دکتر بیتا آیتی

دکتر بیتا آیتی دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بیتا آیتی

Dr. Bita Ayati

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسکاونجرها در تسریع فرایند فتوکاتالیستی حذف رنگ زای آبی مستقیم 71 با استفاده از نانوذرات TiO2 تثبیت شده بر بستر سیمانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
2 اثر کاربردپلیمرهای طبیعی و تولیدی بر سرعت دانه سازی در سامانهUASB (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 1
3 استفاده ازشمارش ذرات دربهینه سازی بهره برداری ازواحدهای تصفیه آب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
4 امکان پذیری حذف نیتروژن توسط سیستم USBF و زمان ماند بهینه آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 3
5 امکان سنجی قابلیت بتن پوشش داده شده توسط نانوذرات TiO2 درحذف فنل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
6 Optimization of temperature and supporting electrolyte for ammonium removal using bioelectrochemical systems (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
7 Removing Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate Using a Hybrid Electrocoagulation/Flotation and Photocatalytic System (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 3
8 Removing Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate Using a Hybrid Electrocoagulation/Flotation and Photocatalytic System (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
9 Synthesis of TiO2/Fe3O4/MWCNT Magnetic and Reusable Nanocomposite with High Photocatalytic Performance in the Removal of Colored Combinations from Water (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 3
10 Synthesis of TiO2/Fe3O4/MWCNT Magnetic and Reusable Nanocomposite with High Photocatalytic Performance in the Removal of Colored Combinations from Water (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
11 Using Excess Biomass Sludge Acclimated in Side Stream Partial Nitrification to Evaluation Partial Nitrification and Abrupt Cold Shock Effect in main stream (دریافت مقاله) مجله فناوری محیط زیست ایران دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی اثر کاربرد لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری در بهبود خاک کشاورزی (مطالعه موردی: جزیره کیش) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
13 بررسی استفاده از مواد معدنی و الکتروسنتیک چرخشی در افزایش مقاومت فشاری بتن و تاثیر آن در تثبیت و جامدسازی سرب، روی و آرسنیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
14 بررسی پتانسیل کرم های توبیفکس در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه خانه های فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
15 بررسی تاثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیترویفیکاسیون (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
16 بررسی تولید پلیمرPHA از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری و تاثیر آن بر کاهش حجم لجن (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 4
17 بررسی چندمدل کامپیوتری و ارائه مدل غلظت .SO۲ و H۲S در سطح زمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 4
18 بررسی حذف رنگ و COD رنگزای راکتیو آبی ۱۷۱ در سیستم تلفیقی اکسیداسیون پیشرفته UV/H۲O۲ و بیولوژیکی SBAR (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 3
19 بررسی حذف سورفکتانت آنیونی با استفاده از روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی تک قطبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 115
20 بررسی حذف سورفکتانت ها با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بسترمتحرک (MBBR) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 4
21 بررسی سینتیک حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین در محیط آبی توسط نانوذرات آهن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
22 بررسی عملکرد سیستم فتولیز در حذف هیدروکربنهای نفتی از فاضلاب و مدل سازی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 2
23 بررسی قابلیت تصفیه فاضلاب صنایع قندی در سیستم USBF (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
24 بررسی قابلیت روش اولتراسونیک در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 79
25 بررسی قابلیت گیاه پالایی در حذف سولفات از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
26 بررسی کارایی راکتور بافلدار بی هوازی اصلاح شده MABR در حذف نیتروژن از فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 2، شماره: 4
27 بررسی کارایی سیستم دیسک های بیولوژیکی چرخان در حذف آنیلین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
28 بررسی کارایی سیستمهای MBBR و SBAR در تصفیه فاضلاب سمی فرمالدئید (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 74
29 بررسی محیط زیست تالاب سیاه کشیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
30 بررسی مکانیسم های حذف در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت توسط سیستم MBBR (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
31 بررسی میزان و عوامل موثر در تولید تری هالومتان ها در آب یزد (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
32 بررسی نقش اکسید کننده Na۲S۲O۸ بر بهبود راندمان فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات TiO۲ تثبیت شده بر بستر بتنی در حذف رنگ زا DB۷۱ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 1
33 به کارگیری فرآیند کاویتاسیون هیدرودینامیکی به منظور حذف رنگزا و بهینه سازی بر مبنای میزان انرژی مصرفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 3
34 بهینه سازی پارامترهای وابسته به الکترود در تصفیه ی آلاینده ی رنگزا به روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
35 بهینه سازی تولید کربن فعال از پوست بادام در جذب آلایندههای محلول نفتی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
36 بهینه‌سازی و مقایسه فرایندهای منفرد و ترکیبی با استفاده از کاویتاسیون هیدرودینامیکی به‌منظور حذف رنگزا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 2
37 تاثیر پیش تصفیه ی ازن زنی در فرایند فتوکاتالیستی چسبیده معلق در تصفیه ی فاضلاب رنگی و تعیین شرایط بهینه ی آن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
38 تاثیر جاذب های طبیعی در حذف مس و سرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 3
39 تسریع رنگزدایی فرایند فتوکاتالیستی تثبیت شده توسط اسکاونجر حفره EDTA (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
40 تصفیه آبهای شرب آلوده به نیترات با استفاده از دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک در بیوفیلتر هیدروژنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
41 تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
42 تصفیه فاضلاب حاوی اسید اورانژ 7 با فرایند ازن زنی و تعیین مشتقات میانی تولیدی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
43 تعیین شرایط بهینه حذف اسید قرمز 14 توسط نانوذرات آهن اصلاح شده با نیکل در سیستم دوغابی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 101
44 تعیین شرایط بهینه و سینتیک حذف رنگ زای آبی مستقیم ۷۱ از محلول های آبی توسط فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 1
45 تعیین میزان بهینه پارامترهای مؤثر در حذف رنگزاهای راکتیو توسط واکنش های فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2 تثبیت شده بر بستر بتن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
46 تعیین نسبت بهینه نیترات به فسفات در فرایند گیاهپالائی (مطالعه موردی: گیاهان بامبو و پامپاسگراس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 3
47 حذف اکسی تتراسایکلین توسط نانو ذرات آهن در فرایند فتواکسید اسیون و بهینه سازی حضور یون های رقیب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
48 حذف ترکیبات رنگزا از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سیستم فتوالکترو کاتالیستی شامل الکترود فولاد زنگ نزن و گرافیت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 104
49 حذف نیترات توسط فرایند گیاه پالایی در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
50 حذف هیدروکربن های نفتی از پساب پالایشگاه نفت با استفاده از جاذب های طبیعی بررسی سینتیک و ایزوترم جذب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
51 حذف هیدروکربنهای نفتی از آب های آلوده با فرآیند فتوکاتالیستی خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 29، شماره: 1
52 حذف هیدروکربنهای نفتی از آب های آلوده با فرآیند فتوکاتالیستی خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 1
53 سنتز نانوذرات دو فلزی Fe-Ni و بررسی کارایی ان در حذف رنگ زای AR14 از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
54 سینتیک واکنش تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین در راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
55 قابلیت سیستم SBAR در حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر مشخصات بیوگرانول ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 106
56 کارائی کیتوزان وپلی آکریل آمیددرافزایش سرعت تشکیل گرانول درراکتور UASB (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
57 کارایی سیستم USBF درحذف نیتروژن و تعیین شرایط بهینه ی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 3
58 کارایی نانو اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی بستر بتنی در حذف رنگزای AB113 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
59 مقایسه فرایندهای انعقاد الکتریکی و فتواکسیداسیون UV/ O3 در حذف رنگزای اسید آبی 113 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
60 مقایسه کارایی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در حذف رنگزای اسید قرمز 14 از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 98
61 مقایسه نیتریفیکاسیون جزئی و کامل در سیستم SBR با هدف استفاده در فرایندهای جریان جانبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
62 مقایسه ی قابلیت دو اکسید کننده ی NaIO4 و NaBrO3 بر بهبود فرایند فتوکاتالیستی UV/TiO2 در حذف رنگ زای آبی مستقیم 71 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نسبت اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی به نیتروژن (COD/N) و غلظت اکسیژن محلول (DO) بر راندمان حذف سیانید با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک(MBBR) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
2 اثرات زیست محیطی فعالیتهای معادن زغال سنگ ( با تاکید بر آلودگیهای آب ) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 ارتقا کارایی برکه های تثبیت فاضلاب از طریق بهبود پارامترهای هیدرولیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی روشهای بهسازی تصفیه خانه های فاضلاب مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب قیطریه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
5 استفاده از فرایند جذب کربن فعال پوسته گردو در حذف رنگزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
6 استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب در جهت بهبود خاک کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی اثر پلیمر در تسریع گرانول سازی هوازی در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
8 بررسی اثر کاربرد لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری در بهبود خاک کشاورزی (مطالعه موردی جزیره کیش) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
9 بررسی اثر هیپوکلریت سدیم در حذف فتوکاتالیستی رنگزای آبی مستقیم 71 با نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم تثبیت شده بر بستر سیمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
10 بررسی اثرات زیست محیطی تغییرات مورفولوژی رودخانه باتمرکز بر سازه های کنترل سیلاب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 بررسی اثرات زیست محیطی راه سیبستان – طالقان در فاز ساختمانی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی استفاده از گیاه فرانکینیا در محیط وتلندی جهت کاهش شوری فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
13 بررسی پارامترهای فاصله الکترودها ، غلظت اولیه الاینده و PH در تصفیه فاضلاب حاوی دترجنت به روش شناورسازی الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
14 بررسی پارامترهای موثر بر فرایند فنتون در حذف رنگ زای اسید آبی 25 با استفاده از روش تک فاکتوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
15 بررسی پارامترهای موثر درحذف رنگ اسیدی AB113 توسط نانوذرات TiO2 تثبیت شده بربستر بتنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
16 بررسی تاثیر نانورس بر جذب فلزات سنگینِ روی و سرب موجود در شیرابه مراکز دفن و فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
17 بررسی تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای حاوی ترکیبات فنل، هیدروکینون و پیروگالول در راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی تولید انرژی در حذف فنل با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
19 بررسی جذب فلزات سنگین توسط نانورس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی حذف بیولوژیکی سیانید از پساب باطله کارخانه فرآوری طلا با استفاده از سیستم راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست
21 بررسی حذف دترجنت با استفاده از روش شناورسازی الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
22 بررسی راندمان حذف فنل از فاضلاب با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
23 بررسی روش های حذف آمونیاک با تاکید بر روش های نوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
24 بررسی روش های گندزدایی با تاکید بر سیستم های ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی روش های مختلف استفاده مجدد از پساب شهرک صنعتی و اثرات زیست محیطی آن ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 بررسی روشهای بهینه تولید بیوسورفکتانتها وکاربرد آنها در صنایع مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
27 بررسی شرایط بهینه فعالیت فتوکاتالیستی دوپنت 0.53 % Zn - TiO2 در حذف رنگزا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
28 بررسی عملکرد پیل سوختی میکروبی اصلاح شده با نانو تیوب کربنی در حذف رنگزا از فاضلاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
29 بررسی عملکرد پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای در تصفیه فاضلاب محتوی رنگزا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
30 بررسی فن‌آوری های نوین ذرات نانو در (تصفیه آب و فاضلاب) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی فناوری های نوین ذرات نانو در مهندسی محیط زیست(تصفیه آب و فاضلاب) (دریافت مقاله) اولین همایش آینده پژوهی
32 بررسی قابلیت جاذب های طبیعی در حذف فلزات سنگین مس و سرب (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
33 بررسی قابلیت سیستم الکتروفنتون در تصفیه فاضلاب رنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی قابلیت سیستم انعقاد الکتریکی در تصفیه فاضلاب نفتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
35 بررسی قابلیت سیستم SBAR در حذف MTBE (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
36 بررسی قابلیت فرایند ازن زنی در حذف رنگزا در راکتور استوانه ای به وسیله طراحی آزمایش RSM (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بررسی قابلیت نانو پلیمر پلی لاتیس در تثبیت خاک و کنترل آلودگی هوای شهری ناشی از ریزگردها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
38 بررسی قابلیت نانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال در حذف آنتی بیوتیک سولفامتوکسازول از محلول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
39 بررسی کارائی پلیمر طبیعی کیتوزان در بهبود آبگیری لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 بررسی کارایی انعقاد الکتریکی و شناورسازی الکتریکی در حذف اسید قرمز 14 از محیط آبی با الکترودهای آلومینیومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
41 بررسی کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک در تصفیه فاضلاب پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
42 بررسی کارایی سیستم دیسکهای بیولوژیکی چرخان (RBC) در حذف آنیلین با افزایش سطح مخصوص دیسکها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 بررسی کارایی فرایند الکتروپرسولفات در حذف رنگزای اسید آبی 25 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
44 بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در حذف اسید اورانژ 7 از محیط آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
45 بررسی گیاه مناسب برای پالایش نیترات از آب (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
46 بررسی نوآوری های نوین ذرات نانو در مهندسی محیط زیست (تصفیه آب و فاضلاب) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
47 بررسی و انتخاب بهترین روش شوریزدایی برپایه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در استان بوشهر (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
48 بررسی و مقایسه روش های مختلف حذف فلزات سنگین با تاکید بر روش های نوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 بررسی وضعیت تصفیه آب در شهرهای مختلف ایران و پیشنهادات لازم جهت بهبود آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرایند انعقاد الکتریکی در کاهش COD پساب نفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
51 بهینه سازی دانسیته جریان الکتریکی در تصفیه رنگزای اسید قرمز 14 توسط سیستم انعقاد و شناورسازی الکتریکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
52 بهینه سازی دو پارامتر فاصله بین الکترود و هدایت الکتریکی محلول در تصفیه آلاینده رنگزا به روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
53 بهینهسازی حذف رنگ 171 Reactive Blue با استفاده از فرایند پیشرفتهUV/H2O2 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
54 تاثیر خاک اره و پوسته شلتوک برنج در میزان حذف مس از آبهای آلوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
55 تثبیت فلزات سنگین با استفاده از مکمل در خاک (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
56 تجزیه فتوکاتالیستی فنل بوسیله نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده بر بستر بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 تخریب فتوکاتالیستی رنگزا توسط نانو ذرات اکسید روی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
58 تسریع در راه اندازی و بهینه سازی راکتور UASB در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
59 تصفیه آب آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش فتوکاتالیستی خورشیدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 تصفیه آب و پساب آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش فتوکاتالیستی خورشیدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید
61 تصفیه فاضلاب پتروشیمی و بررسی کارآیی آن در حذف اکریلونیتریل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
62 تصفیه فاضلاب توسط گرانولهای هوازی در سیستم SBAR (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 تصفیه فاضلاب حاوی ترکیبات حلقوی آمینی با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
64 تصفیه فاضلاب حاوی فنل با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی نانو فیلم TiO2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
65 تصفیه فاضلاب رنگی توسط ترکیبات زائدات کشاورزی حاصل از پوسته برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 تصفیه فاضلاب سنتزی آموکسی سیلین توسط نانوذرات ZnO (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
67 تصفیه فاضلاب سنتزی آموکسی سیلین توسط نانوذراتTiO 2 به روش دوغابی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
68 تصفیه فاضلاب صنایع دارویی با روش فتوکاتالیستی: تعیین غلظت بهینه فتوکاتالیست (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
69 تصفیه فاضلاب های سخت تجزیه پذیر با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
70 تعیین اثرPH ونوع پوشش دهی بهینه در حذف رنگ اسیدی AB113 به روش فتوکاتالیستی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
71 تعیین سینتیک فرایند فتوکاتالیستی حذف رنگزای اسید قرمز 14 از محلولهای آبی توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
72 تعیین سینتیکفرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2 پوششداده شده بر سطح بتن برای تصفیه فاضلاب سنتزی حاوی فنل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 تعیین غلظت بهینه آموکسی سیلین در فرایند نانوفتو کاتالیستی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
74 تعیین مقادیر بهینهpH و نسبت اکسنده به کاتالیزور در تصفیه فاضلاب نفتی به روش الکتروفنتون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
75 تعیین مکانیسم تصفیه در راکتور بیو فیلمی با بستر متحرک (MBBR ) جهت تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
76 تکنولوژیهای جدید در اصلاح بیولوژیکی برای حذف فلزات سنگین با استفاده از باکتریهای احیاکننده آهن(III) سولفات و سولفور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
77 چگونگی بررسی کیفی پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب با توجه به استانداردهای جدید با رویکرد استفاده مجدد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
78 حذف RB5 توسط واکنشهای فتوکاتالیستی جهت استفاده مجدد از پساب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
79 حذف رنگزا توسط نانوذرات آهن اصلاح شده با نیکل در سیستم دوغابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
80 حذف رنگزای آزو یی اسید اورانژ 7توسط فرایند ازن زنی /فتوکاتالیستی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 حذف رنگزای اسید آبی 25 با استفاده از پرسولفات فعال شده توسط Fe2+ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
82 حذف رنگزای اسید آبی 25 به روش تلفیقی فنتون و الکتروشیمیایی از محلول های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
83 حذف رنگزای اسید قرمز 14 از محلولهای آبی توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین( Tio(2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
84 حذف فتوکاتالیستی رنگزای اسید قرمز 14 به وسیله نانو ذرات TiO2 و UVA LED (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
85 راکتور بسترگرانولی ثابت ( SGBR) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
86 راهکارهای تعدیل اثرات نقره موجود در فاضلاب ورودی به منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
87 روش های ارتقای عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب دارای بیوراکتورهای غشایی (MBR) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
