دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

Dr. Arsalan Ghorbani Sheikhneshin

استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش عالی و دهکده جهانی:چالش ها و راه حل ها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 11
2 آینده پژوهی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در افق 1404 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 29
3 ابتکار چندجانبه گرایی مالی چین و چالش نظم مالی بین المللی (۲۰۰۸-۲۰۱۹) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 3، شماره: 2
4 ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 41
5 Chinese Soft Power: Creating a Charm Image in the Islamic World (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 10، شماره: 2
6 Opportunities and Challenges Facing the Track Two Diplomacy in Iran-US Relations (With an Emphasis on Sports Diplomacy) (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 3
7 Quiddity and Position of Religion Inspiration in Theories of International Relations with Emphasis on the Islamic Revolution (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 7
8 The Verbal Strategy of the United States in the Process of Securing Iran's Nuclear Program (۲۰۰۱-۲۰۲۱) (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 1
9 بحران شناسی کووید۱۹ براساس مکعب بحران و تبیین تاثیرات آن بر نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 10، شماره: 4
10 بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 1
11 بررسی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینی(س) و نظریه انتقادی روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 19، شماره: 74
12 پوپولیسم در نظام سیاسی آمریکا و تاثیر آن بر نظم بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 7، شماره: 3
13 تاثیر سند اقتصادی - صنعتی ساخت چین ۲۰۲۵ بر سیاست تجاری-اقتصادی اروپا (۲۰۲۰-۲۰۱۵) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 5، شماره: 1
14 تاثیر سیاست های دونالد ترامپ بر جایگاه رویای آمریکایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 50
15 تاثیر نگاه هستی شناختی به امنیت بر عمق استراتژیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 25، شماره: 99
16 تأثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 16، شماره: 4
17 تئودیپلماسی؛ نقش توئیتر در پیشبرد دیپلماسی رسانه ای ترامپ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 10، شماره: 38
18 تحلیل الگوی رفتاری چین در مشارکت های راهبردی جامع (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 19، شماره: 2
19 تشدید تحریم های یکجانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان شیوع کووید-۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 17، شماره: 1
20 جایگاه منافع ملی و ایدئولوژیک در رویکرد سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 15، شماره: 2
21 جنگ تجاری چین و ایالات متحده آمریکا و پیامد آن بر کشورهای جنوب شرق آسیا؛ مطالعه موردی ویتنام و تایوان (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 3
22 جهان سوم گرایی در نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 4
23 چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 5، شماره: 3
24 چالش بریکس با ساختار مالی جهانی زیرنفوذ آمریکا (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 1
25 چالش نظم نئولیبرال و رویکرد اجماع پکن با تمرکز بر قدرت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 11، شماره: 43
26 دیالکتیک نفی پسا صهیونیسم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 7، شماره: 27
27 دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 1، شماره: 4
28 دین و تحول دموکراتیک در مصر پسا انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 11
29 روند مواجهه آمریکا و روسیه با تروریسم؛ از تقابل تا تعامل (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 11، شماره: 4
30 رویکردها و مناسبات ایران و جنبش عدم تعهد (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 3، شماره: 9
31 ره آوردهای اخلاقی گفتمان انقلاب اسلامی: فرصت ها و چالش های فراسو (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 15
32 سناریوی چندجانبه گرایی در نظم پساکرونا و راهبرد سیاست گذاری ایران در آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 1
33 سیاست آبی اسرائیل در مدیترانه شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 9، شماره: 4
34 سیاست خارجی روسیه در حوزه دریای سیاه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 6، شماره: 3
35 شناسایی و تبیین عوامل و پیشرانهای موثر بر روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس درافق ده ساله با بهره گیری از روش میک مک (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 1، شماره: 2
36 عناصر و روندهای مؤثر بر نظام بین الملل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 6، شماره: 9
37 قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 4
38 مسئولیت حمایت و دوراهی حاکمیت و مداخله در شورای امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 8، شماره: 3
39 مطالعه مقایسه ای الگوی کنشگر انتقادی هنجارگرا با نظریه سیاست خارجی امام خمینی(س) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 23
40 مقاله پژوهشی:تحول جایگاه نفت و تسلیحات در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی (۲۰۱۹-۲۰۰۹) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 34
41 مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات متحده آمریکا در آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 12، شماره: 4
42 مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا از راهبرد دیپلماتیک اوباما تا فشار حداکثری ترامپ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
43 نشانگان پیدایش موج پنجم تروریسم بین المللی در غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 38
44 نقش دیپلماسی آب و نهادهای آبی بین المللی در حل وفصل منازعات در حوضه ی آبریز بین المللی نیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 4
45 نقش فناوری هسته ای در افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
46 نقش کمک خارجی چین در خیزش اقتصادی این کشور در سال های ۲۰۰۰-۲۰۲۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 6، شماره: 1
47 نقش کنگره ایالات متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 3
48 واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در مساله آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 11، شماره: 3
49 واکاوی ظرفیت زمینه ای اقتصادی و سیاسی ایران در مشارکت جامع راهبردی با چین (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 12، شماره: 4
50 همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۳۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 40