دکتر محمدتقی ستاری

دکتر محمدتقی ستاری دانشيار دانشکده كشاورزی دانشگاه تبریز

دکتر محمدتقی ستاری

Dr. MohammadTaghi Sattari

دانشيار دانشکده كشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی طرح بهسازی رودخانه آجی‌چای با دو روش پاستاکیا و چک‌لیست وزنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 5
2 ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
3 ارزیابی عملکرد روش های داده محور در مدل سازی بارش ماهانه مشهد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
4 ارزیابی عملکرد روش ANFIS و مدل درختی M5 در برآوردضریب دبی جریان سرریز کرامپ (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 1
5 ارزیابی عملکرد روش های مبتنی بر کرنل در تخمین میزان بار رسوبی معلق رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه صوفی چای مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 3
6 ارزیابی عملکرد روش های مدل درختی M۵ و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل سازی رسوب معلق رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
7 ارزیابی و مقایسه عملکرد روش های داده کاوی در تخمین شاخص کیفی SAR (مطالعه موردی: رودخانه آجی چای آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
8 استفاده از قوانین انجمنی برای پیش بینی بیشینه بارش ماهانه ایستگاه تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 2، شماره: 1
9 پیش بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از روش های شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه آن با سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
10 پیش‎بینی مقادیر بارش ماهانه با استفاده از شبکه‎های عصبی مصنوعی و مدل درختی M۵ (مطالعه موردی: ایستگاه اهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 2
11 روش ترکیبی درخت تصمیم و قوانین انجمنی در پیش بینی بلندمدت بارش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
12 گزارش فنی: پیش بینی سیلاب های ساعتی رودخانه اهرچای با استفاده از روش های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 1
13 مدلسازی رواناب ماهانه با استفاده از روشهای داده کاوی براساس الگوریتم های انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
14 مقایسه روش های مختلف هیدرولوژیکی و اکوهیدرولوژیکی در برآورد جریان محیط زیستی رودخانه مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روند و تغییرات ناگهانی هدایت الکتریکی در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
2 ارزیابی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و برنامه ریزی بیان ژن در مدل سازی ضریب دبی در سرریز کرامپ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی عملکرد مدلهای رگرسیون بردارپشتیبان SVR و تجربی درتخمین رواناب سالانه مطالعه موردی : حوضه گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی کارائی مدل ھای داده کاوی در مدلسازی بارش ماھانھ شھر زاھدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر
5 استفاده از برنامه ریزی خطی در بهره برداری از مخزن سد علویان با محدودیت احتمالاتی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
6 Estimation of SAR Quality Index by using M5 Tree Model (Case study: Shahrchay River in West Azerbaijan, Iran) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 Management of Mahabad Reservoir during Drought with Respect to Environmental Requirement (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
8 بررسی تاثیر دمای سطح دریاهای اطراف بر بارندگی فصلی دشت سلماس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 بررسی تأثیر رسوبات بر روی الگوی جریان مخزن سد علویان با استفاده از مدل MIKE3 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد علویان با استفاده از روش کاهش سطح (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
11 بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد علویان با استفاده از مدل سه بعدی3MIKE (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
12 بررسی روندرسوبگذاری درمخزن سدعلویان بااستفاده ازمدل MIKE3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 بررسی کارایی روش فلاشینگ درکنترل رسوبات مخزن سدسفیدرود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 بهره برداری بهینه از مخزن سد مهاباد با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
15 بهرهبرداری بهینه از سیستم تک مخزنه با استفاده از الگوریتم اصلاحشده جستجوی هارمونی مطالعه موردی: سد علویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
16 بهینه سازی سیاست بهره برداری از مخزن با استفاده از برنامه ریزی خطی محدودیت احتمالاتی مطالعه موردی : سد علویان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
17 بهینه سازی مصرف آب در یک سیستم رودخانه ای ٩ مخزنه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
18 پایش خشکسالی حوضه آبریز رودخانه شهرچای ارومیه با استفاده از شاخصهای خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
19 پیش بینی سیلاب رودخانه اهر چای در ایستگاه تازه کند با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
20 پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 پیش بینی عمق حفره آب شستگی اطراف پایه پل با استفاده از روش رگرسیون ماشین بردارپشتیبان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 پیشبینی جریان ورودی ماهانه به سد سبلان با روش های شبکه عصبی مصنوعی و مدل درختی M5 برای یک سال آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
23 تخصیص بهینه آب در مخازن دو منظوره آبیاری- آبرسانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
24 تخمین رواناب سطحی حوضه گیلان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
25 تخمین سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از شبکه های عصبیمصنوعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
26 تخمین میانگین سالانه سیلاب حوضه های آبریزآذربایجان بااستفاده ازمدل درختی M5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 تخمین نقشه شوری دریاچه ارومیه با استفاده از مدل خطی و تصاویر لندست-8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
28 تعیین میزان همبستگی بین شاخص های پوشش گیاهی NDVI و EVI با الگوهای مختلف بارندگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
29 شبیه سازی جریان خروجی از مخزن سد زنوز با استفاده از مدل درختی قوانین M5 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 شبیه سازی ورودی و تحلیل عملکرد مخزن سد ارسباران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
31 شبیه سازی ورودی و تحلیل عملکرد مخزن سد ارسباران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
32 کاربرد الگوریتم مجموعه ذرات در بهره برداری بهینه از مخزن سد چندمنظوره الغدیر ساوه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
33 کاربرد الگوریتم مجموعه ذرات در بهرهبرداری بهینه از مخزن سد بوکان در زیرحوضه دریاچه اورمیه با لحاظ حقابه زیستمحیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
34 کاربرد مدل درختی M5 در مدل سازی بار رسوبی معلق رودخانه می سی سی پی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 مدل سازی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز با مقطع U شکل با استفاده از مدل درختی M5 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 مدل سازی میزان تبخیر از سطح آزاد آب مخزن سد علویان با استفاده از شبکه های عصبیمصنوعی و مقایسه آن با روابط تجربی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
37 مدلسازی و پیش بینی شاخص کیفی اکسیژن محلول در آب با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
38 معرفی الگوریتم فراابتکاری تکامل تفاضلی در بهره برداری بهینه مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
39 مقایسه تخمین بار معلق به دو روش منحنی سنجه رسوب و مدل درختی M5 (مطالعه موردی: رودخانه لیقوان چای) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 مقایسه عملکرد برنامه ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک در بهره برداری بهینه از مخزن سد با لحاظ نیاز زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
41 مقایسه عملکرد روشهای مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در تخمین نسبت جذبی سدیم (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
42 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی جریان ورودی روزانه به مخزن سد مهاباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران