دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

Dr. Arsalan Ghorbani Sheikhneshin

استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش عالی و دهکده جهانی:چالش ها و راه حل ها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 11
2 آینده پژوهی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در افق 1404 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 29
3 ابتکار چندجانبه گرایی مالی چین و چالش نظم مالی بین المللی (۲۰۰۸-۲۰۱۹) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 3، شماره: 2
4 ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 41
5 Quiddity and Position of Religion Inspiration in Theories of International Relations with Emphasis on the Islamic Revolution (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 7
6 بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 1
7 تاثیر سند اقتصادی - صنعتی ساخت چین ۲۰۲۵ بر سیاست تجاری-اقتصادی اروپا (۲۰۲۰-۲۰۱۵) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 5، شماره: 1
8 تاثیر سیاست های دونالد ترامپ بر جایگاه رویای آمریکایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 50
9 تاثیر نگاه هستی شناختی به امنیت بر عمق استراتژیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 25، شماره: 99
10 تأثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 16، شماره: 4
11 تئودیپلماسی؛ نقش توئیتر در پیشبرد دیپلماسی رسانه ای ترامپ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 10، شماره: 38
12 تشدید تحریم های یکجانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان شیوع کووید-۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 17، شماره: 1
13 جنگ تجاری چین و ایالات متحده آمریکا و پیامد آن بر کشورهای جنوب شرق آسیا؛ مطالعه موردی ویتنام و تایوان (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 3
14 جهان سوم گرایی در نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 4
15 چالش بریکس با ساختار مالی جهانی زیرنفوذ آمریکا (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 1
16 چالش نظم نئولیبرال و رویکرد اجماع پکن با تمرکز بر قدرت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 11، شماره: 43
17 دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 1، شماره: 4
18 دین و تحول دموکراتیک در مصر پسا انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 11
19 ره آوردهای اخلاقی گفتمان انقلاب اسلامی: فرصت ها و چالش های فراسو (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 15
20 سناریوی چندجانبه گرایی در نظم پساکرونا و راهبرد سیاست گذاری ایران در آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 1
21 شناسایی و تبیین عوامل و پیشرانهای موثر بر روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس درافق ده ساله با بهره گیری از روش میک مک (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 1، شماره: 2
22 عناصر و روندهای مؤثر بر نظام بین الملل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 6، شماره: 9
23 قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 4
24 مطالعه مقایسه ای الگوی کنشگر انتقادی هنجارگرا با نظریه سیاست خارجی امام خمینی(س) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 23
25 مقاله پژوهشی:تحول جایگاه نفت و تسلیحات در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی (۲۰۱۹-۲۰۰۹) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 34
26 مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات متحده آمریکا در آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 12، شماره: 4
27 مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا از راهبرد دیپلماتیک اوباما تا فشار حداکثری ترامپ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
28 نشانگان پیدایش موج پنجم تروریسم بین المللی در غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 38
29 نقش دیپلماسی آب و نهادهای آبی بین المللی در حل وفصل منازعات در حوضه ی آبریز بین المللی نیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 4
30 نقش فناوری هسته ای در افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
31 نقش کنگره ایالات متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 3
32 همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۳۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 40