88 روش های حذف بو از فرایندهای تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
89 روش های حذف جلبک از تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
90 روش های کاهش و کنترل مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
91 روش های نوین تشخیص آلودگی آب ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
92 روش های نوین حذف رنگ از فاضلاب های صنعتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
93 روش هایی برای بهینه سازی مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
94 روشهای بهبود کیفیت پساب خروجی برکه های تثبیت جهت بازچرخانی و استفاده مجدد آن در صنعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
95 روشهای رسوبزدائی و لایروبی تالابها و سدها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
96 روش‌های نوین بهینه‌سازی سیستم‌های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
97 سنتز اکسیدگرافن کاهش یافته/آهن (III) هیدروکسید به روش همرسوبی و استفاده از آن به عنوان بستری جدید در حذف رنگزای بازی قرمز 46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
98 شوری زدائی فاضلاب به روش گیاه پالایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
99 عملکرد راکتورهای هیبریدی در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
100 فرایندهای مختلف حذف آنتی بیوتیک هااز محیط های آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
101 کارایی سیستم USBF در تصفیه فاضلاب صنایع قندی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
102 کاربرد آنزیم ها در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
103 کاربرد پلیمر های طبیعی و مصنوعی در تصفیه آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
104 کاربرد پیل سوختی در بازیافت انرژی از فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
105 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبکه های آب و فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
106 کاربرد غشاها در جداسازی مواد آلاینده از فاضلاب (دریافت مقاله) دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
107 کاربرد فن آوری اولتراسونیک در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
108 کاربرد گرانولهای هوازی در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
109 کاربرد ماهواره های نظاره گر در تشخیص و شناسایی مناطق آلوده زمین ( آلودگی نفتی خلیج فارس ) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
110 کاهش ترکیبات سولفید از فاضلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
111 کاهش حجم لجن تصفیه خانه های فاضلاب به روش امواج اولتراسونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
112 گیاه پالایی، ریزوفیلتراسیون و حذف نیترات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
113 محافظت از منابع آب در برابر آلودگی های ناشی از فاضلاب بیمارستانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
114 مروری بر تاثیر عوامل مختلف بر پیش تیمار مواد لیگنوسلولزی با مایع یونی جهت تولید بیواتانول (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
115 مروری بر کاربردهای فناوری نانو در مهندسی محیط‌زیست (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
116 مطالعه قابلیت سیستم SBAR درتصفیه فاضلاب نفتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
117 مطالعه کاربرد پیل سوختی و الکترولیز میکروبی در تصفیه فاضلاب و تولید انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
118 مقایسه تصفیه فاضلاب حاوی فرمالدئید در راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک(MBBR) و راکتورهای ناپیوسته متوالی(SBR ) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
119 مقایسه حذف سرب توسط پوشال گندم و زایدات برگ چای از ابهای آلوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
120 مقایسه حذف فسفر توسط گیاه نی و بامبو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
121 مقایسه راندمان حذف برای شرایط بارگذاری Batch و Continuous در راکتور MBBR به همراه مدل سازی بیولوژیکی فرایند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
122 مقایسه راندمان حذف برای شرایط بارگذاری ناپیوسته و پیوسته در راکتور MBBR به همراه مدل سازی بیولوژیکی فرایند (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
123 مقایسه روش های بهبود راندمان هیدرولیکی برکه های تثبیت فاضلاب جهت ارتقاء کیفیت پساب خروجی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
124 مقایسه سیستمهای MBBR و SBR جهت استفاده مجدد از فاضلابهای شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
125 مقایسه عملکرد RBC متداول با RBC بیودرام در تصفیه فاضلاب محتوی هیدروکینون (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
126 مقایسه عملکرد سیستمهای RBC و MBBR در تصفیه فاضلاب محتوی هیدروکینون (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
127 مقایسه عملکرد سیستمهای بیودرام گردان و MBBR در تصفیه فاضلاب محتوی هیدروکینون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
128 مقایسه فرایندهای تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده و راکتور ناپیوسته متوالی BR با استفاده از نرم افزار IRAN WTP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
129 نقش پلیمرها در سرعت دهی به تشکیل گرانول در راکتور UASB (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
130 نقش تولید پلیمر PHA درکاهش حجم لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
131 نقش صنایع در آلودگی تالاب حفاظت شده سیاه کشیم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
132 هیدروژل ها و کاربرد آنها در محیط زیست (دریافت مقاله) دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران