دکتر سید علی آزرم سا

دکتر سید علی آزرم سا دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید علی آزرم سا

Dr. Seyed Ali Azarm sa

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج نقشه هیدروگرافی با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 1، شماره: 1
2 امکانسنجی استفاده از تصاویر رادار سار برای تشخیص و اندازه گیری ناهمواری های سطح دریا در منطقه دریایی نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 26، شماره: 102
3 Grain-size characteristics of seafloor sediment and transport pattern in the Caspian Sea (Nowshahr and Babolsar coasts) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 7، شماره: 1
4 برآورد شیب منطقه یورش امواج در منطقه ساحلی نور در فصل سرد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 110
5 بررسی تاثیر احداث اسکله ها بر الگوی انتشار امواج (مطالعه موردی منطقه کیاشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 1، شماره: 1
6 تاثیر جریان شکافنده بر دانه بندی رسوبات بستر دریا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 1
7 تحلیل دانه بندی و بافت رسوب در حاشیه جنوبی دریای خزرمطالعه موردی: خط ساحلی نور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 19، شماره: 73
8 تحلیل ضریب بازپخش راداری در منطقه دریایی نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی دوره: 2، شماره: 4
9 تحلیل و پیش بینی نوسانات تراز آب دریای خزر با استفاده از مدل های استوکستیک سری زمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 13، شماره: 25
10 تخمین آهنگ انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده ازمدل های محاسباتی نرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 10، شماره: 19
11 تخمین مقدار انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده از فرمول های نیمه تجربی و شبکه عصبی مصنوعی در سواحل نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 9، شماره: 17
12 شبیه سازی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر (I-SPH) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 15، شماره: 57
13 شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 11، شماره: 1
14 مطالعه میدانی ارتباط بین عرض منطقه شکست، ارتفاع موج شکنا و تعداد شکست در ساحل شرقی نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 15، شماره: 30
15 نقش توابع کرنل در روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 16، شماره: 62
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جزر و مد بر انرژی امواج در حوضچه های نیمه بسته (خلیج چابهار) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
2 ارزیابی اثرات مورفودینامیک دیوارهای ساحلی بر سواحل مجاور (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
3 ارزیابی روشهای محاسبه نرخ انتقال رسوب و الگوریت های به کار برده شده برای این منظور در نرم افزار MIKE21 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
4 ارزیابی کارآیی روش شئ گرا برای تعیین موقعیت خط ساحلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
5 ارزیابی مدلهای نیمه تجربی امواج در سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
6 استخراج ارتفاع موج از تصاویر ماهواره ای در منطقه دریایی نور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
7 استخراج اطلاعات دمای سطحی آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
8 استخراج کانال جریان شکافنده از تصاویر هوایی در ساحل جنوبی دریای مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
9 استفاده از تحلیل رنگی در تصاویر هوایی برای مطالعه مناطق ساحلی (دریافت مقاله) نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
10 اعتبارسنجی به نیمرخ تعادلی ساحل شهرستان نور در دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 اندازه گیری و پردازش اطلاعات دریایی در ایران با نگرشی بر پروژه های انجام شده، نیازها و قابلیت های موجود (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 اندرکنش فرآیندهای ساحلی و جنگل های مان گرو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
13 EL NIÑO AND LA NIÑA EFFECTS ON WEATHER CHANGES IN SOUTHEASTERN RAN (CASE STUDY: CHABAHAR) (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 Shallow Water Wave Modelling of Coastal Regions of the Oman Sea (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
15 بررسی اصول طراحی آب شکنها (Groins) جهت حفاظت سواحل و معرفی نمونه هایی از کاربرد آنها در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
16 بررسی تاثیر احداث آبشکن بر الگوی انتشار امواج (مطالعه موردی خلیج پزم) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
17 بررسی تاثیر جریانهای دریایی بر انتشار آلودگی های نفتی و مقایسه دو مدل ریاضی و تجربی در پیش بینی حرکت لکه های نفتی(مطالعه موردی خلیج فارس) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
18 بررسی تأثیر احداث جتیها بر الگوی انتقال رسوبات چسبنده در منطقه کیاشهر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
19 بررسی تغییرات خط ساحلی در منطقه کیاشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
20 بررسی تغییرات فصلی نیمرخ تعادلی ساحل شهرستان نور در دریای خزر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
21 بررسی تغییرات قطر رسوبات دریای خزر در منطقه ساحلی نور (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
22 بررسی تغییرات مکانی دانه بندی رسوبات قسمت های مختلف کانال ریپ در فصل بهار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
23 بررسی خطای حاصل از آنالیز جزر و مد در شرایط وجود نقص در داده ها ورودی سطح آب (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
24 بررسی رسوبات رودخانه سفیدرود در پیشروی خط ساحلی منطقه کیاشهر (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
25 بررسی روش های اندازه گیری تراز آب در دریا و معرفی روش بهینه برای کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
26 بررسی کارآئی فرمولهای نیمه تجربی در برآورد نرخ انتقال رسوب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
27 بررسی کارآیی جتیهای احداث شده در منطقه کیاشهر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
28 بررسی مشخصه های هندسی پشته های زیر آبی منطقه ساحلی نور (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 پیش بینی بهنگام نوسانات تراز آب با استفاده از سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS) در دریای خزر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
30 تحلیل روشهای مختلف طراحی موج شکن های نوع v و C در برابر نیروی امواج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
31 تحلیل سیر تکاملی و مشخصات هیدرولیکی موج شکن های قائم و مرکب در ژاپن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
32 تحلیل و مدل سازی نوسانات سطح تراز آب خزر جنوبی با استفاده از سری های زمانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
33 تعیین دمای سطح دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
34 تغییرات دراز مدت خط ساحلی حد فاصل نوشهر تا چالوس با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
35 تغییرات زمانی و مکانی سرعت صوت در خلیج فارس با استفاده از توابع متعامد تجربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
36 ردیابی جریان، کاربردها و تجربه ها (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
37 شبیه سازی عددی انتقال آلودگی نفتی در دریای خزر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
38 شناسایی پشته های زیرآبی منطقه ساحلی نور (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
39 ضرورت ایجاد یک برنامه هماهنگ شده جهت جمع آوری اطلاعات ساحلی در کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
40 طراحی مدل سه بعدیِ پنج لایه برای شبیه سازی عددی انتشار دوگانه­ی دما و شوری در یک حوضه­ی اقیانوسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
41 فشار امواج بر روی سازه های قائم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
42 کاربرد تصاویر هوایی در اندازه گیری عرض منطقه شکست امواج (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
43 کاربرد مدلهای استوکستیک سری زمانی در شبیه سازی و پیشبینی سطح ترازآب خزر جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
44 مدل­سازی عددی جریان­های ناشی از موج در بندر کیاشهر با استفاده از مدل MIKE 21 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
45 مدلسازی امواج نزدیک ساحل در بندر کیاشهر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
46 مدل‌سازی جریانات ناشی از کشند در خلیج فارس با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
47 مدلسازی عددی موج آبهای کم عمق در نواحی ساحلی دریای عمان (خلیج چابهار) (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
48 مدیریت خطوط ساحلی در حال فرسایش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
49 مصالح مناسب برای لوله های مورد استفاده در پروژه های دریایی جنوب کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران