز کنگره ای انحنادار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 30، شماره: 1
7 تحلیل شرایط غیر ایزوتروپ جریان عبوری از اطراف آبشکن های تیغه ای و T شکل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 1
8 روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز براساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 4
9 مطالعه میدان جریان اطراف آبشکن تیغه ای و T شکل با تاکید بر تحلیل طیفی و پارامترهای آماری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 92
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبگذری سرریز کنگره ای انحنادار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثر استغراق بر جریان عبوری از روی سرریزهای قوسی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 اثر زاویه دیواره سرریز کلید پیانویی بر آبگذری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
4 بررسی آبگذری سرریز کنگرهای انحنادار با شیب بالادست و پاییندست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی درون حوضچه آرامش با آستانه انتهایی پلکانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 بررسی پدیده انفجارآشفتگی در لایه نزدیک بستر اطراف آبشکنها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 بررسی حفرة آبشستگی ایجاد شده توسط جتهای دیواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 بررسی زبری بستر شنی رودخانه کردان استان البرز به روش فوتوگرامتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
9 بررسی ساختارجریان آشفته نزدیک بستردرجتهای دیواره ای سه بعدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 تاثیر دبی و موقعیت استقرار بر ابعاد حفره آبشستگی آبشکن T شکل مستقر در قوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 تاثیر زبری بستر بر الگوی جریان و پارامترهای آشفتگی جت های دیواره ای سه بعدی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
12 تحلیل حساسیت مدل رقومی ارتفاع در روندیابی ماسکینگام مدل نرم افزاری HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه آبریز سد دز) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 رژیم جریان در سرریزهای کنگره ای قوسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 شبیه سازی عددی توسعه جت در محیطهای محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 مدلسازی عددی جریان برروی سرریز جانبی مستطیلی در شرایط زیر بحرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
16 مدلسازی عددی جریان در اطراف روزنه جانبی قرار گرفته در کانال مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 مدلسازی عددی جریان درون شیب شکن گردابه ای مماسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 مروری بر تاثیر پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 مطالعه ی آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف پایه کج پل با انحراف به سمت پایین دست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
20 مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی ازپایه ی کج پل باانحراف به سمت بالا دست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
21 همگرایی لایه های جریان در پایین دست سرریزهای کنگرهای قوسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور