دکتر مسلم اکبری نیا

دکتر مسلم اکبری نیا دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسلم اکبری نیا

Dr. Moslem Akbariniya

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نوع هورمون و بستر پایه بر پرآوری و ریشه زایی گیاه دارویی قره قات (Ribes khorasanicum) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 3
2 اولویت بندی رویشگاه های منتخب جنگل های هیرکانی برای ثبت جهانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
3 بررسی اکولوژیکی رویشگاه گونه محلب در جنگل های زاگرس میانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 1
4 بررسی برخی ویژگیهای فیزیکی، بیومتریک و مکانیکی چوب محلبCerasus mahaleb (L.) Mill در رویشگاه های جنگلی زاگرس میانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 2
5 بررسی تغییرات غنا و درصد پوشش خزه های اپی فیت بر تنه درختان انجیلی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 8، شماره: 27
6 بررسی نقش خشکه دار در زادآوری طبیعی درختان جنگلی (مطالعه موردی: راشستان لالیس، نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 8
7 تاثیر شرایط نوری مختلف روی صفات مورفولوژیک برگ گونه شاه بلوط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 2
8 تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در نهال های گلابی وحشی (Pyrus boisseriana) در پاسخ به تغییرات آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 1
9 تنوع ریختی روزنه، سلول های همراه و کرک های پوششی برگ شاه بلوط اروپایی (Castanea sativa Mill.) در اکوسیستم خزری (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 3، شماره: 7
10 رابطه میان تنوع گیاهی و مشخصات خاک رویشگاه جنگلی ارغوان در زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
11 مقایسه اثرات نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
12 مقایسه عکس العمل تنوع زیستی گونه های علفی و چوبی به عوامل محیطی در جهت های مختلف جغرافیایی جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 3
13 مقایسه عناصر غذایی پرمصرف خاک در توده های جنگل کاری در مرکز بذر جنگلی خزر، آمل (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تخریب و احیای رویشگاه های جنگلی بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن و سرعت معدنی شدن کربن خاک در غرب مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
2 ارتباط شاخص های حاصلخیزی خاک با لاشبرگ گونه های درختی مختلف در رویشگاه های جنگلی تخریب و احیا شده خزری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
3 بررسی تنوع زیستی گونه‌های علفی و چوبی در جهت‌های مختلف جغرافیایی جنگل‌های شمال ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
4 بررسی تنوع گونهای خزههای پوست نشین درخت انجیلیParrotia persica با استفاده از مدلهای توزیع فراوانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
5 بررسی غنای گونهای خزههای اپیفیت بلند مازوQuerqus Castaneifolia درجنگل جلگهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
6 بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن خاک در مناطق جنگلکاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
7 بررسی ویژگیهای خاک و گیاهان همراه در رویشگاههای شیردار acer cappadocicum gled در منطقه غرب مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
8 بهبود جوانه زنی بذر گونه سیب (Malus orientalis Uglitzk )و شناسایی بهترین تیمار جهت جوانه زنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
9 تاثیر عوامل فیزیو گرافی و خاک بر زادآوری طبیعی گونه های چوبی منطقه کوشک در ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
10 تأثیر اسید سولفوریک بر برخی صفات جوانه زنی و فیزیولوژیکی بذر لیلکی (Gleditshia caspica Desf) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
11 تعیین پروتئین خام نیام و بذر لیلکی Gleditshia caspica Desf. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
12 تغییرات صفات فیزیکی میوه و بذر با تغییرات ارتفاع در سیب جنگلی ( Malus orientalis. Uglitzk) در جنگل هیرکانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
13 ساختمان اشکال زیستی راشستانهای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
14 مطالعه اکولوژیکی رویشگاه جنگلی در زاگرس شمالی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
15 مطالعه نهالهای بردبار وحساس به خشکی گونه بلوط ایرانی با تکیه بر مطالعات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
16 مقایسه دو نشانگر بارز و همبارز در مطالعات مولکولی گونه بلوط ایرانی ()Quercus brantii Lindl (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
17 مقایسه مقدار ترسیب کربن و تثبیت نیتروژن خاک در توده های جنگلی دست کاشت (مطالعه موردی: طرح جنگلداری تیله کنار، سلمانشهر مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی