دکتر حسن اکبری

دکتر حسن اکبری استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن اکبری

Dr. Hasan Akbari

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش ازدور (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 4
2 اثر برخی ویژگیهای خاک بر هدررفت خاک شیروانیهای خاکبرداری جادههای جنگلی (مطالعه موردی: جنگل بخش ۲ سری ۵ نکاچوب) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
3 ارزیابی ۳۶۰ درجه ، روشی موفق در تعیین شایستگی های یک مدیر ( مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد سایه و تابش حیاط های مرکزی خانه های سنتی در اقلیم گرم و خشک شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 42
5 ارزیابی مواجهههای نزدیک به تصادم شناورها با درنظر گرفتن شناورهای غیرکنوانسیونی در شمال شرقی جزیره قشم (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 4
6 ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ماسال/ گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 4
7 ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ماسال/گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 2
8 اندرکنش دینامیکی موج و موج‌شکن کیسونی با در نظر گرفتن جابجایی‌های لغزشی بزرگ در مختصات لاگرانژی بدون المان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 14، شماره: 28
9 بازشناسی ویژگی های کالبدی و عناصر طبیعی حیاط های مرکزی در خانه های تاریخی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 9
10 بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان به عنوان کریدور زیستگاهی کل و بز (Capra aegagrus) بین منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
11 بررسی پهنه بندی خطر زمین لغزش جاده جنگلی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: طرح جنگلداری کوهمیان آزادشهر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
12 بررسی ترجیح زیستگاهی و اندازه گروه های جبیر (Gazella bennettii) در پناهگاه حیات وحش دره انجیر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
13 بررسی تطبیقی الگوی طراحی فرش های طرح باغی و باغ های ایرانی دوره صفویه و قاجاریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 32
14 بررسی حس تعلق به مکان از منظر شاخص های کالبدی و غیرکالبدی در خانه های مستقل و مجتمع های آپارتمانی (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 2
15 بررسی دقت مساحی با پهپاد بدون نقاط کنترل زمینی،RTK و PPK نسبت به GPSهای دستی رایج طرح های جنگلداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
16 بررسی رژیم غذایی یوزپلنگ آسیایی Acinonyx jubatus venaticus با استفاده از روش تجزیه سرگین در منطقه حفاظت شده کوه بافق (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 2
17 بررسی شرایط آسایش حرارتی خانه های حیاط مرکزی در اقلیم گرم وخشک (نمونه ی موردی: خانه های شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 44
18 بررسی وضعیت بیابان‎زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیارهای فرسایش آبی و بادی (مطالعه موردی: منطقه بهاباد استان یزد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
19 بهینه سازی جهت استقرار ساختمان در بهره مندی از تابش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: شهرهای اصفهان، سمنان، کرمان و یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 10
20 بهینه‌سازی فرم، نسبت ابعادی و جهت‌گیری ساختمان بر اساس تابش خورشید و جهت باد (مطالعه‌ی موردی: شهرهای تبریز، یزد و بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 34
21 پیش بینی زیستگاه های مطلوب پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت شده کوه بافق (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 1
22 تاثیر تدوین سیاست های کلی برای بنگاه های خدماتی- آموزشی انتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 4
23 تجزیه و تحلیل ساختار اجتماعی جمعیت قوچ و میش (Ovis orientalis) در پناهگاه حیات وحش دره انجیر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 1
24 تحلیل پایداری شیروانی های خاک برداری جاده های جنگلی براساس خصوصیات مکانیک خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز استخرپشت نکا) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
25 تشخیص تنش گیاهی در عرصه های جنگل کاری با استفاده از سنجنده نور مرئی پهپاد (پژوهش موردی: طرح جنگلداری نکاظالمرود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
26 تعیین پهنای آشیان بوم شناختی غذایی پلنگ ایرانی Panthera pardus saxicolor در منطقه حفاظت شده کوه بافق (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
27 تعیین جهت های مناسب استقرار ساختمان جهت دریافت بهینه تابش خورشیدی در شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 33
28 شناسایی رهیافت های برنامه ریزی شهری در مواجهه با فعالیت های صنعتی درون شهری و کاربست آن در تجارب کشورهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
29 طراحی مجتمع الگویی تولیدی و تفریحی ماهیان زینتی شهرستان محلات بمنظور یکپارچه سازی واحدهای تکثیر و پرورش ماهیان زینتی (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 3، شماره: 4
30 گونه شناسی ساختار کالبدی- فضایی معماری مسکن روستایی دره شاهرود شهرستان خلخال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 10
31 مدل سازی مطلوبیت زیست گاه قوچ و میش اوریال (Ovis orientalis arkal) در پناهگاه حیات وحش دره انجیر استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 2
32 مدلسازی لاگرانژی اثر موج منظم بر خط لوله دریایی مستقر بر بستر نفوذپذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 17، شماره: 33
33 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تاریخچه بارگذاری امواج نامنظم بر روند فرسایش نیمرخ موج‌شکن‌های سکویی شکل پذیر تغییر شکل یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 14، شماره: 28
34 مطالعه تنوع فلورستیکی، کارکردی و نسبی تیره های گیاهی منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 11، شماره: 39
35 مقاله علمی – پژوهشی: برآورد ذخایر سیست و زی توده آرتمیای تالاب نمکی میقان اراک (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 1
36 مقایسه ویژگی های زیست فنی گونه های درختی بومی و غیربومی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 4
37 نقش محصولات جنگلی در معیشت جوامع محلی زاگرس شمالی (مطالعه موردی: استان های کردستان و آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 14
38 نقش ویژگی‌های کالبدی در پیش‌بینی شاخص‌های روانی و اجتماعی ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 32
39 هویت یابی مکانی-فضایی عناصر شهری با تاکید بر مولفه های کالبدی–عملکردی (مطالعه موردی: مساکن بومی جلگه ی غربی گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 فاکتورهایی که بر تحلیل لرزه ای پاسخ شمع اثر می گذارند (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران